Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Ne­to­li Stal­gė­nų su­si­dū­rė ke­tu­ri au­to­mo­bi­liai, trys žmo­nės su­žeis­ti

Ne­to­li Stal­gė­nų su­si­dū­rė ke­tu­ri au­to­mo­bi­liai, trys žmo­nės su­žeis­ti

Sek­ma­die­nį, tur­gaus die­ną, ke­ly­je link Rie­ta­vo su­si­dū­rė net ke­tu­ri leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į li­go­ni­nę bu­vo iš­vež­ta 43 me­tų mo­te­ris, 12 me­tų ber­niu­kas ir 32 me­tų vy­ras.

Ava­ri­ja įvy­ko rug­pjū­čio 28-ąją, ly­giai vi­dur­die­nį, 68-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re, ly­gia­me ke­ly­je už Stal­gė­nų (va­žiuo­jant link Rie­ta­vo).

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lio „To­y­o­ta Aven­sis“ vai­ruo­to­ja plun­giš­kė E. A. (gim. 1976 m.), va­žiuo­da­ma nuo Plun­gės link Rie­ta­vo, su­si­dū­rė su nuo Rie­ta­vo link Plun­gės va­žiavusiais tri­mis au­to­mo­bi­liais: su „Au­di A6“, ku­rį vai­ra­vo plun­giš­kis V. Š. (gim. 1959 m.), su „VW Golf“, vai­ruo­ja­mu Ma­žei­kių ra­jo­no gy­ven­to­jos I. U. (gim. 1996 m.), ir su „Au­di A6“, ku­rį vai­ra­vo Lat­vi­jos res­pub­li­kos pi­lie­tis iš Sal­dus mies­to D. P. (gim. 1989 m.).
Įvy­kio me­tu su­ža­lo­ti au­to­mo­bi­lio „VW Golf“ ke­lei­viai: V. U. (1973 m. gi­mu­si mo­te­ris pa­ty­rė krū­ti­nės ląs­tos su­mu­ši­mus) ir 12 me­tų ber­niu­kas, ku­riam nu­sta­ty­tas kai­rės pė­dos su­ža­lo­ji­mas ir nu­ga­ros su­mu­ši­mas. Taip pat nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Au­di A6“ ke­lei­vis G. Š. (gim. 1985 m.), ku­riam bu­vo su­muš­ta gal­va. Vi­si su­žeis­tie­ji grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu at­vež­ti į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių. Su­tei­kus me­di­ci­nos pa­gal­bą, nu­ken­tė­ju­sie­ji iš­leis­ti gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Įvy­kio vie­to­je te­ko pa­dir­bė­ti ir ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams: pri­spaus­tų žmo­nių va­duo­ti ne­rei­kė­jo, ta­čiau te­ko at­jung­ti su­dau­žy­tų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rius, pa­trauk­ti juos nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies, nu­va­ly­ti te­pa­lus, nu­šluo­ti du­že­nas.
Vai­ruo­to­jai, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, bu­vo blai­vūs. Ne­lai­mės prie­žas­tis aiš­ki­na­si pa­rei­gū­nai. Dėl ava­ri­jos pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 1 da­lį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama