Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Spėjimai dėl valdžios griūties nepasitvirtino: direktorius traukiasi, bet valdančioji koalicija išlieka

Spa­lio 26 die­ną įvy­ko gan­dais dėl ga­li­mo ko­a­li­ci­jos na­rių pa­si­kei­ti­mo ap­au­gęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ta­čiau di­de­lių sen­sa­ci­jų taip ir ne­bu­vo: val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­sky­la, iš pa­rei­gų trau­kia­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis.

Plun­gės val­džio­je – per­mai­nų nuo­jau­ta?

Jau ku­ris lai­kas šnibž­da­ma­si, jog Lie­tu­vo­je be­si­kei­čian­tys po­li­ti­niai vė­jai įsi­suks ir į Plun­gės pa­dan­gę, iš­vers­da­mi iš tu­ri­mų po­zi­ci­jų ne vie­ną aukš­tas pa­rei­gas už­iman­tį vei­kė­ją. Pir­ma­die­nio ry­tą kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis pa­tvir­ti­no, kad ga­vo užuo­mi­ną, jog jei at­si­tiks taip, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kei­sis val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­dė­tis, jam teks ap­leis­ti už­ima­mas pa­rei­gas.

Kai­mas kai­mui ne­ly­gu

Spa­lio 16 die­ną vy­ku­sia­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta apie in­ves­ti­ci­jų pa­si­skirs­ty­mą tarp kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų, jų ne­to­ly­gu­mus ir ypa­tu­mus ver­ti­nant pa­gal įgy­ven­din­tus me­lio­ra­ci­jos pro­jek­tus, gau­tą ES pa­ra­mą bei Vie­tos veik­los gru­pės ir ben­druo­me­nių pro­jek­tus. Aki­vaiz­du, kad kai­mas kai­mui ne­ly­gu. La­bai daug kas pri­klau­so nuo vie­tos gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mo.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis – su ait­ro­ku po­li­ti­ka­vi­mo prie­sko­niu

Po va­sa­ros atos­to­gų rug­sė­jo 21 die­ną po­sė­džiau­ti rin­ko­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Iš­se­kus gau­siai dar­bot­var­kei, vie­tos po­li­ti­kai ne­pra­lei­do pro­gos pa­po­li­ti­kuo­ti ir vie­šai pa­si­aiš­kin­ti san­ty­kių.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė: „Nors švie­ti­me dug­no nė­ra, bet kris­ti dar ga­li­me že­mai“

Penk­ta­die­nis Plun­gė­je bu­vo iš­skir­ti­nis – su­lauk­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės vi­zi­to. Ap­si­lan­ky­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su švie­ti­mo si­tu­a­ci­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bei ap­tar­ti ga­li­mus po­ky­čius šio­je sri­ty­je. Iš­kir­ti­nio dė­me­sio su­lau­kė dvi mo­kyk­los – mi­nist­rė ap­si­lan­kė Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­se.

A. Krau­lei­dis: „Nuo to­kių pro­fe­sio­na­lų ge­riau kuo to­liau“

Taip sa­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus va­do­vas Al­ber­tas Krau­lei­dis, ver­tin­da­mas pas­ta­rų­jų die­nų po­li­ti­nes ak­tu­a­li­jas, kai šios par­ti­jos sky­riai iš­reiš­kė nuo­mo­nę dėl par­ti­jos li­ki­mo ko­a­li­ci­jo­je su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų ver­dik­tas – ko­a­li­ci­ją su „vals­tie­čiai“ rei­kia nu­trauk­ti.

Knyga „Šuns širdis“ – kaip padėka už Plungės „garsinimą“

Per lie­pos 27 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį dar­bas ėjo itin sklan­džiai, spren­di­mų pro­jek­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti ben­drai su­ta­rus, kol Ju­di­tai Stan­ku­tei ki­lo min­tis nors vie­nu klau­si­mu – dėl ne­gy­ve­na­mų pa­tal­pų nuo­mos – pro­fi­lak­tiš­kai pa­tik­rin­ti, ar sa­lė­je be­vei­kia elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma. Pa­si­ro­do, vei­kia, bet ne kiek­vie­na­me po­sė­dy­je jos pri­rei­kia... Tačiau Tarybos posėdis nebūtų posėdis, jei iečių jame nesukryžiuotų opozicija su valdančiaisiais. At­ėjus pa­klau­si­mų me­tui, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė pa­pra­šė me­ro pa­aiš­kin­ti, ką po vie­šo­jo­je erd­vė­je ki­lu­sio skan­da­lo jis ruo­šia­si da­ry­ti su Plun­gės ir Kras­no­gors­ko part­ne­rys­tės su­tar­ti­mi. Meras už tai, kad viena partija temato tik juoda arba balta, kad „garsina“ Plungę, paklausėjai kaip padėką su tam tikra potekste įteikė rusų autoriaus Michailo Bulgakovo knygą „Šuns širdis“.

Dis­ku­si­jos dėl 286 met­rų gat­vės – be re­zul­ta­tų

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį krei­pė­si Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, ku­ri at­krei­pė dė­me­sį į pras­tą Men­de­no gat­vės būk­lę.

Skun­das dėl ga­li­mo ne­įga­lių­jų dis­kri­mi­na­vi­mo – ne­pa­grįs­tas

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ge­gu­žės 22 die­ną ga­vo Ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus skun­dą dėl ga­li­mo dis­kri­mi­na­vi­mo už­tik­ri­nant ne­įga­lie­siems są­ly­gas so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos veik­loms vyk­dy­ti. Skun­do ty­ri­mo me­tu ver­tin­ta, ar Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mai ne­pa­žei­džia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo bei Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų. Iš­va­da vie­na­reikš­mė: Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė pri­pa­ži­no skun­dą ne­pa­grįs­tu, nepa­si­tvir­ti­nus ja­me nu­ro­dy­tiems pa­žei­di­mams.

„Ko­dėl tuos Ale­po griu­vė­sius no­ri­te pirk­ti už to­kią kai­ną?“

Per bir­že­lio 29 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį vie­tos po­li­ti­kai dėl strei­kuo­jan­čios kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos bu­vo pri­vers­ti keis­ti po­sė­džio vie­tą ir po­rą pra­ne­ši­mų iš­klau­sy­ti ki­to­je, ma­žes­nė­je, sa­lė­je. Tie­sa, spren­džiant, ar Sa­vi­val­dy­bei ver­ta pirk­ti Žli­bi­nuo­se da­lį pa­sta­to iš že­mės ūkio ben­dro­vės, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riai de­monst­ra­ty­viai pa­li­ko po­sė­džių sa­lę.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama