Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Nau­ja­me­ti­nio va­ka­ro „links­my­bės“: su­lau­žy­tas žan­di­kau­lis, gir­to vy­ro ava­ri­ja, muš­ty­nės Ša­tei­kiuo­se

Šven­čių kaip ne­bū­ta, li­ko tik pa­da­ri­niai: kas per­si­val­gė, kas per­si­gė­rė, kas su­si­mu­šė, kas „pri­si­vai­ra­vo“... Trum­pai api­ben­dri­nant, kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, plun­giš­kiai šven­tė nor­ma­liai, mat mies­te ne­dir­bo ka­vi­nės. O kai ka­vi­nės ne­dir­ba, mies­te bū­na kur kas sau­giau.

Ne­blai­vūs pi­lie­čiai – ne svei­ka­tos spe­cia­lis­tų rū­pes­tis?

„Ka­da pa­ga­liau Plun­gė­je dirbs blai­vyk­la? Kiek eta­tų jo­je pla­nuo­ja­ma?“ – to­kius klau­si­mus per pas­ku­ti­nį­jį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį li­go­ni­nės va­do­vui An­ta­nui Mar­tu­se­vi­čiui pa­žė­rė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė. Li­go­ni­nės va­do­vas ku­riam lai­kui ne­te­ko ža­do, o at­si­to­kė­jęs pa­reiš­kė, kad to­kio po­bū­džio klau­si­mus rei­kia ad­re­suo­ti ne jam.

Siū­lo­ma ap­mo­kes­tin­ti 28 ap­leis­tų pa­sta­tų šei­mi­nin­kus

Plun­gės se­niū­nai su­rin­ko in­for­ma­ci­ją apie pa­tal­pas ir sta­ti­nius, ku­rie yra ap­leis­ti, ne­nau­do­ja­mi ar­ba nau­do­ja­mi ne pa­gal pa­skir­tį. Duo­me­nis apie to­kios būk­lės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kus pa­tik­ri­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas sa­vi­nin­kams šiais me­tais tai­ky­ti di­des­nį – 3 pro­cen­tų – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą.

Nau­ja gat­vė įreng­ta per du mė­ne­sius

Gruo­džio 13 die­ną sim­bo­li­nė įkur­tu­vių juos­te­lė per­kirp­ta prie nau­jos 249 met­rų il­gio, 6 met­rų plo­čio dvie­jų eis­mo juos­tų gat­vės, ve­dan­čios pro „Bab­run­go“ mo­kyk­lą link to­liau įsi­kū­ru­sių ver­slo įmo­nių ir gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lo, pra­džios. Me­rą Aud­rių Kli­šo­nį ran­go­vai pa­ti­ki­no, jog su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus įvyk­dė šim­tu pro­cen­tų.

Plun­gės po­li­ci­ja kraus­ty­sis į ki­tą pa­sta­tą

„Nuo va­sa­ros Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­ja dirbs nau­ja­me, pa­to­gia­me pa­sta­te“, – praneša Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK).

Kai ku­riuo­se re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se per daug tau­po­ma ši­lu­ma

Apie ši­lu­mos su­nau­do­ji­mo po­ky­čius at­nau­jin­tuo­se (mo­der­ni­zuo­tuo­se) Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tuo­se in­for­ma­ci­ją pa­tei­kęs Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tas Ka­zi­mie­ras Mi­lie­rius ne vie­nu at­ve­ju už­si­mi­nė, jog pa­ste­bi­mi to­kie fak­tai, jog kai ku­rio­se įstai­go­se su­tau­po­ma jau per daug ši­lu­mos ener­gi­jos. Šiuo klau­si­mu kal­bė­ta lap­kri­čio 22 die­ną Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Pa­kei­tę kie­mų sta­tu­są, pa­si­rū­pin­ti ke­lio žen­klais pamiršo?

„Nie­ka­da ne­bū­čiau net pa­gal­vo­jęs, kad vai­ruo­to­jas, suk­da­mas į Men­de­no gat­vę iš Plun­gės TVM kie­mo, ims ma­nev­ruo­ti taip, lyg ma­ny­tų va­žiuo­jąs pa­grin­di­ne gat­ve!“, – to­kių ir la­bai pa­na­šių ko­men­ta­rų „Plun­gės ži­nios“ su­lau­kė po lap­kri­čio 14 die­ną iš­spaus­din­tos pub­li­ka­ci­jos „Eis­mo įvy­kis Men­de­no gat­vė­je: ku­ri – nu­ken­tė­jo, ku­ri – kal­ti­nin­kė?“, ku­rioje at­pa­sa­ko­tas lap­kri­čio 7 die­ną, apie 10 va­lan­dą, už­fik­suo­tas eis­mo įvy­kis. Su­si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams, eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ke bu­vo pri­pa­žin­ta Men­de­no gat­ve va­žia­vu­si ir ke­lio iš Men­de­no skers­gat­vio iš­su­kan­čiai ma­ši­nai ne­da­vu­si vai­ruo­to­ja!

Eis­mo įvy­kis Men­de­no gat­vė­je: ku­ri – nu­ken­tė­jo, ku­ri – kal­ti­nin­kė?

Iš pir­mo žvilgs­nio eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sche­ma Plun­gės mies­te nė­ra su­dė­tin­ga nei vie­ti­niams, nei ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tiems vai­ruo­to­jams. Ta­čiau nu­ken­tė­ti ir, ver­ti­nant pa­gal įsta­ty­mo rai­dę, lik­ti kal­tam po eis­mo įvy­kio ga­li­ma ir ly­gio­je vie­to­je! Toks įspū­dis li­ko klau­san­tis rie­ta­viš­kės Ve­ro­ni­kos Va­lai­tie­nės, ku­rią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pri­pa­ži­no kal­ta dėl lap­kri­čio 7 die­ną Men­de­no gat­vė­je įvy­ku­sios ava­ri­jos.

Ka­ras dėl šva­res­nės Plun­gės – ne­pra­lai­mė­tas, ta­čiau per­ga­lės taip pat ne­ma­ty­ti

„Plun­gės se­niū­ni­ja kas­met už at­lie­kų – nu­kri­tu­sių la­pų, nu­ge­nė­tų krū­mų, nu­vy­tu­sių gė­lių ir vai­ni­kų iš mies­to ka­pi­nių – iš­ve­ži­mą su­mo­ka kos­mi­nę su­mą, nors tuos pi­ni­gus bū­tų ga­li­ma iš­leis­ti daug rim­tes­niems dar­bams. Per­nai Tel­šių re­gio­no at­lie­kų cen­tras (TRATC) Plun­gės mies­to se­niū­ni­jai iš­ra­šė są­skai­tų už 14 183 eu­rus, o šie­met dar teks pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti ir už ža­lie­noms skir­tų di­džių­jų (7 kub. m) kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mą. Leng­viau­sias ke­lias TRATC-ui yra iš­ra­šy­ti są­skai­tą se­niū­ni­jai, ta­čiau tai – ydin­ga prak­ti­ka, nes su­grėb­tus la­pus prie kon­tei­ne­rių ne­ša ne tik gy­ven­to­jai, bet ir di­des­nius kie­mus tu­rin­čių įstai­gų dar­buo­to­jai“, – žval­gy­da­ma­sis po ru­de­nė­jan­čią Plun­gę, nuo­sta­tos dėl vie­šų­jų erd­vių prie­žiū­ros ne­slė­pė mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.

Abi­tu­rien­tų bran­dos dar­bo idė­ja ne­su­ža­vė­jo

Ne pir­mus me­tus kal­ba­ma apie bū­ti­ny­bę to­bu­lin­ti Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mą, ta­ip pat – ir bran­dos eg­za­mi­nų ver­ti­ni­mą bei for­mą. Kal­bant apie pas­ta­rą­ją sri­tį, mi­ni­ma nau­jo­vė, ku­ri, kaip tei­gia­ma, tu­rė­tų su­teik­ti abi­tu­rien­tams ga­li­my­bę pa­de­monst­ruo­ti ne tik per il­gus moks­lo me­tus įgy­tas da­ly­ki­nes ži­nias, bet ir ben­drą­sias kom­pe­ten­ci­jas. Tai­gi šie­met abi­tu­rien­tai pir­mą kar­tą ša­lia bai­gia­mų­jų eg­za­mi­nų ga­lė­jo rink­tis ir ke­lis mė­ne­sius da­ro­mą bran­dos dar­bą. Ren­ka­si jį at­lik­ti ar ne, dvy­lik­to­kai tu­rė­jo ap­si­spręs­ti iki rug­sė­jo 18 die­nos. Mū­sų abi­tu­rien­tai iš­ban­dy­ti ki­to­kią bran­dos eg­za­mi­nų for­mą ne­si­ry­žo – ne­su­lauk­ta nė vie­no pa­reiš­kė­jo, pre­ten­duo­jan­čio at­lik­ti bran­dos dar­bą, pra­šy­mo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama