Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Gin­ta­liš­kėje kvai­lio­jo jau­nas vy­ras: ka­ba­ro­jo­si aukš­tyn ir vis gra­si­no nu­šok­ti

Gin­ta­liš­kėje kvai­lio­jo jau­nas vy­ras: ka­ba­ro­jo­si aukš­tyn ir vis gra­si­no nu­šok­ti

Sek­ma­die­nio va­ka­rą ne­ra­mu bu­vo Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­me – dėl vie­no vy­ro kvai­lo po­el­gio čia sku­bė­jo spe­cia­lio­sios tar­ny­bos, ne­ri­mau­ti bu­vo pri­vers­ti ar­ti­mie­ji. Iš pra­džių S. L. (gim. 1993 m.) no­rė­jo nu­šok­ti iš kul­tū­ros na­mų pa­sta­to an­tro aukš­to, pas­kui – nuo van­dens bokš­to, bet ga­lop, įkal­bė­tas se­sers, nu­li­po pats.

Kaip in­for­ma­vo Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, pa­gal­bos skam­bu­čio jie su­lau­kė rug­pjū­čio 20 die­ną, prieš pat 20 va­lan­dą. Pra­neš­ta, jog Gin­ta­liš­kės kai­me, Pla­te­lių gat­vė­je, rei­ka­lin­ga pa­gal­ba ir au­to­ko­pė­čios – jau­nas žmo­gus gra­si­na nu­si­žu­dy­ti.
Į nu­ro­dy­tą vie­tą ne­dels­da­mi at­sku­bė­jo gel­bė­to­jai, me­di­kai ir po­li­ci­ja. Kaip pa­aiš­kė­jo, kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to ant­ra­me aukš­te sklai­dė­si vie­tos gy­ven­to­jas – 24 me­tų S. L. Čia jis ga­lė­jo pa­tek­ti per pri­va­tų įė­ji­mą.
Vy­ras gra­si­no nu­šok­ti iš an­tro aukš­to, el­gė­si ne­adek­va­čiai, ne­si­lei­do į de­ry­bas, lie­pė vi­soms tar­ny­boms at­si­trauk­ti nuo pa­sta­to.
Po ke­lias­de­šim­ties mi­nu­čių jis iš pa­sta­to pa­spru­ko ir nu­bė­go prie Gin­ta­liš­kės kai­me esan­čio van­dens bokš­to. Vi­sos tar­ny­bos at­lė­kė čia. S. L. jau bu­vo už­si­ropš­tęs į bokš­to vir­šų ir vėl gra­si­no, kad nu­si­žu­dys, rė­ka­vo, jog tuoj šoks že­myn.
Vy­ras nė su kuo ne­no­rė­jo ben­drau­ti, tik su se­se­ri­mi. Bū­tent jai pa­vy­ko pri­kal­bin­ti bro­lį liau­tis kvai­lio­jus. Šis 22.42 va­l. nu­li­po že­myn.
Me­di­kai ap­žiū­rė­jo vy­riš­kį vie­to­je, pa­si­kal­bė­jo su juo ir nu­spren­dė, kad ga­li pa­lik­ti na­muo­se – rim­tes­nės pa­gal­bos jam ne­rei­kė­jo. Smar­kuo­lis at­ro­dė tik ge­ro­kai ap­svai­gęs. Pa­aiš­kė­jo, kad šis Gin­ta­liš­kės kai­mo gy­ven­to­jas ar­ti­muo­sius taip gąs­di­na ne pir­mą kar­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama