Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je – ypa­tin­ga pa­ro­da

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je – ypa­tin­ga pa­ro­da

Šeš­ta­die­nį My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, kur vei­kia Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus, vy­ko iš­skir­ti­nis ren­gi­nys-kon­fe­ren­ci­ja „Že­mai­čių vys­ku­pi­ja: pra­ei­tis ir da­bar­tis“, skir­ta Že­mai­čių vys­ku­pi­jos 600 me­tų įkū­ri­mo ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.

Kon­fe­ren­ci­jos pra­džio­je vi­sus ma­lo­niai nu­tei­kė mu­zi­ki­nis svei­ki­ni­mas, ku­rį su­si­rin­ku­siems at­li­ko Klai­pė­dos Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ro­lan­das Kar­pa­vi­čius. Kad ren­gi­nys iš­skir­ti­nis, svar­bus, įdo­mus, liu­di­jo ir sve­čiai, tarp ku­rių – Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas.
Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai su­si­do­mė­ję klau­sė­si pra­ne­ši­mų apie Že­mai­čių vys­ku­pys­tę, jos is­to­ri­ją: „Že­mai­čių vys­ku­pi­jos gy­va­vi­mas Že­mai­čių Kal­va­ri­jos is­to­ri­jos kon­teks­te“, „Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­na­to baž­ny­čių var­go­nai ir var­gon­dir­biai“, „Že­mai­čių vys­ku­pi­jos sos­ti­nė: šlo­vė ir jos griu­vė­siai“, „Is­to­ri­ją ku­ria­me šian­dien: šv. Jo­kū­bo pi­lig­ri­mų ke­lio at­ša­kos Tel­šių vys­ku­pi­jo­je“ ir kt.
Kon­fe­ren­ci­jos ato­maz­ga – pa­ro­dos „Že­mai­čių Kal­va­rij­os de­ka­na­to baž­ny­čių lo­biai“ pri­sta­ty­mas. Eks­po­zi­ci­ja, ku­rią su­si­rin­ku­siems pri­sta­tė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus moks­li­nės bib­lio­te­kos vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Da­lia Šim­ku­tė, iš­ties iš­skir­ti­nė. Jo­je – ver­tin­gi eks­po­na­tai, su­rink­ti iš Že­mai­čių vys­ku­pys­tės, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jų, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, Al­sė­džių, Plun­gės baž­ny­čių. Eks­po­zi­ci­ja su­da­ry­ta iš dvie­jų da­lių. Pir­mo­jo­je yra li­tur­gi­niai in­dai: alie­ji­nės, in­dai švęs­tam van­de­niui, pra­ban­gūs daik­tai: kie­li­kas, ko­mu­ni­nė, praus­tu­vo kom­plek­tas, for­mos ka­lė­dai­čiams kep­ti, var­pe­liai, žva­ki­dės.

Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir baž­ny­ti­nė­se pro­ce­si­jo­se nau­do­tus ži­bin­tus, siu­vi­nė­tas vė­lia­vas, ta­len­tin­gų meist­rų su­kur­tus ne­šio­ja­mus al­to­rius, šven­to­ves puo­šu­sias XIX–XX a. liau­dies meist­rų iš­drož­tas me­di­nes skulp­tū­ras, me­ni­nin­kų XVIII–XIX a. ta­py­tus pa­veiks­lus.
Pa­sak pa­ro­dos ren­gė­jų D. Šim­ku­tės ir Jū­ra­tės Mo­tu­žie­nės, ant­ro­je da­ly­je (moks­li­nė­je bib­lio­te­ko­je) eks­po­nuo­ja­mi pa­mal­dų me­tu dva­si­nin­kų nau­do­ti mi­šio­lai (XVIII–XIX a.), vys­ku­pams pri­klau­sę bre­vi­jo­riai (su įra­šais); lei­di­niai iš bu­vu­sios Že­mai­čių ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos bib­lio­te­kos (su ant­spau­dais) ir ki­ti spau­di­niai; XX a. pr. lie­tu­vių bei lo­ty­nų kal­bo­mis pa­ra­šy­tos ve­ly­ki­nės iš­pa­žin­ties me­tu pa­ra­pi­jie­čiams duo­tos kor­te­lės; Že­mai­čių vys­ku­pų An­ta­no Tiš­ke­vi­čiaus ir Juo­za­pa­to My­ko­lo Kar­pio spau­dai (XVIII a.); me­da­liu­kai, skir­ti Že­mai­čių vys­ku­pys­tės įkū­ri­mo 500 m. ju­bi­lie­jui; ran­ko­mis iš­siu­vi­nė­tas umb­ra­ku­las; ka­nau­nin­ko Fe­lik­so Va­lai­čio fo­to­gra­fi­jų al­bu­mai „Tel­šių vys­ku­pi­ja“ (XX a. 8 deš.), me­ni­nin­ko Ado­mo Var­no fo­to­gra­fi­jos (XX a.). Ver­tin­giau­sias šio­je eks­po­zi­ci­jo­je – Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ve­liu­mo re­lik­vi­jo­rius, ku­ris pri­klau­sė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Ro­ži­nio bro­li­jai (XVIII a.).
Kaip pa­žy­mi pa­ro­dos ren­gė­jos, šio­je pa­ro­do­je esan­čios me­no ver­ty­bės, baž­ny­ti­niai in­dai, spau­di­niai by­lo­ja apie tur­tin­gą 500 me­tų gy­va­vu­sios Že­mai­čių vys­ku­pys­tės pra­ei­tį. No­rin­tys su­si­pa­žin­ti su šia is­to­ri­ja kvie­čia­mi už­suk­ti į Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jų. Pa­ro­da veiks iki gruo­džio 22 die­nos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama