Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Ka­ras dėl šva­res­nės Plun­gės – ne­pra­lai­mė­tas, ta­čiau per­ga­lės taip pat ne­ma­ty­ti

„Plun­gės se­niū­ni­ja kas­met už at­lie­kų – nu­kri­tu­sių la­pų, nu­ge­nė­tų krū­mų, nu­vy­tu­sių gė­lių ir vai­ni­kų iš mies­to ka­pi­nių – iš­ve­ži­mą su­mo­ka kos­mi­nę su­mą, nors tuos pi­ni­gus bū­tų ga­li­ma iš­leis­ti daug rim­tes­niems dar­bams. Per­nai Tel­šių re­gio­no at­lie­kų cen­tras (TRATC) Plun­gės mies­to se­niū­ni­jai iš­ra­šė są­skai­tų už 14 183 eu­rus, o šie­met dar teks pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti ir už ža­lie­noms skir­tų di­džių­jų (7 kub. m) kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mą. Leng­viau­sias ke­lias TRATC-ui yra iš­ra­šy­ti są­skai­tą se­niū­ni­jai, ta­čiau tai – ydin­ga prak­ti­ka, nes su­grėb­tus la­pus prie kon­tei­ne­rių ne­ša ne tik gy­ven­to­jai, bet ir di­des­nius kie­mus tu­rin­čių įstai­gų dar­buo­to­jai“, – žval­gy­da­ma­sis po ru­de­nė­jan­čią Plun­gę, nuo­sta­tos dėl vie­šų­jų erd­vių prie­žiū­ros ne­slė­pė mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Abi­tu­rien­tų bran­dos dar­bo idė­ja ne­su­ža­vė­jo

Ne pir­mus me­tus kal­ba­ma apie bū­ti­ny­bę to­bu­lin­ti Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mą, ta­ip pat – ir bran­dos eg­za­mi­nų ver­ti­ni­mą bei for­mą. Kal­bant apie pas­ta­rą­ją sri­tį, mi­ni­ma nau­jo­vė, ku­ri, kaip tei­gia­ma, tu­rė­tų su­teik­ti abi­tu­rien­tams ga­li­my­bę pa­de­monst­ruo­ti ne tik per il­gus moks­lo me­tus įgy­tas da­ly­ki­nes ži­nias, bet ir ben­drą­sias kom­pe­ten­ci­jas. Tai­gi šie­met abi­tu­rien­tai pir­mą kar­tą ša­lia bai­gia­mų­jų eg­za­mi­nų ga­lė­jo rink­tis ir ke­lis mė­ne­sius da­ro­mą bran­dos dar­bą. Ren­ka­si jį at­lik­ti ar ne, dvy­lik­to­kai tu­rė­jo ap­si­spręs­ti iki rug­sė­jo 18 die­nos. Mū­sų abi­tu­rien­tai iš­ban­dy­ti ki­to­kią bran­dos eg­za­mi­nų for­mą ne­si­ry­žo – ne­su­lauk­ta nė vie­no pa­reiš­kė­jo, pre­ten­duo­jan­čio at­lik­ti bran­dos dar­bą, pra­šy­mo.

Plun­giš­kiai ne­pa­si­tu­rin­tiems pa­au­ko­jo pro­duk­tų už 3,7 tūkst. eu­rų

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Mais­to ban­kas“ kar­tu su sa­va­no­riais vi­so­je Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­vo ru­de­ni­nę mais­to pro­duk­tų rin­ki­mo ak­ci­ją. Prie ge­rų dar­bų net ke­lio­se par­duo­tu­vė­se ga­lė­jo pri­si­dė­ti ir plun­giš­kiai. Že­mai­čiai taip pat ne­bu­vo šykš­tūs ir sun­kiau gy­ve­nan­tiems mū­sų žmo­nėms pri­pir­ko įvai­riau­sių pro­duk­tų.

Dar­že­liuo­se siū­lo­ma steig­ti bu­din­čias gru­pes

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čių tė­vų pra­šy­mas pra­il­gin­ti dar­bo lai­ką Plun­gės mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se. To prie­žas­tis – dar­že­lių dar­bo lai­ko ne­pa­vyks­ta su­de­rin­ti su tu­ri­mo dar­bo gra­fi­kais ir dėl to tam­pa su­dė­tin­ga lai­ku pa­si­im­ti vai­kus iš ug­dy­mo įstai­gos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę šį klau­si­mą ap­ta­rė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas.

Apie „ūkį ir bi­tes“ – iš se­niū­nų lū­pų

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai ap­si­spren­dė iki žie­mos pra­džios iš­klau­sy­ti vi­sus mies­to ir kai­mo se­niū­nus, kad bū­tų leng­viau su­dė­lio­ti pri­ori­te­tus pla­nuo­jant ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pir­mie­ji rug­sė­jį į po­sė­dį bu­vo pa­kvies­ti Bab­run­go, Žli­bi­nų ir Plun­gės mies­to se­niū­nai.

Penk­ta­die­nį kai ku­rios Plun­gės mies­to gat­vės sken­do

Nak­tį iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį kaip rei­kiant pa­li­jo, tad rug­sė­jo 15-osios ry­te ak­ty­vūs plun­giš­kiai so­cia­li­nia­me tin­ke „Fa­ce­bo­ok“ iš­kart pra­dė­jo da­lin­tis vaiz­dais ir ko­men­ta­rais apie skęs­tan­čias Plun­gės mies­to gat­ves.

Pjo­vė­jai į me­tų me­tais ne­šie­nau­tus mies­to plo­tus įsi­su­ko tik va­sa­rai bai­gian­tis

Šią va­sa­rą Plun­gė­je per 80 skly­pų sa­vi­nin­kų su­lau­kė Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos ra­gi­ni­mų ge­riau pri­žiū­rė­ti jiems pri­klau­san­čius že­mės plotus: iš­kuop­ti šiukš­les ar sta­ty­bi­nes at­lie­kas, iš­kirs­ti men­ka­ver­čius krū­mus ir nu­šie­nau­ti me­tų me­tais au­gu­sias pik­tžo­les. Plun­gės se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė, kad du treč­da­liai tin­ka­mai su­re­a­ga­vo į ra­gi­ni­mą ap­si­kuop­ti, o li­ku­sie­ji bus per­duo­ti svars­ty­ti spe­cia­liai ko­mi­si­jai.

„Sau­lu­tės“ dar­že­ly­je te­be­vyks­ta re­mon­tas

Nors moks­lo me­tai jau pra­si­dė­jo, kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se vis dar su­ki­nė­ja­si sta­ty­bi­nin­kai. Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ re­mon­tas te­be­vyks­ta pil­nu tem­pu. Šią sa­vai­tę čia bai­gia­mi pir­mo­jo kor­pu­so re­mon­to dar­bai, ant­ra­ja­me jie dar tik pla­nuo­ja­mi. Dar­že­lio ben­druo­me­nei teks su­si­tai­ky­ti su lai­ki­nais ne­pa­to­gu­mais.

Pra­si­de­da dar vie­nos žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo dar­bai

Plun­gė iš­ties tvar­ko­si. Jau ku­rį lai­ką vai­ruo­to­jams ten­ka ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be va­žiuo­jant pie­ti­ne mies­to da­li­mi, kur vyks­ta Žal­ta­kal­nio gat­vės re­konst­ra­vi­mas bei žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mas, o vi­sai ne­tru­kus au­to­mo­bi­lių spūs­tys grei­čiau­siai su­si­da­rys ir va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne, kur vėl­gi pla­nuo­ja­ma at­lik­ti pa­na­šius dar­bus. Gat­vės re­mon­to pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai jau vyks­ta.

„Ap­sau­gok ma­ne“: sau­gu­mas ke­liuo­se – svar­biau­sia ru­dens pra­džios pa­mo­ka

Aš­tuo­nio­li­ka me­tų – to­kią su­kak­tį šie­met šven­čia vie­na di­džiau­sių sau­gaus eis­mo ak­ci­jų Lie­tu­vo­je „Ap­sau­gok ma­ne“. Kaip ir kas­met, jos ini­cia­to­rė – ben­dro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ – kar­tu su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ar­tė­jant ru­de­niui, kvie­čia vi­sus eis­mo da­ly­vius ke­liuo­se bū­ti itin bud­rius ir ypač sau­go­ti vai­kus, vėl su­grįž­tan­čius į mo­kyk­las.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama