Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Kvie­čia kal­ban­čio me­džio pa­ro­da

Kvie­čia kal­ban­čio me­džio pa­ro­da

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­ro­dų sa­lė kve­pia me­džiu – čia ati­da­ry­ta iš­skir­ti­nė plun­giš­kiams ir ne tik jiems pui­kiai pa­žįs­ta­mo tau­to­dai­li­nin­ko, me­džio meist­ro Vik­to­ro Rai­bu­žio ir jo mo­ki­nių dar­bų pa­ro­da. Pa­ro­da kū­rė­jui ne­ei­li­nė – ju­bi­lie­ji­nė (me­ni­nin­kas šie­met pa­si­tin­ka 50 me­tų su­kak­tį). Ji de­di­kuo­ja­ma ir dar vie­nai iš­skir­ti­nei da­tai – Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui.

Kaip pa­ste­bė­jo Plun­gės kul­tū­ros cen­tro tau­to­dai­lės ku­ra­to­rė Jo­lan­ta Mil­te­nė, praėjusį penk­ta­die­nį cen­tre pri­sta­ty­ta V. Rai­bu­žio pa­ro­da yra su gi­liais is­to­ri­jos vin­giais, pri­si­mi­ni­mais, čia me­džio dro­žy­bos tra­di­ci­jos per­tei­kia­mos iš kar­tos į kar­tą, čia pa­ro­do­mas mo­ki­nio ir mo­ky­to­jo ry­šys, ku­ris ne­nu­trūks­ta pa­si­bai­gus pa­mo­koms. Vik­to­ras Rai­bu­žis sa­ko, kad jis – la­biau mo­ky­to­jas, o ne tau­to­dai­li­nin­kas. Šį tei­gi­nį tar­si pa­tvir­ti­na ir fak­tas, kad jo ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je di­džio­ji da­lis eks­po­na­tų – net 153 – yra ne jo, o bū­tent mo­ki­nių. Tarp tau­to­dai­li­nin­ko mo­ki­nių – Au­ri­mas Jur­gai­tis, Val­das Bart­kus, Edi­ta Mo­tu­žy­tė, Džor­da­na Sau­dar­gai­tė, Vi­lius Si­gi­ne­vi­čius, Ovi­di­jus Bū­ta, Ma­rius But­ke­vi­čius, Pau­lius Jo­kū­bai­tis ir kt. Ne vie­nas jų taip pat spė­jo pa­si­žy­mė­ti įvai­riuo­se tau­to­dai­lės kon­kur­suo­se: Sta­nis­lo­vo Riau­bos, „Si­dab­ri­nio vai­ni­kė­lio“, Lion­gi­no Šep­kos.
Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riu Vik­to­ras Rai­bu­žis ta­po 2009-ai­siais, nuo 2011-ųjų jo me­džio dir­bi­niams – prie­verps­tėms, rankš­luos­ti­nėms, du­be­nims ir drus­ki­nėms – su­teik­tas Tau­ti­nio pa­vel­do ser­ti­fi­ka­tas. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je tau­to­dai­li­nin­kui įteik­ta Et­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pa­dė­ka už se­nų­jų meist­rys­tės, dro­žy­bos ir bal­di­nin­kys­tės ama­tų puo­se­lė­ji­mą. Me­džio dro­žė­jas tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ju dir­ba Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė­je, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­se, me­džio dro­žy­

bos už­si­ė­mi­mus ve­da ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je, NVŠ „Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“.
Pa­sak J. Mil­te­nės, ju­bi­lie­ji­nė­je V. Rai­bu­žio pa­ro­do­je ga­li­ma iš­vys­ti ir šio kū­rė­jo dar­bus, su­kur­tus jau­nys­tė­je, ir tuos, ku­rie baig­ti vi­sai ne­se­niai. Klum­pės, įspū­din­gos me­di­nės va­zos, Lie­tu­vos di­di­kų ir ku­ni­gaikš­čių at­vaiz­dai... Pa­ro­do­je – ir ypa­tin­gas eks­po­na­tas – dau­giau nei šim­tą me­tų skai­čiuo­jan­ti V. Rai­bu­žio se­ne­lio da­ry­ta rankš­luos­ti­nė. „Vik­to­ras tu­ri įdo­mias šei­mos šak­nis. La­bai svar­bu, kad jis tę­sia tra­di­ci­jas, kad sa­vo ta­len­tu ug­do ir jau­ną­ją kar­tą“, – pa­ro­dos ati­da­ry­mo sve­čiams kal­bė­jo J. Mil­te­nė. Pas­ta­rų­jų tik­rai ne­trū­ko: ko­le­gos mo­ky­to­jai, tau­to­dai­li­nin­kai, mo­ki­niai, drau­gai... Tarp svei­kin­to­jų – ir Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma, An­drie­jus Stan­či­kas, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. „Vik­to­ras yra la­bai ryš­kus Plun­gės kul­tū­ros žmo­gus, no­rė­tų­si, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je bū­tų kuo dau­giau to­kių mo­ky­to­jų kaip jis. Aš ne­pa­pras­tai di­džiuo­juo­si šiuo žmo­gu­mi kaip kul­tū­ri­nin­ku, nes jo ir jo dar­bų vi­sa­da pil­na vi­sur: mu­gė­se, šven­tė­se. Ši Vik­to­ro Rai­bu­žio pa­ro­da iš­skir­ti­nė ir tuo, kad tiek kal­ban­čio iš­raiš­kin­go me­džio vie­no­je vie­to­je se­niai be­bu­vo. Di­džiau­sia jums pa­dė­ka už tai, kad tu­ri­te tiek daug mo­ki­nių – tai di­džiau­sias kiek­vie­no me­ni­nin­ko ir mo­ky­to­jo įver­ti­ni­mas“, – svei­ki­ni­mo kal­bo­je pa­ste­bė­jo R. Ma­tu­lis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama