Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pasikalbėkim!

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro var­di­nė sti­pen­di­ja – stu­den­tei iš Pla­te­lių!

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius ke­le­tą me­tų iš ei­lės ski­ria var­di­nę sti­pen­di­ją Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir di­plo­ma­ti­jos fa­kul­te­to (PMDF) stu­den­tams. Ji ski­ria­ma ge­rai be­si­mo­kan­tiems stu­den­tams iš dau­gia­vai­kių šei­mų. Šie­met sti­pen­di­ja įteik­ta PMDF Vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos ket­vir­to kur­so stu­den­tei Ra­sai Rau­dy­tei. Ra­sa – pla­te­liš­kė. Mer­gi­na – ne tik ga­bi stu­den­tė, bet ir ak­ty­vi uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nės na­rė, pri­klau­so star­tuo­lio „GlucoCarer“ ko­man­dai, ren­gian­čiai ne­in­va­zi­nį gliu­ko­zės kie­kio ma­tuok­lį, ku­ris eli­mi­nuo­tų pirš­tų pa­gal­vė­lių ba­dy­mą cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems žmo­nėms. Nors šiuo me­tu Ra­so gy­ve­ni­mo cen­tras – Kau­nas, ta­čiau su­grįž­ti į gim­tą­ją Že­mai­ti­ją, kad ir re­tai, jai be ga­lo ma­lo­nu. Skai­ty­to­jų dė­me­siui – po­kal­bis su šia mer­gi­na.

Per­mai­nin­gi orai – tin­ka­miau­sia ter­pė per­ša­li­mo li­goms

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, kiek­vie­ną sa­vai­tę ser­gan­čių­jų gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis skai­čius vis au­ga. Me­di­kams di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia ne tik per­mai­nin­gų orų su­klai­din­ti ir ne­tei­sin­gai be­si­ren­gian­tys, bet ir sa­vi­gy­da už­si­i­man­tys as­me­nys. Kas tu­rė­tų la­biau­siai su­si­rū­pin­ti per­ša­li­mo li­gų pre­ven­ci­ja ir ko­kios prie­mo­nės pa­de­da ne­su­sirg­ti, kal­ba­mės su „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos Rie­ta­ve šei­mos gy­dy­to­ja Jur­gi­ta Pu­džiu­ve­lie­ne.

Dė­me­sio: prie di­džė­jaus pul­to – DJ LUST!

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro jau­ni­mo klu­bas „In­di­go”, va­do­vau­ja­mas Ai­dos Ru­pei­kie­nės, lap­kri­čio pa­bai­go­je mū­sų mies­te pir­mą kar­tą or­ga­ni­za­vo kon­kur­są „Be­at ma­kers 2017“, ku­ria­me var­žė­si šo­kių mu­zi­kos ger­bė­jai ir kū­rė­jai – di­džė­jai. Tarp da­ly­vių bu­vo ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas Lu­kas Striel­čiū­nas. Sep­ty­nio­lik­me­čio vai­ki­no pa­si­ro­dy­mas pub­li­ką ir ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo la­biau­siai – Lu­kas pa­skelb­tas lai­mė­to­ju. „Per kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą sten­giuo­si sa­vo mu­zi­ka žmo­nėms ati­duo­ti da­le­lę sa­vęs“, – sa­ko di­džė­jus, sa­ve pri­sta­tan­tis DJ LUST var­du. Su Lu­ku kal­bė­jo­mės apie šį lai­mė­ji­mą, mu­zi­ką, di­džė­jaus dar­bą.

„Esu mo­ky­to­ja, ku­ri au­ga ir kei­čia­si kar­tu su vai­kais“

Lap­kri­čio 21 die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je vy­ko ino­va­ty­viau­sių ša­lies mo­ky­to­jų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. Kon­kur­sas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas jau ant­rus me­tus, šie­met ino­va­ty­viau­sio mo­ky­to­jo var­dą pel­ny­ti ban­dė dau­giau nei 200 pe­da­go­gų iš 150 švie­ti­mo įstai­gų. Ga­li­me džiaug­tis ir di­džiuo­tis, kad kon­kur­se da­ly­va­vo ir mū­siš­kė – Pla­te­lių gim­na­zi­jos pe­da­go­gė Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė. Ne tik da­ly­va­vo, bet ir pel­nė lai­mė­ji­mą no­mi­na­ci­jo­je „Ino­va­ty­viau­sias pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jas“! V. Lu­ka­vi­čie­nė Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vai­kus mo­ko jau 22 me­tus. „Esu žmo­gus, ku­ris nuo­la­tos ieš­ko ge­riau­sio, nau­jau­sio, ir tai per­tei­kiu sa­vo mo­ki­niams”, – sa­ko ji.
Skai­ty­to­jų dė­me­siui – po­kal­bis su šia pe­da­go­ge.

Ma­rius Mic­kus: „Kol esi jau­nas, rei­kia siek­ti sa­vo tiks­lų“

Per „Tv3“ te­le­vi­zi­ją ro­do­ma­me mu­zi­ki­nia­me pro­jek­te „X fak­to­rius“ šiuo me­tu itin svar­bus mo­men­tas – ren­ka­mi fi­na­li­nin­kai, su ku­riais iki pat lai­dos fi­ni­šo dirbs ži­no­mi at­li­kė­jai, kol ga­liau­siai bus pa­skelb­tas nu­ga­lė­to­jas. Plun­giš­kis Ma­rius Mic­kus jau ga­li ra­miau at­si­dus­ti, nes jis – vie­nas iš tri­jų vai­ki­nų, at­si­dū­ru­sių Sau­liaus Ur­bo­na­vi­čiaus-Sa­mo ko­man­do­je.
Ma­riaus plun­giš­kiams pri­sta­ti­nė­ti tik­rai ne­rei­kia: se­kan­tys kul­tū­ri­nį mies­to gy­ve­ni­mą tu­rė­jo ne kar­tą pa­ste­bė­ti šį jau­ną vai­ki­ną dai­nuo­jan­tį ar gro­jan­tį įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se. Plun­gės kul­tū­ros cen­tre jis bu­vo su­ren­gęs ir as­me­ni­nį kon­cer­tą. Kad M. Mic­kus – ta­len­tin­gas, tu­rin­tis iš­skir­ti­nį bal­so temb­rą at­li­kė­jas, ne kar­tą pa­brė­žė mi­nė­to pro­jek­to ko­mi­si­ja, o An­drius Ma­mon­to­vas jį įvar­di­jo kaip vie­ną iš re­a­liau­sių pre­ten­den­tų lai­mė­ti „X fak­to­rių“. Ar taip bus, pa­ma­ty­si­me, o da­bar skai­ty­to­jų dė­me­siui – po­kal­bis su šiuo jau­nu, bet la­bai am­bi­cin­gu žmo­gu­mi.

Du­e­tas, ku­rį su­jun­gė for­te­pi­jo­no gar­sai

Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­čios Ag­nė Si­dab­rai­tė ir Aus­tė­ja Al­mi­nai­tė su­si­tin­ka ne tik šio mies­te­lio gim­na­zi­jos ko­ri­do­riuo­se, po­pa­mo­ki­nė­je veik­lo­je ar ben­drų drau­gų bū­ry­je, jos kar­tu – ir prie for­te­pi­jo­no kla­vi­šų. Mer­gi­nų du­e­tas yra pa­si­žy­mė­jęs įvai­riuo­se kon­kur­suo­se: ge­bė­ji­mas dvie­se pui­kiai at­lik­ti su­dė­tin­gus kū­ri­nius su­ža­vi ne vie­ną klau­sy­to­ją. „Gro­ji­mas nė­ra tik fi­zi­nė mu­zi­kos iš­raiš­ka, jis kei­čia žmo­gų iš vi­daus. Per mu­zi­ką mes iš­moks­ta­me pa­gar­bos žmo­gui, klau­sy­ti, nu­si­ra­min­ti, jaut­riau žiū­rė­ti į pa­sau­lį ir pa­ste­bė­ti ja­me dau­giau gro­žio“, – įsi­ti­ki­nu­si Aus­tė­ja. Mer­gi­nų mo­ky­to­ja – Alio­na Al­mi­nie­nė. Bū­tent ji su­ve­dė ta­len­tin­gas mer­gi­nas į for­te­pi­jo­ni­nį du­e­tą, ir štai jau de­šimt me­tų jos mu­zi­kuo­ja kar­tu. Po ke­lių die­nų Aus­tė­jos ir Ag­nės lau­kia iš­skir­ti­nis kon­cer­tas – Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vyks jud­vie­jų re­či­ta­lis „Lap­kri­čio sen­ti­men­tai“.

Min­dau­gas Jo­nas Ur­bo­nas: „Skai­ty­mas ir me­no pa­sau­lis yra vi­sas ma­no lais­va­lai­kis“

Min­dau­gas Jo­nas Ur­bo­nas – jau­nas ra­šy­to­jas, gi­męs 1989 m., už­au­gęs Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­ja­man­čio kai­me. Bai­gęs mo­kyk­lą, vai­ki­nas iš­sklei­dė spar­nus ir iš­vy­ko stu­di­juo­ti į sos­ti­nę. Jis vi­sa­da bu­vo kū­ry­bin­gas, me­niš­kos sie­los žmo­gus, o šiuo me­tu ga­na tvir­tai ski­na­si ke­lią į jau­nų­jų ra­šy­to­jų gre­tas. Nuo kny­gų ne­nu­tol­ti pa­de­da ir dar­bas mo­kyk­lo­je. Min­dau­gas lie­tu­vių kal­bos sub­ti­ly­bių mo­ko sep­tin­tų kla­sių moks­lei­vius.

Kai ne­si­no­ri lai­ko leis­ti vel­tui

Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je mo­ko­si As­ta Ru­gi­ny­tė. Ši aš­tuo­nio­lik­me­tė, be abe­jo­nės, yra vie­na ak­ty­viau­sių moks­lei­vių. Rei­kia ve­dė­jo ren­gi­niui? As­ta ga­li pa­gel­bė­ti. Trūks­ta min­čių, kaip įgy­ven­din­ti ko­kį pro­jek­tą? Rei­kia, kad kas gra­žiai pa­dai­nuo­tų? As­ta vėl­gi jū­sų ne­nu­vils. Jos pil­na vi­sur ir vi­sa­da. „Man pa­tin­ka bū­ti ap­sup­tai žmo­nių“, – pri­si­pa­žįs­ta mer­gi­na. Abi­tu­rien­tė tu­ri tiks­lą – iš gy­ve­ni­mo kiek­vie­ną die­ną iš­peš­ti kiek įma­no­ma dau­giau, nes ne­ga­li ži­no­ti, ka­da koks įgū­dis pra­vers.

Ro­ži­nę „brit­vą“ po Nor­ve­gi­ją vai­ruo­jan­ti plun­giš­kė: „Mo­to­cik­las, vė­jas ir grei­tis – ge­riau­si an­ti­dep­re­san­tai“

Iš­skir­ti­nės spal­vos ga­lin­gas spor­ti­nis mo­to­cik­las „Hon­da CBR“, dar va­di­na­mas „brit­va“, ir leng­vai jį val­dan­ti liek­na vai­ruo­to­ja, iš po ro­ži­nio šal­mo be­si­plaiks­tan­čiais švie­siais plau­kais – toks vaiz­das ne­abe­jo­ti­nai at­krei­pia pra­ei­vių dė­me­sį. Tai 28 me­tų plun­giš­kė Vi­li­ja Viš­čiū­nai­tė-Rim­kė ir jos nu­my­lė­ta „šir­šė“. Jau­na mo­te­ris taip va­di­na sa­vo mo­to­cik­lą. Šiuo me­tu Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti ir dir­ban­ti že­mai­tė mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo po­mė­gį.

Ar sunku merginai iš Italijos gyventi Rietave?

Jau beveik pusmetį Rietavo atviro jaunimo centre savanoriauja Simona Armenise, atvykusi iš Italijos, Bari miesto. Simona į Rietavą atkeliavo kovo 13 dieną ir praleis čia metus. Mergina papasakojo savo įspūdžius Rietave, apie savo veiklas, tikslus ir siekius. Nors pripažino, kad tokiame mažame mieste svetimšaliui gyventi nėra lengva, tačiau ją be galo žavi Rietavo jaukumas ir gamtos grožis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama