Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Dė­ko­jo už ryž­tą iš­drįs­ti

Dė­ko­jo už ryž­tą iš­drįs­ti

Praėjusį penk­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre įvy­ko pa­ro­dos „Bal­to vė­jo ne­ša­mi” ati­da­ry­mas. Jos au­to­riai – žmo­nės, ku­riems ga­li­my­bė iš­reikš­ti sa­vo jaus­mus, emo­ci­jas bal­ta­me po­pie­riaus la­pe ar ku­riant įvai­rius rank­dar­bius ne to­kia jau ir pa­pras­ta. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma Tel­šių ap­skri­ties ser­gan­čių­jų ner­vų ir rau­me­nų li­go­mis aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus bei Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Plun­gės ra­jo­no fi­lia­lo na­rių kū­ry­ba.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­ro­dų sa­lę penk­ta­die­nio po­pie­tę už­pil­dė kai­mo ka­pe­los „Mi­ni­ja“ gar­sai: taip bu­vo pa­si­tik­ti pa­ro­dos „Bal­to vė­jo ne­ša­mi“ au­to­riai ir sve­čiai. Kul­tū­ros cen­tro tau­to­dai­lės ku­ra­to­rė Jo­lan­ta Mil­te­nė, svei­kin­da­ma su­si­rin­ku­sius, ne­gai­lė­jo ge­rų žo­džių kū­rė­jams, dė­ko­jo už jų ne­pa­pras­tus dar­bus.
Sa­vo bu­vi­mu pa­ro­dos au­to­rius pa­ger­bė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. „Tai, ką jūs da­ro­te, yra ne­pa­pras­tai gra­žu, bet svar­bu ir tai, kad ne­pa­bi­jo­jo­te sa­vo kū­ry­bos pa­ro­dy­ti. No­riu pa­ska­tin­ti jus to­liau kur­ti ir tai ro­dy­ti vi­suo­me­nei,

nes jūs tik­rai esa­te ga­būs“, – kal­bė­jo me­ras. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. „Jū­sų kū­ry­ba ve­džio­ta gal ir ne to­kia tvir­ta ran­ka, ta­čiau, pa­žvel­gęs į dar­bus, net ne­pa­sa­ky­tum, kad vi­sa tai su­kū­rė ne pro­fe­sio­na­lai. Jus ve­džio­ja šir­dis, ir jū­sų šir­dies kal­ba šian­dien de­monst­ruo­ja­ma kul­tū­ros cen­tre. Ir to­liau lin­kiu kū­ry­bi­nės sėk­mės, per­so­na­li­nių pa­ro­dų, svar­biau­sia yra iš­drįs­ti eks­po­nuo­tis“, – sa­kė R. Ma­tu­lis.
Svei­kin­to­jai Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Plun­gės ra­jo­no fi­lia­lo va­do­vei Ja­ni­nai Rup­šie­nei ir Tel­šių ap­skri­ties ser­gan­čių ner­vų ir rau­me­nų li­go­mis aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus va­do­vei Ge­nu­tei Raz­ba­daus­kie­nei – mo­te­rims, ku­rių rū­pes­čiu ne­įga­lie­ji su­bu­ria­mi ben­drai veik­lai, pa­si­bu­vi­mui, ku­rios ska­ti­na sa­vo žmo­nių kū­ry­bą, – įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­nė­les.
Pa­ro­do­je ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rios tech­ni­kos kū­ry­bos dar­bų. Čia eks­po­nuo­ja­mi ta­py­bos, gra­fi­kos pie­ši­niai, mez­gi­niai, aus­ti ta­kai, siu­vi­nė­ti pa­veiks­lai ir kt. Apie sa­vo or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą, jos žmo­nes su­si­rin­ku­siems vaiz­džiai pa­sa­ko­jo G. Raz­ba­daus­kie­nė, J. Rup­šie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama