Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Siū­lo­ma ap­mo­kes­tin­ti 28 ap­leis­tų pa­sta­tų šei­mi­nin­kus

Siū­lo­ma ap­mo­kes­tin­ti 28 ap­leis­tų pa­sta­tų šei­mi­nin­kus

Plun­gės se­niū­nai su­rin­ko in­for­ma­ci­ją apie pa­tal­pas ir sta­ti­nius, ku­rie yra ap­leis­ti, ne­nau­do­ja­mi ar­ba nau­do­ja­mi ne pa­gal pa­skir­tį. Duo­me­nis apie to­kios būk­lės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kus pa­tik­ri­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas sa­vi­nin­kams šiais me­tais tai­ky­ti di­des­nį – 3 pro­cen­tų – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą.

Ap­leis­tų ne­gy­ve­na­mų pa­tal­pų ir sta­ti­nių są­ra­šą ir pa­sta­tų nuo­trau­kas pir­mie­ji pa­ma­tė Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai.
Kaip in­for­ma­vo Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vi­ta­li­jus Gri­gor­je­vas, šie­met į są­ra­šą siū­lo­ma įtrauk­ti 28 ne­pri­žiū­ri­mus sta­ti­nius (15 jų yra Plun­gės mies­te, ki­ti 13 – kai­muo­se). Pen­kio­li­ka pa­sta­tų pri­klau­so įmo­nėms, li­kę – pri­va­tiems as­me­nims.
Daug ne­pri­žiū­ri­mų pa­sta­tų ad­re­sų są­ra­še kar­to­ja­ma ne vie­ne­rius me­tus. Šie­met są­ra­šą pa­pil­dė ir še­še­tas „nau­jo­kų“.
Vi­sų ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai bu­vo raš­tu įspė­ti apie jiems gre­sian­čią at­sa­ko­my­bę. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė tik du pra­šy­mai iš­brauk­ti nu­ro­dy­tą tur­tą iš tri­mis pro­cen­tais ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čiu ap­mo­kes­ti­na­mų­jų są­ra­šo. Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­rių pra­šy­to­jų ar­gu­men­tai, ko­dėl rei­kė­tų at­leis­ti juos nuo di­des­nio mo­kes­čio ta­ri­fo, ne­įti­ki­no, to­dėl Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai svars­ty­ti bus tei­kia­mas 28 ap­leis­tų sta­ti­nių są­ra­šas.
Ja­me – net 12 pa­sta­tų, esan­čių Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je (bu­vu­sio­se ka­rei­vi­nė­se) bei Mar­do­sų kai­me, ku­rie pri­klau­so UAB „Ug­nies ta­kas“. Ne pir­mus me­tus są­ra­še – Sto­ties g. 5A esan­tys dūm­trau­kiai, Ša­tei­kių cen­tre esan­tis val­gyk­los pa­sta­tas, Bab­run­gė­nų kai­me sto­vin­tys bu­vu­sios mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės sta­ti­niai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama