Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » „Sau­lu­tės“ dar­že­ly­je te­be­vyks­ta re­mon­tas

„Sau­lu­tės“ dar­že­ly­je te­be­vyks­ta re­mon­tas

Nors moks­lo me­tai jau pra­si­dė­jo, kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se vis dar su­ki­nė­ja­si sta­ty­bi­nin­kai. Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ re­mon­tas te­be­vyks­ta pil­nu tem­pu. Šią sa­vai­tę čia bai­gia­mi pir­mo­jo kor­pu­so re­mon­to dar­bai, ant­ra­ja­me jie dar tik pla­nuo­ja­mi. Dar­že­lio ben­druo­me­nei teks su­si­tai­ky­ti su lai­ki­nais ne­pa­to­gu­mais.

Su­tar­tis dėl re­mon­to „Sau­lu­tės“ lop­še­ly­je-dar­že­ly­je su ran­go­vais UAB „Plun­gės la­gū­na“ (su­bran­go­vai –„Pals­ka“, „Plun­gės sta­ty­ba“ ir „Ju­mai­da“) bu­vo pa­si­ra­šy­ta bir­že­lio 22 die­ną. Per mė­ne­sį jie pri­va­lė­jo pa­reng­ti re­mon­to dar­bų pro­jek­tą. Tai­gi tik­rie­ji tvar­ky­mo dar­bai šio­je iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­je pra­si­dė­jo įpu­sė­jus va­sa­rai.
Kaip mi­nė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Čiu­že­lis, ben­dro­vė re­mon­to dar­bus įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti per 4 mė­ne­sius nuo pro­jek­to pa­ren­gi­mo da­tos, tai­gi „Sau­lu­tę“ tvar­ky­to­jai pa­liks tik lap­kri­čio mė­ne­sį. Šiuo me­tu pas­ku­ti­nie­ji (kos­me­ti­niai) tvar­ky­mo dar­bai vyks­ta pir­ma­ja­me dar­že­lio kor­pu­se. Nuo ki­tos sa­vai­tės ug­dy­mo pro­ce­sas čia tu­rė­tų vyk­ti įpras­tai. Kiek pa­ken­tė­ti teks ant­ro­jo kor­pu­so „gy­ven­to­jams“. Kad bū­tų kuo ma­žiau truk­do­ma dar­že­lio veik­la, dar­bai ant­ra­ja­me kor­pu­se bus vyk­do­mi da­li­mis – dvi vai­kų gru­pės rink­sis jiems įpras­to­se pa­tal­po­se, o ki­tų gru­pių vai­kai veik­lą vyk­dys me­ni­nio ug­dy­mo sa­lė­je.
Re­mon­tuo­jant dar­že­lį, bus at­nau­jin­ti pa­sta­to sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, van­den­tie­kis, nuo­te­kų sis­te­ma, pa­keis­ta pir­mo­jo kor­pu­so sto­go dan­ga, ant­ro­jo kor­pu­so sto­go lau­kia ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. Re­mon­to dar­bų su­ma sie­kia 136 tūkst. 677 eu­rus. Lė­šos skir­tos iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama