Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Mū­sų ka­vi­nių įver­ti­ni­mai: nuo 3 iki 5 puo­de­lių

Mū­sų ka­vi­nių įver­ti­ni­mai: nuo 3 iki 5 puo­de­lių

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) ins­pek­to­riai, tik­rin­da­mi vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nes, jas įver­ti­na nuo 1 iki 5 ba­lų pa­gal tai, kaip lai­ko­ma­si hi­gie­nos ir tech­no­lo­gi­nių rei­ka­la­vi­mų. Ba­lus sim­bo­li­zuo­ja puo­de­liai. Kuo jų dau­giau, tuo ge­riau įgy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mai. Įmo­nių ver­ti­ni­mas ir re­zul­ta­tų vie­ši­ni­mas ska­ti­na ver­sli­nin­kus pa­si­temp­ti, o var­to­to­jams su­tei­kia ga­li­my­bę grei­tai ir pa­pras­tai pa­tik­rin­ti, kaip dir­ba­ma kon­kre­čio­je už­kan­di­nė­je, ka­vi­nė­je ar res­to­ra­ne.

Šiais me­tais (iki rug­pjū­čio mė­ne­sio) mū­sų mies­te ar ra­jo­ne tik­rin­tos šios ka­vi­nės: va­sa­rio 7 die­ną – UAB „VVARFF“ ka­vi­nė „Por­to“, esan­ti Trui­kių kai­me, – ga­vo 5 puo­de­lius; ko­vo 29 die­ną – UAB „Ber­žas“ ka­vi­nė, esan­ti Plun­gė­je, Mi­ni­jos g. 2, – ga­vo 4 puo­de­lius; bir­že­lio 29 die­ną – UAB „Vil­tis“ pri­klau­san­ti ka­vi­nė „Bu­rės“, esan­ti Pla­te­liuo­se, – ga­vo 4 puo­de­lius; ge­gu­žės 3 die­ną – UAB „Sko­nio fab­ri­kas“ ka­vi­nė „Gan­di“, esan­ti Plun­gė­je, Gan­din­gos g. 8, – ga­vo 5 puo­de­lius; bir­že­lio 21 die­ną – V. Nar­mon­to įmo­nės ka­vi­nė „Mon­te­ro“, esan­ti Pla­te­liuo­se, Že­mai­tės g. 9, – ga­vo 3 puo­de­lius; bir­že­lio 27 die­ną – UAB „Žem­so­dis“ ka­vi­nė „Žem­suo­da“, esan­ti Nau­so­džio se­niū­ni­jos Mar­do­sų kai­me, – ga­vo 4 puo­de­lius.
Kai įmo­nei skir­ti ba­lai pa­skel­bia­mi vie­šai, ne vė­liau kaip per die­ną ge­rai ma­to­mo­je ka­vi­nės ar res­to­ra­no vie­to­je tu­ri bū­ti pri­kli­juo­ja­mas lip­du­kas, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ti puo­de­liai. Tai­gi, už­su­kus pie­tau­ti ar va­ka­rie­niau­ti, rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, koks lip­du­kas už­kli­juo­tas ant du­rų ar­ba prie ba­ro. Apie tai ga­li­ma pa­si­tei­rau­ti ir dar­buo­to­jų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama