Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » „Toks jausmas, kad grįžta komunizmas“

„Toks jausmas, kad grįžta komunizmas“

Biu­dže­ti­nės įstai­gos ne­teks fi­nan­si­nio sa­va­ran­kiš­ku­mo: ke­ti­na­ma cen­tra­li­zuo­ti bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te ki­lo ne­men­ka dis­ku­si­ja, kai im­ta­si nag­ri­nė­ti klau­si­mą dėl sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų cen­tra­li­zuo­to bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo. „Toks jaus­mas, kad grįž­ta ko­mu­niz­mas. Juk kaip tik vi­si džiau­gė­si, kad bu­vo įves­ta de­cen­tra­li­za­ci­ja. Ko­dėl mes taip ne­my­li­me sa­vo žmo­nių, kad ne­lei­džiam jiems sa­va­ran­kiš­kai tvar­ky­tis“, – kri­tiš­kai apie pla­nuo­ja­mus po­ky­čius at­si­lie­pė ko­mi­te­to na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė.

Spren­di­mo pro­jek­tas dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų cen­tra­li­zuo­to bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo nu­ma­to, kad to­kių įstai­gų, ku­rių iš vi­so yra 41 (ben­dro­jo la­vi­ni­mo ir ne­for­ma­laus švie­ti­mo įstai­gos, kul­tū­ros cen­trai, dar­že­liai...), bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta bus vyk­do­ma cen­tra­li­zuo­tai nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos.
Kaip in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, pla­nuo­ja­ma, kad įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą tvar­kys įkur­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius, ku­ria­me dirbs 30 dar­buo­to­jų. Šiuo me­tu 41 įstai­go­je yra 55,3 bu­hal­te­rio eta­to. In­for­muo­ta, kad nau­ją­jį sky­rių ke­ti­na­ma įkur­din­ti Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro pa­tal­po­se, kad bū­si­mų dar­buo­to­jų ko­man­da bus for­muo­ja­ma iš šiuo me­tu įstai­go­se dir­ban­čių bu­hal­te­rių, tai­gi dar­bo ne­teks apie 25 spe­cia­lis­tai.
Ko­dėl nu­spręs­ta cen­tra­li­zuo­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą? Ma­no­ma, kad toks žings­nis leis efek­ty­viau nau­do­ti ir val­dy­ti Sa­vi­val­dy­bės lė­šas, bus di­des­nė iš­lai­dų kon­tro­lė, taip pat ti­ki­ma­si, kad su­ma­žės ap­skai­tos klai­dų, at­si­ras ga­li­my­bė op­ti­mi­zuo­ti ūki­nes iš­lai­das. Nors, kaip pa­ste­bė­jo D. Ma­žei­kie­nė, šiais me­tais eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo dėl per­tvar­kos dar­bų ne­si­ti­ki­ma su­lauk­ti (rei­kės lė­šų kom­piu­te­ri­nei tech­ni­kai, bal­dams, įsi­kū­ri­mui, taip pat bus bū­ti­na iš­mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas dar­bo ne­te­ku­siems spe­cia­lis­tams), ta­čiau jau 2019 me­tais, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos įgy­ven­di­ni­mas leis su­tau­py­ti apie 160 tūkst. eu­rų per me­tus.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te da­ly­va­vo Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro di­rek­to­rius Ri­man­tas Gent­vi­las. Jis ko­mi­te­to na­riams įtei­kė raš­tą, ku­ria­me iš­dės­tė, ko­dėl prieš­ta­rau­ja biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­jos cen­tra­li­za­ci­jai, pa­ste­bė­jo, kad jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga yra fi­nan­suo­ja­ma ne iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, o iš vals­ty­bės, to­dėl esą bū­tų ne­tiks­lin­ga šį cen­trą įtrauk­ti į są­ra­šą įstai­gų, ku­rio­se pla­nuo­ja­ma bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos cen­tra­li­za­ci­ja. Be to, R. Gent­vi­lo ma­ny­mu, po­ky­čiai ne­bu­vo ap­tar­ti su švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vais, to­dėl šis klau­si­mas – ne­ma­lo­ni staig­me­na. Vis­gi di­rek­to­riui po­sė­džio me­tu te­ko iš­girs­ti, kad grei­čiau­siai Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­trui iš­im­tis ne­bus pa­da­ry­ta, nes bu­vo gau­tas Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo pa­tvir­ti­ni­mas, jog mi­nis­te­ri­ja ne­ma­to prie­žas­čių, ko­dėl ši įstai­ga ne­ga­lė­tų bū­ti įjung­ta į bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos cen­tra­li­za­ci­jos pro­ce­są.
„Toks jaus­mas, kad grįž­ta ko­mu­niz­mas“, – ver­tin­da­ma cen­tra­li­za­ci­jos pla­nus, kal­bė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė. Po­li­ti­kė spren­di­mą kri­ti­ka­vo. Jos ma­ny­mu, ne­tek­da­mos fi­nan­si­nio sa­va­ran­kiš­ku­mo, biu­dže­ti­nės įstai­gos, ypač jų va­do­vai, pra­ran­da kon­tro­lės ir val­dy­mo ga­li­my­bę, taip ro­do­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vo žmo­nė­mis, be to, esą ir iš se­niū­ni­jų, ku­rių bu­hal­te­ri­ja bu­vo cen­tra­li­zuo­ta anks­čiau, pa­si­girs­ta nei­gia­mų at­si­lie­pi­mų. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis siū­lė šiuo klau­si­mu ne­po­li­ti­zuo­ti. „Įstai­gų va­do­vai ga­lės ir to­liau vi­są įstai­gos fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją ma­ty­ti ir val­dy­ti. Kal­bė­ki­me apie eko­no­mi­nį efek­tą. Ko­dėl sa­vi­val­dy­bė tu­ri iš­leis­ti dau­giau pi­ni­gų, nei iš tik­rų­jų ga­lim pa­nau­do­ti“, – opo­na­vo ra­jo­no va­do­vas.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis pa­ste­bė­jo, kad Plun­gė šiuo klau­si­mu yra at­si­li­ku­si. „Vi­sa Lie­tu­va taip gy­ve­na, to­kia vals­ty­bės po­li­ti­ka, to­dėl ei­na­me prie to, kad ir mums rei­kia su­si­tvar­ky­ti. O su įstai­gų va­do­vais apie lau­kian­čią cen­tra­li­za­ci­ją bu­vo kal­bė­ta. Mes no­ri­me, kad bu­hal­te­riai dirb­tų sa­vo dar­bą, o ne gre­ta sa­vo pa­rei­gų dar at­lik­tų ir sek­re­to­rių ar ki­to­kias pa­rei­gas“, – kal­bė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama