Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į me­dį ir už­si­de­gė, vai­ruo­to­jas apdegė veidą bei rankas

Au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į me­dį ir už­si­de­gė, vai­ruo­to­jas apdegė veidą bei rankas

Skau­di ne­lai­mė įvy­ko sau­sio 7-osios, sek­ma­die­nio ry­tą Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je – ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog prie vie­no na­mo, at­si­tren­kęs į me­dį, de­ga au­to­mo­bi­lis. Pa­aiš­kė­jo, jog įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo pus­am­žis vai­ruo­to­jas.

Maž­daug 7 va­lan­dą ry­te Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Paukš­ta­kių kai­me, va­di­na­ma­ja­me se­na­ja­me Tel­šių ke­ly­je, ties Liep­lau­kės ke­lio gat­vės 19-uo­ju na­mu, pleš­ka leng­va­sis au­to­mo­bi­lis.
At­lė­kus gel­bė­to­jams, ug­nis iš­ties siau­bė nuo ke­lio nu­va­žia­vu­sią ir į me­dį at­si­tren­ku­sią trans­por­to prie­mo­nę – „Nis­san Pri­me­ra“.
Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, lieps­na au­to­mo­bi­lį su­nai­ki­no vi­siš­kai. Nei vai­ruo­to­jo, nei ke­lei­vių ne­lai­mės vie­to­je ne­bu­vo. Už­ge­si­nę ma­ši­ną, ug­nia­ge­siai jau bu­vo iš­vy­kę at­gal, kai iš pa­rei­gū­nų su­ži­no­jo, jog su­ras­tas vai­ruo­to­jas. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pus­am­žis vy­ras (jo ta­pa­ty­bė nu­sta­ti­nė­ja­ma) iš­ves­tas iš miš­ko, jis bu­vo ap­de­gęs ran­kas ir vei­dą. Nu­ken­tė­ju­sia­jam iš­kart bu­vo iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, jis pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.
Pir­ma­die­nio ry­tą kal­bin­ta Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė sa­kė, jog iš­kvie­ti­mą jie ga­vo 8.48 va­lan­dą. At­vy­kus į nu­ro­dy­tą vie­tą, pa­aiš­kė­jo, jog pa­rei­gū­nai iš miš­ko bu­vo iš­ve­dę su­šla­pu­sį ir su­ša­lu­sį 53 m. tel­šiš­kį, ku­riam bu­vo ap­de­gęs vei­das ir abi ran­kos. Žmo­gus bu­vo la­bai iš­si­gan­dęs, ta­čiau kal­bė­jo­si su me­di­kais, pats at­si­sa­kė vais­tų nuo skaus­mo. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu jis bu­vo at­vež­tas į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių.
Įvy­kio ap­lin­ky­bes aiš­ki­na­si pa­rei­gū­nai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama