Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Pra­si­de­da dar vie­nos žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo dar­bai

Pra­si­de­da dar vie­nos žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo dar­bai

Plun­gė iš­ties tvar­ko­si. Jau ku­rį lai­ką vai­ruo­to­jams ten­ka ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be va­žiuo­jant pie­ti­ne mies­to da­li­mi, kur vyks­ta Žal­ta­kal­nio gat­vės re­konst­ra­vi­mas bei žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mas, o vi­sai ne­tru­kus au­to­mo­bi­lių spūs­tys grei­čiau­siai su­si­da­rys ir va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne, kur vėl­gi pla­nuo­ja­ma at­lik­ti pa­na­šius dar­bus. Gat­vės re­mon­to pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai jau vyks­ta.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su ak­ci­ne ben­dro­ve „Eu­ro­via Lie­tu­va“ dėl Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės, ku­ri su­tam­pa su ra­jo­ni­niu ke­liu Truikiai–Prūsaliai, san­kry­žos su Lent­pjū­vės gat­ve re­konst­ra­vi­mo ir nau­jos gat­vės tarp Da­riaus ir Gi­rė­no bei Alan­to gat­vių tie­si­mo. Įreng­ti žie­di­nę san­kry­žą ir iš to žie­do pro „Bab­run­go“ mo­kyk­los šo­ną nu­ties­ti nau­ją gat­vę link bu­vu­sio­se ka­rei­vi­nė­se įsi­kū­ru­sių ver­slo įmo­nių bū­ti­na prieš pra­de­dant pla­nuo­ti tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu sta­ty­bą. Nau­jo­ji gat­vė iš žie­di­nės san­kry­žos eis tarp „Bab­run­go“ mo­kyk­los ir pir­mų­jų prie jos esan­čių dau­gia­aukš­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų. Ši gat­vė rei­ka­lin­ga, nes, pra­dė­jus tu­ne­lio sta­ty­bą, pa­suk­ti iš Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės į Alan­to gat­vę ne­be­bus jo­kių ga­li­my­bių.
Žie­di­nės san­kry­žos ir nau­jos gat­vės įren­gi­mo dar­bai kai­nuos 779 tūks­tan­čius eu­rų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šį pro­jek­tą įgy­ven­di­na kar­tu su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Di­rek­ci­ja 201 tūkst. eu­rų sky­rė žie­di­nei san­kry­žai įreng­ti, nes Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė pri­klau­so VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ (kaip mi­nė­ta anks­čiau, su­tam­pa su ra­jo­ni­niu ke­liu Truikiai–Prūsaliai). Žie­do pri­ei­goms su­tvar­ky­ti ir nau­jai gat­vei, ku­ri su­jungs Da­riaus ir Gi­rė­no bei Alan­to gat­ves, įreng­ti 578 tūkst. eu­rų sky­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Re­mon­to dar­bus kon­kur­są lai­mė­ju­si ben­dro­vė įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti per 2 mė­ne­sius.
Gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai bus at­lie­ka­mi pa­gal pa­reng­tą tech­ni­nį pro­jek­tą. Ja­me nu­ro­do­mos to­kios dar­bų ap­im­tys: re­konst­ruo­ja­ma da­lis Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės, įren­giant jo­je žie­dą, ruo­žo il­gis – 96 met­rai, gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis – 7,75–8 m, eis­mo juos­tų skai­čius – 2, va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis žie­de – 5,5 m, eis­mo juos­tų skai­čius žie­de – 1, žie­do vi­di­nis sker­smuo – 20 m, iš­ori­nis sker­smuo – 35 m; re­konst­ruo­ja­mos Lent­pjū­vės gat­vės il­gis – 22 met­rai, gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis – 7–7,25 m, juos­tų skai­čius – 2, lie­taus nuo­te­kos – 64 m, žie­do ap­švie­ti­mas LED švies­tu­vais – 4 vnt.; įren­gia­mos nau­jos gat­vės (kol kas be pa­va­di­ni­mo), il­gis – 249 met­rai, gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis – 6 m, eis­mo juos­tų skai­čius – 2; įren­gia­mos Alan­to gat­vės il­gis – 135 met­rai, gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis – 6 m, eis­mo juos­tų skai­čius – 2, ša­li­gat­vių plo­tis – 2 m, lie­taus nuo­te­kos – 221 m, ap­švie­ti­mas LED švies­tu­vais – 13 vnt. Pa­grin­di­niai dar­bai – as­fal­ta­vi­mo dar­bai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama