Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Ne­blai­vūs pi­lie­čiai – ne svei­ka­tos spe­cia­lis­tų rū­pes­tis?

Ne­blai­vūs pi­lie­čiai – ne svei­ka­tos spe­cia­lis­tų rū­pes­tis?

„Ka­da pa­ga­liau Plun­gė­je dirbs blai­vyk­la? Kiek eta­tų jo­je pla­nuo­ja­ma?“ – to­kius klau­si­mus per pas­ku­ti­nį­jį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį li­go­ni­nės va­do­vui An­ta­nui Mar­tu­se­vi­čiui pa­žė­rė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė. Li­go­ni­nės va­do­vas ku­riam lai­kui ne­te­ko ža­do, o at­si­to­kė­jęs pa­reiš­kė, kad to­kio po­bū­džio klau­si­mus rei­kia ad­re­suo­ti ne jam.

Aki­vaiz­du, kad Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius, į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį at­ėjęs dėl li­go­ni­nė­je vyk­do­mų VIP pro­jek­tų, kon­kre­čiai jam ad­re­suo­tų klau­si­mų dėl blai­vyk­los ne­si­ti­kė­jo. Iš­gir­dęs iš J. Stan­ku­tės sa­vo pa­var­dę, A. Mar­tu­se­vi­čius net pri­ėjo ar­čiau jos, kad už­megz­tų akių kon­tak­tą ir dar kar­tą įsi­ti­kin­tų, jog jam ne­pa­si­gir­do.
„Šis klau­si­mas ne man skir­tas. Gal Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ga­lė­tų pa­ko­men­tuo­ti?“ – grį­žęs prie mik­ro­fo­no pa­reiš­kė li­go­ni­nės va­do­vas, po trum­pos pau­zės vis­gi iš­sa­kęs sa­vo nuo­mo­nę dėl blai­vyk­los Plun­gė­je.
Pa­sak A. Mar­tu­se­vi­čiaus, li­go­ni­nės me­di­kai nė­ra pa­ten­kin­ti, kad jiems pa­ti­kė­ta glo­bo­ti al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nu­sius pi­lie­čius.
„Da­bar į li­go­ni­nę pa­ten­ka ir vi­si tie, ku­rie dėl gir­tu­mo ne­be­at­se­ka na­mų. Me­di­kai nė­ra tuo pa­ten­kin­ti, ta­čiau jiems rei­kia at­lik­ti ap­žiū­rą ir nu­sta­ty­ti, ar as­me­nys gir­ti, ar į li­go­ni­nę pa­te­ko dėl li­gos ar trau­mos. Jei li­ga ar trau­ma, me­di­kai pa­cien­tus šva­ri­na ir gy­do. O jei ne­blai­vūs?.. To­kie as­me­nys tu­rė­tų bū­ti ne svei­ka­tos sri­ties spe­cia­lis­tų rū­pes­tis. Gal jie ga­lė­tų pa­bū­ti ko­kia­me kon­tei­ne­ry­je, po šil­tu ap­klo­tu, kol iš­blai­vės, kad li­go­ni­nės per­so­na­las ga­lė­tų už­si­im­ti sa­vo dar­bais, ne­pa­tir­da­mas ne­ma­lo­nu­mų sa­vo akims, klau­sai ir uos­lei? Ma­nau, kad tarp li­go­ni­nės pa­cien­tų ir al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nu­sių as­me­nų tu­ri bū­ti šio­kia to­kia ta­kos­ky­ra“, – kal­bė­jo A. Mar­tu­se­vi­čius.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Juo­zas Šle­pe­tis sa­kė, jog blai­vyk­la (kon­tei­ne­ris su gul­tais) Plun­gei rei­ka­lin­ga, tad at­ei­nan­čiais me­tais to­kiai funk­ci­jai rei­kės ras­ti fi­nan­sa­vi­mą, o pa­tį kon­tei­ne­rį as­me­nims iš­blai­vin­ti svars­to­ma sta­ty­ti ne­to­li li­go­ni­nės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama