Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Nuomonės nekeičia tik kvailiai?..

Nuomonės nekeičia tik kvailiai?..

Politiniai viražai: iš opo­zi­ci­jos – į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą

Pamenat šią garsiąją buvusios konservatorių merės frazę? Atrodo, ji patiko ir iki šiol opozicijoje buvusiems „Vieningos Plungės“ atstovams. Kaip kitaip suprasti šio judėjimo sprendimą jungtis prie valdančiosios daugumos, kai dar prieš kelias savaites jos narys Robertas Endrikas viename iš komitetų trinktelėjo durimis garsiai pareiškęs, kad „su dabartine valdžia dirbti neįmanoma“? Dabar, pagal viską sprendžiant, jau bus įmanoma...
Po lap­kri­čio 30 die­ną įvy­ku­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­riai Liu­das Skie­rus, R. En­dri­kas, Rai­mon­das Do­vil­tis ir į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­skir­tas Gin­ta­ras Ba­gu­žis su­ren­gė trum­pą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je esan­tys „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­riai pa­si­da­li­no nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja – jie trau­kia­si iš opo­zi­ci­jos – ir pa­aiš­ki­no to­kio spren­di­mo mo­ty­vus.
„Kol esa­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je („Vie­nin­ga Plun­gė“ Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je yra pir­mą ka­den­ci­ją), iki šios die­nos opo­na­vo­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dau­gu­mai. Bu­vo­me ne­pa­ten­kin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu. Pri­si­pa­žin­siu, įdė­jo­me ne­ma­žai pa­stan­gų, kad Al­ber­tas Krau­lei­dis ne­be­dirb­tų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas au­ga, tiks­li­nis fi­nan­sa­vi­mas – taip pat, o dar­bai sa­vi­val­dy­bė­je ju­da iš lė­to. Nuo va­sa­ros ak­ty­viai agi­ta­vo­me, kad at­ei­tų dirb­ti mū­sų de­le­guo­tas kan­di­da­tas – Gin­ta­ras Ba­gu­žis. Kai taip ir įvy­ko, nu­spren­dė­me pri­si­jung­ti prie ko­a­li­ci­jos. Ta­čiau įspė­ja­me, jog ir bū­da­mi val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je ne­pri­tar­si­me spren­di­mams, jei jie bus ne­nau­din­gi Plun­gės ben­druo­me­nei“, – kal­bė­jo L. Skie­rus, pa­ste­bė­jęs, jog ir iki šiol per 80 pro­cen­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je spręs­tų klau­si­mų spren­di­mai bu­vo pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu.
„Vie­nin­ga Plun­gė“ val­dan­tie­siems bu­vo švel­ni opo­zi­ci­ja, ku­ri smul­kių prie­ka­bių ne­ieš­ko­jo. Jei ra­šė­me skun­dus, tai dėl rim­tų da­ly­kų. Dir­bo­me kon­struk­ty­viai. G. Ba­gu­žis at­ėjo dirb­ti į sun­kias pa­rei­gas – dirb­ti dėl Plun­gės“, – sa­kė R. En­dri­kas.
„Į ko­man­dą įsi­lie­jo žmo­gus, ku­ris ge­rai pa­žįs­ta Vil­nių, ži­no mi­nis­te­ri­jų, de­par­ta­men­tų ko­ri­do­rius, – pa­ste­bė­jo R. Do­vil­tis. – G. Ba­gu­žis yra ge­ras is­to­ri­jos ir tei­sės spe­cia­lis­tas, pla­taus mąs­ty­mo žmo­gus, jis duos pa­grei­tį sa­vi­val­dy­bė­je nu­ma­ty­tiems dar­bams“.
Pats G. Ba­gu­žis kal­bė­jo, jog, žvelg­da­mas iš šo­no, ma­tė ne­ma­žai da­ly­kų, ku­rie Plun­gė­je yra, ta­čiau ne­tu­rė­tų bū­ti. Jo aki­mis, ne­tvar­kin­gai vyks­ta ke­lių re­no­va­ci­ja. Tai sri­tis, kur už­sa­ko­vas tu­ri at­lik­ti di­des­nę kon­tro­lę. Pa­sak G. Ba­gu­žio, Plun­gės mies­te per daug žvyr­ke­lių, ša­li­gat­vių būk­lė taip pat ne­ke­lia su­si­ža­vė­ji­mo.
Kaip ir ža­dė­jo per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, G. Ba­gu­žis pa­ti­ki­no, kad dar šiais me­tais ap­va­žiuos vi­sus sa­vi­val­dy­bės kam­pe­lius, do­mė­sis, kaip gy­ve­na so­cia­liai rem­ti­ni žmo­nės.
„So­cia­li­nės pro­ble­mos re­gio­nuo­se – vis dar ak­tu­a­lios. Man idė­jų ne­trūks­ta. Aš pats bu­vau „Mais­to ban­ko“ pra­di­nin­kas 1996–1997 me­tais, ko­mi­si­jos, kū­ru­sios pro­gra­mą prieš smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, na­rys. SOS myg­tu­kai, ku­riais po­li­ci­ja ap­rū­pi­no vie­ni­šus ato­kiai gy­ve­nan­čius žmo­nes – taip pat ma­no idė­ja. Iš Da­ni­jos par­ve­žiau ir ver­tin­gų daik­tų žy­mė­ji­mo pro­gra­mą“, – kal­bė­jo G. Ba­gu­žis.
Nuo ant­ra­die­nio Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi pra­de­dąs dirb­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jas in­for­ma­vo, jog pa­gal dau­ge­lį ro­dik­lių Plun­gės sa­vi­val­dy­bė Lie­tu­vo­je už­ima 13–14 vie­tą.
„Tai nė­ra pra­stas re­zul­ta­tas. Ti­kiuo­si, kad ga­li­ma dar ge­riau“, – sa­kė G. Ba­gu­žis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama