Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Nau­ja­me­ti­nio va­ka­ro „links­my­bės“: su­lau­žy­tas žan­di­kau­lis, gir­to vy­ro ava­ri­ja, muš­ty­nės Ša­tei­kiuo­se

Nau­ja­me­ti­nio va­ka­ro „links­my­bės“: su­lau­žy­tas žan­di­kau­lis, gir­to vy­ro ava­ri­ja, muš­ty­nės Ša­tei­kiuo­se

Šven­čių kaip ne­bū­ta, li­ko tik pa­da­ri­niai: kas per­si­val­gė, kas per­si­gė­rė, kas su­si­mu­šė, kas „pri­si­vai­ra­vo“... Trum­pai api­ben­dri­nant, kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, plun­giš­kiai šven­tė nor­ma­liai, mat mies­te ne­dir­bo ka­vi­nės. O kai ka­vi­nės ne­dir­ba, mies­te bū­na kur kas sau­giau.

Ava­ri­ja pa­grin­di­nė­je gat­vė­je
Dar ne­su­lau­kęs Nau­jų­jų me­tų, kaip rei­kiant pri­siš­ven­tė ir už „VW Pas­sat“ vai­ro įkau­šęs sė­do plun­giš­kis (gim. 1989 m.). Vai­ruo­to­jas gruo­džio 31-osios va­ka­re, apie 17 va­lan­dą, lė­kė pa­grin­di­ne J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve ir, ne­pa­si­rin­kęs sau­gaus grei­čio, ne­be­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės – rė­žė­si į ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sią „To­y­o­ta Co­ro­la Ver­so“, ku­rią vai­ra­vo 1985 m. gi­męs blai­vus vy­ras. Įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ap­lam­dy­ti tik au­to­mo­bi­liai. Kal­ti­nin­kui nu­sta­ty­tas 2,10 pro­mi­lių gir­tu­mas. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 7 da­lį.
Su­si­mu­šė ša­tei­kiš­kiai
Ra­miai vi­dur­nak­čio ne­su­lau­kė du ša­tei­kiš­kiai – šia­me kai­me pri­rei­kė po­li­ci­jos. Gruo­džio 31-osios va­ka­re, li­kus po­rai va­lan­dų iki Nau­jų­jų, ben­dro nau­do­ji­mo kie­me ne­blai­vus vy­ras (gim. 1989 m.) su­si­plie­kė su ki­tu įkau­šu­siu pi­lie­čiu (gim. 1990 m.). Pir­ma­jam nu­sta­ty­tas 2,22 pro­mi­lių gir­tu­mas, ant­ra­jam – 2,77 pro­mi­lių. Sun­kių trau­mų mu­šei­kos ne­pa­ty­rė, abu bu­vo su­lai­ky­ti. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.
Vi­dur­nak­tį su­lau­žė žan­di­kau­lį
Vos per­žen­gus Nau­jų­jų me­tų slenks­tį, 2018-ųjų sau­sio 1-osios vi­dur­nak­tį, po­li­ci­jai pra­neš­ta, jog V. Ma­čer­nio gat­vė­je bu­vo su­muš­tas 1965 m. gi­męs plun­giš­kis, šven­tęs su ki­tais as­me­ni­mis. Vy­ro tei­gi­mu, jį su­mu­šė iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mas apie 48 me­tų vy­ras, ku­rio pa­var­dę pa­rei­gū­nams nu­ro­dė pats su­ža­lo­ta­sis. Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jam diag­no­zuo­tas apa­ti­nio žan­di­kau­lio lū­žis, vei­do su­mu­ši­mas ir vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis (2,07 prom.). Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 str. 1 da­lį.
Pri­ėmi­mo sky­riu­je dar­bo ne­trū­ko
Plun­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je šven­ti­nė nak­tis ne­bu­vo ra­mi. Kaip sa­kė vy­res­nio­ji slau­gy­to­ja Re­na­ta Luo­tie­nė, me­di­kams dar­bo tik­rai už­te­ko: pri­sta­ty­ta ne­ma­žai gir­tų pi­lie­čių, ne vie­nas bu­vo pa­ty­ręs trau­mų ir įvai­rių su­mu­ši­mų, po­rai as­me­nų te­ko dė­ti gip­są. Taip pat at­vež­tas ne vie­nas vai­kas. Vie­ni dėl vi­du­ria­vi­mo, ki­ti su tem­pe­ra­tū­ra – kaip sa­ko­ma, už­puo­lė vi­ru­sai. Nuo pe­tar­dų nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių ne­bu­vo.
Din­gu­sio­ji ras­ta ne­gy­va
Kaip jau bu­vo skelb­ta, Ka­lė­dų die­ną, t. y., gruo­džio 25-ąją, apie 13.30 val., iš na­mų Plun­gė­je, Par­ko al., iš­ėjo 1959 m. gi­mu­si Si­gi­ta Rač­kaus­kie­nė. Mo­te­ris tu­rė­jo te­le­fo­ną, bet, jos pa­si­ge­dus, jis jau bu­vo iš­jung­tas. Sau­sio 4-ąją mū­sų po­li­ci­jos Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė L. Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog din­gu­si mo­te­ris ras­ta ne­gy­va sau­sio 3 die­ną, apie 11 va­lan­dą. Mi­ru­si plun­giš­kė pa­ste­bė­ta ne­to­li Sto­ties gat­vės 9 C pa­sta­to, at­vi­ro­je vie­to­vė­je, ant se­nų bė­gių. Ją ap­ti­ko pa­rei­gū­nai, jau ke­lias die­nas vyk­dę pa­ieš­ką. Smur­to žy­mių ant mo­ters kū­no ne­pa­ste­bė­ta, tad ne­aiš­ku, ar mo­te­ris su­ša­lo, ar ją iš­ti­ko šir­dies in­fark­tas, ar ko­kia ki­ta li­ga pa­kir­to. Tiks­lią mir­ties prie­žas­tį pa­sa­kys eks­per­tai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama