Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Politika

Skun­das dėl ga­li­mo ne­įga­lių­jų dis­kri­mi­na­vi­mo – ne­pa­grįs­tas

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ge­gu­žės 22 die­ną ga­vo Ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus skun­dą dėl ga­li­mo dis­kri­mi­na­vi­mo už­tik­ri­nant ne­įga­lie­siems są­ly­gas so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos veik­loms vyk­dy­ti. Skun­do ty­ri­mo me­tu ver­tin­ta, ar Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mai ne­pa­žei­džia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo bei Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų. Iš­va­da vie­na­reikš­mė: Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė pri­pa­ži­no skun­dą ne­pa­grįs­tu, nepa­si­tvir­ti­nus ja­me nu­ro­dy­tiems pa­žei­di­mams.

„Ko­dėl tuos Ale­po griu­vė­sius no­ri­te pirk­ti už to­kią kai­ną?“

Per bir­že­lio 29 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį vie­tos po­li­ti­kai dėl strei­kuo­jan­čios kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos bu­vo pri­vers­ti keis­ti po­sė­džio vie­tą ir po­rą pra­ne­ši­mų iš­klau­sy­ti ki­to­je, ma­žes­nė­je, sa­lė­je. Tie­sa, spren­džiant, ar Sa­vi­val­dy­bei ver­ta pirk­ti Žli­bi­nuo­se da­lį pa­sta­to iš že­mės ūkio ben­dro­vės, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riai de­monst­ra­ty­viai pa­li­ko po­sė­džių sa­lę.

Už 17 tūks­tan­čių eu­rų įver­tin­tą tur­tą sa­vi­nin­kas pra­šo 50 tūks­tan­čių!

„Pirk­ti ar ne­pirk­ti“, – to­kią di­le­mą spren­džia Plun­gės po­li­ti­kai, su­ži­no­ję, kad tris kar­tus dau­giau, nei nu­sta­tė tur­to ver­tin­to­jai, pra­šo­ma už da­lį pa­sta­to Žli­bi­nuo­se, ku­ria­me vei­kia Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tras.

Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je – jaut­rus Gar­bės pi­lie­tės pri­si­pa­ži­ni­mas

Bir­že­lio 17 die­ną Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Gar­bių sve­čių aki­vaiz­do­je Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos už il­ga­me­tę lab­da­rin­gą veik­lą su­teik­tos vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ įkū­rė­jai Van­dai Ben­do­rie­nei. Po­sė­džio me­tu taip pat pa­dė­ko­ta aukš­tų re­zul­ta­tų kul­tū­ros ir me­no sri­ty­se pa­sie­ku­siems plun­giš­kiams.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 0,5 pro­c. vi­sų ša­lies pa­ja­mų

Ge­gu­žės 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, prieš pri­im­da­mi ra­jo­nui ir jo žmo­nėms svar­bius spren­di­mus, iš­klau­sė Klai­pė­dos AVMI Prie­vo­lių de­par­ta­men­to Plun­gės po­sky­rio ve­dė­jos Vai­dos Ka­zo­nie­nės ap­žval­gą, kaip šie­met ren­ka­mi mo­kes­čiai ra­jo­no biu­dže­tui. Me­tų pra­džia, kaip pa­ste­bė­jo me­ras, nu­tei­kia ga­na op­ti­mis­tiš­kai.

Ne­kal­bė­ki­me ne­tie­sos

Mei­lė­je, ka­re ir, pa­na­šu, po­li­ti­ko­je vi­sos prie­mo­nės ge­ros, net jei jos aki­vaiz­džiai pra­si­len­kia su ga­lio­jan­čio­mis tai­syk­lė­mis. „Po Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko per vie­ną laik­raš­tį iš­dės­ty­tų min­čių no­riu vie­šai pa­sa­ky­ti, kad vie­šie­ji pir­ki­mai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­gal įsta­ty­mu nu­sta­ty­tą tvar­ką ir ter­mi­nus, dėl to ne­ga­li bū­ti jo­kių in­ter­pre­ta­ci­jų. Prieš reikš­da­mas sa­vo nuo­mo­nę, R. En­dri­kas ga­lė­jo bent pa­si­do­mė­ti vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka, kad ne­kal­bė­tų ne­tie­sos ir ne­klai­din­tų plun­giš­kių“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė.

STT paprašė, kontrolieriai patikrino. Žalos nerado...

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko ri­bo­tą tik­ri­ni­mą dėl Makš­čių gat­vės (Al­sė­džiuo­se) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir pa­pil­do­mų dar­bų.

Per 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių – 329 spren­di­mai

Ko­vo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­tos 2016 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės me­ro, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­tos.

Šie me­tai skir­ti vie­niems dar­bams už­baig­ti, ki­tiems – pra­dė­ti

Ko­vo 24 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko pir­mo­ji šiais me­tais ra­jo­no va­do­vų spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta dar­bams ir pro­jek­tams, tu­rė­sian­tiems di­de­lės įta­kos vi­so ra­jo­no žmo­nių gy­ve­ni­mui. Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met Plun­gė­je ir apie Plun­gę bus pra­dė­ta ne­ma­žai stam­bių sta­ty­bos ir kiek smul­kes­nių, bet ne ma­žiau rei­ka­lin­gų mies­to in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bų, tai­gi, lau­kiant re­zul­ta­tų, vi­siems teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – du vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė se­ka kai­my­ni­nių – Tel­šių, Klai­pė­dos ra­jo­nų, Pa­lan­gos – sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiu ir nuo šių me­tų dau­giau dė­me­sio skirs vie­ša­jai tvar­kai ra­jo­ne pa­lai­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riu­je net dvi pa­rei­gy­bės skir­tos tam, kad Plun­gės ra­jo­ne bū­tų la­biau pai­so­ma nuo šių me­tų įsi­ga­lio­ju­sio Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama