Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Ava­ri­ja prie dar­že­lio: pro­duk­tus at­ve­žęs vai­ruo­to­jas par­tren­kė mo­te­rį

Ava­ri­ja prie dar­že­lio: pro­duk­tus at­ve­žęs vai­ruo­to­jas par­tren­kė mo­te­rį

Pir­ma­die­nio ry­tą, apie 11 va­lan­dą, prie lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“, esan­čio A. Ju­cio g., sku­bė­jo ir po­li­ci­ja, ir me­di­kai. Čia, va­žiuo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas ne­pa­ste­bė­jo pės­čio­sios – par­blokš­ta pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris su­si­ža­lo­jo gal­vą.

Po­li­ci­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ava­ri­ja įvy­ko rug­sė­jo 4 die­ną, 10.52 va­lan­dą, ties A. Ju­cio gat­vės 38-uo­ju pa­sta­tu. Bū­tent čia yra lop­še­lis-dar­že­lis „Rū­te­lė“.
Sunk­ve­ži­mį „Man“ vai­ra­vęs ma­žei­kiš­kis (gim. 1962 m.) ruo­šė­si at­bu­li­ne ei­ga įva­žiuo­ti į dar­že­lio sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ta­čiau ne­pa­ste­bė­jo pės­čių­jų ta­ku ei­nan­čios pės­čio­sios. Šio­je vie­to­je įva­žia­vi­mo ke­liu­kas ker­ta pės­čių­jų ta­ką.

Ne­įsi­ti­ki­nęs sau­gu­mu, vai­ruo­to­jas stū­mė­si at­bu­li­ne ei­ga ir už­kliu­dė žings­niuo­jan­čią plun­giš­kę, tos pa­čios gat­vės gy­ven­to­ją (gim. 1943 m.). Par­blokš­ta sun­kias­vo­rės ma­ši­nos, mo­te­ris griu­vo ant as­fal­to ir su­si­ža­lo­jo.
Iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba nu­ken­tė­ju­si­ą­ją iš­ve­žė į li­go­ni­nę. Plun­giš­kei nu­sta­ty­ta gal­vos trau­ma ir sme­ge­nų su­krė­ti­mas. Me­di­kai ją pa­gul­dė į ner­vų li­gų sky­rių.
Ava­ri­ją pa­da­ręs vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus. Eis­mo įvy­kio me­tu ke­lio sta­ti­niai ne­su­ga­din­ti.
Iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos „Rū­te­lė“ di­rek­to­rė Kris­ti­na Va­lie­nė „Plun­gės ži­nioms“ sa­kė, jog „Grūs­tės“ sunk­ve­ži­mis mais­to pro­duk­tus at­ve­ža vi­siems dar­že­liams, taip pat ir jiems. Vis­kas įvy­ko prie pat įva­žia­vi­mo, dar ne jų te­ri­to­ri­jo­je. Įvy­kio tei­gė ne­ma­čiu­si. Kiek iš ki­tų dar­buo­to­jų su­ži­no­jo – ly­jant lie­tui, mo­te­ris bu­vo pri­si­den­gu­si skė­čiu ir ga­lė­jo ne­pa­ma­ty­ti bei ne­iš­girs­ti ju­dan­čio sunk­ve­ži­mio. Ko­dėl vai­ruo­to­jas ne­pa­ma­tė pės­čio­sios – tik­rai ne­aiš­ku. K. Va­lie­nės ži­nio­mis, anks­čiau nie­ko pa­na­šaus prie „Rū­te­lės“ nė­ra nu­ti­kę, nors įva­žia­vi­mas, kaip pri­pa­ži­no įstai­gos va­do­vė, pas juos tik­rai su­dė­tin­gas.
Po­li­ci­ja dėl šio įvy­kio pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 straips­nio 1 da­lį (tas, kas vai­ruo­da­mas ke­lių trans­por­to prie­mo­nę pa­žei­dė ke­lių eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nės eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­les, jei­gu dėl to įvy­ko eis­mo įvy­kis, dėl ku­rio bu­vo ne­sun­kiai su­trik­dy­ta ki­to žmo­gaus svei­ka­ta, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama