Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­ba – nau­jo­se pa­tal­po­se

Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­ba – nau­jo­se pa­tal­po­se

Ba­lan­džio 27 die­ną Plun­gė­je, Tel­šių g. 1A, ati­da­ry­tas nau­jas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos (KPKT) po­sky­ris. Nau­ja­ku­rius ap­lan­kė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius.

Po­sky­rį ati­da­rė ir sim­bo­li­nę įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­pęs Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas plk. Arū­nas Bal­čiū­nas pa­si­džiau­gė Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos plėt­ra, ku­ri su­tei­kia dar di­des­nes ga­li­my­bes grei­čiau ir pa­to­giau gau­ti in­for­ma­ci­ją apie tar­ny­bą bei su­si­tvar­ky­ti do­ku­men­tus ka­ro prie­vo­li­nin­kams.
„Nau­jų­jų po­sky­rių ati­da­ry­mai – tai žen­klus po­stū­mis vi­sos mū­sų tar­ny­bos veik­lo­je, o kar­tu ir dar vie­nas žings­nis, pa­leng­vi­nan­tis ap­lin­ki­nių ra­jo­nų jau­nuo­lių ka­ro prie­vo­lės tvar­ky­mą­si“, – sa­kė plk. A. Bal­čiū­nas.
Plun­gės po­sky­rio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Že­mai­čių apy­gar­dos 3-iosios rink­ti­nės va­das plk. ltn. Aris­ti­das Ge­ra­si­ma­vi­čius bei Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos at­sto­vai.
Plun­gės po­sky­riui va­do­vau­ti pa­skir­tas vyr. srž. Ma­rius Pe­čiu­lis. Nau­ja­sis po­sky­ris at­sa­kin­gas už ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nist­ra­vi­mą ir at­ran­ką į pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą Plun­gės, Skuo­do ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se. Šių ra­jo­nų šauk­ti­niai, pa­te­kę į šau­kia­mų­jų są­ra­šus, ir pi­lie­čiai, no­rin­tys at­lik­ti tar­ny­bą sa­va­no­riš­kai, jau tu­ri kreip­tis į po­sky­rį, įsi­kū­ru­sį Tel­šių g. 1A, Plun­gė­je.
„Tiek vy­rui, tiek mo­te­riai nė­ra šven­tes­nės pa­rei­gos, kaip gin­ti sa­vo tė­vy­nę. Mū­sų pro­tė­viai ją ap­gy­nė, mes taip pat tu­ri­me ją my­lė­ti ir sau­go­ti, tu­ri­me bū­ti sa­vo že­mės šei­mi­nin­kai, – svei­kin­da­mas su įkur­tu­vė­mis pa­žy­mė­jo me­ras A. Kli­šo­nis. – Džiu­gu, kad pas­ta­rai­siais me­tais Lie­tu­vo­je į kraš­to ap­sau­gą žiū­ri­ma su pa­gar­ba. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu pa­si­ren­gu­si ben­dra­dar­biau­ti su tar­ny­ba ir dėl šauk­ti­nių, ir ki­tais klau­si­mais.“
KPKT Plun­gės po­sky­ry­je tar­naus trys ka­riai, ku­rie su­teiks ka­ro prie­vo­li­nin­kams ir ki­tiems ra­jo­no gy­ven­to­jams vi­są rū­pi­mą in­for­ma­ci­ją apie ka­ro tar­ny­bą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama