Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė: „Nors švie­ti­me dug­no nė­ra, bet kris­ti dar ga­li­me že­mai“

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė: „Nors švie­ti­me dug­no nė­ra, bet kris­ti dar ga­li­me že­mai“

Penk­ta­die­nis Plun­gė­je bu­vo iš­skir­ti­nis – su­lauk­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės vi­zi­to. Ap­si­lan­ky­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su švie­ti­mo si­tu­a­ci­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bei ap­tar­ti ga­li­mus po­ky­čius šio­je sri­ty­je. Iš­kir­ti­nio dė­me­sio su­lau­kė dvi mo­kyk­los – mi­nist­rė ap­si­lan­kė Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­se.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės vi­zi­tą Plun­gė­je ini­ci­ja­vo Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Kaip vė­liau jis už­si­mi­nė sa­vo kal­bo­je, su­si­ti­ki­mui įta­kos tu­rė­jo re­gio­ni­nė at­skir­tis, ku­ri jau­čia­ma kal­bant apie švie­ti­mo sis­te­mą ša­ly­je. Ir pa­ti mi­nist­rė su­ti­ko, kad, pri­imant svar­bius spren­di­mus, bū­ti­na iš­girs­ti, kuo gy­ve­na švie­ti­mo ben­druo­me­nė, o ge­riau­sia tai pa­da­ry­ti – kal­ban­tis su žmo­nė­mis.
Mi­nist­rės vi­zi­tas Plun­gė­je pra­si­dė­jo me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ka­bi­ne­te, kur vy­ko dis­ku­si­ja apie švie­ti­mo sis­te­mos si­tu­a­ci­ją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bei ieš­ko­ta spren­di­mų, ga­lin­čių ją pa­ge­rin­ti. J. Pet­raus­kie­nės ap­si­lan­ky­mas Plun­gė­je su­lau­kė ne­

men­ko dė­me­sio, nes kiek vė­liau į su­si­ti­ki­mą Sa­vi­val­dy­bė­je su mi­nist­re gau­siai rin­ko­si švie­ti­mo, ver­slo, pra­mo­nės, so­cia­li­nių įstai­gų ir kt. at­sto­vai. Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis su­si­rin­ku­siems pri­sta­tė ben­drą švie­ti­mo si­tu­a­ci­ją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, ap­ta­rė lau­kian­čius iš­šū­kius ir pro­ble­mas. Ne pa­slap­tis, kad su­si­du­ria­me su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis kaip ir vi­so­je ša­ly­je. T. y. vis ma­žė­jan­tis mo­ki­nių skai­čius, sens­tan­tis pe­da­go­gų ko­lek­ty­vas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų trū­ku­mas, lė­šų trū­ku­mas mo­ky­mo prie­mo­nėms įsi­gy­ti, pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos klau­si­mas, psi­cho­lo­gų mo­kyk­lo­se sto­ka, pro­ble­miš­kas tar­pins­ti­tu­ci­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas ir pan. Nors ne­trūks­ta iš­šū­kių, bet tu­ri­me ir kuo pa­si­džiaug­ti. Mi­nist­rė iš­gir­do, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė po per­trau­kos vėl at­ra­do ga­li­my­bę pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis pa­ska­tin­ti ga­biau­sius mo­ki­nius, kad nuo šių moks­lo me­tų bus fi­nan­suo­ja­mos į ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mus vyks­tan­čių vai­kų ke­lio­nės iš­lai­dos, kad švie­ti­mo įstai­gos re­mon­tuo­ja­mos, kad ir abi­tū­ros eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai džiu­gi­na: jei per­nai bu­vo tik 14 šim­tu­ki­nin­kų, tai šie­met – jau 26!
Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė, kreip­da­ma­si į su­si­tik­ti su ja at­vy­ku­sius žmo­nes, kal­bė­jo, kad švie­ti­mo si­tu­a­ci­ja kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je ki­to­kia, to­dėl ją įver­tin­ti ge­riau­siai ga­li tie, ku­rie yra ar­čiau­siai – vie­tos švie­ti­mo ben­druo­me­nė. Mi­nist­rė la­biau bu­vo lin­ku­si ap­tar­ti švie­ti­mo pro­ble­mas ša­lies mas­tu, pri­sta­tė gai­res, ku­rio­mis va­do­vau­jan­tis, tu­rė­tų keis­tis švie­ti­mo po­li­ti­ka. „Švie­ti­mo po­li­ti­ka yra su­dė­tin­ga sri­tis, ku­rio­je la­bai daug iš­šū­kių. Švie­ti­mas, ma­nau, yra vie­šo­jo sek­to­riaus da­lis, o da­bar­ti­nė švie­ti­mo sis­te­ma su­mo­de­liuo­ta di­des­nei vals­ty­bei, nei iš tik­rų­jų mes esa­me“, – dės­tė mi­nist­rė. Pa­sak jos, švie­ti­mo sis­te­mo­je yra sri­čių, ku­rios vei­kia ne­efek­ty­viai, jau­čia­si vis di­dė­jan­ti at­skir­tis tarp re­gio­nų ir di­džių­jų ša­lies mies­tų. To ne­tu­rė­tų bū­ti. „Nors sa­ko­ma, kad švie­ti­me dug­no nė­ra, bet kris­ti dar ga­li­me že­mai“, – tei­gė J. Pet­raus­kie­nė. Kad to bū­tų iš­veng­ta, rei­ka­lin­gi po­ky­čiai, su­si­ję su pe­da­go­gų ren­gi­mo sis­te­mos ir švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mos kei­ti­mu, ug­dy­mo tu­ri­nio per­tvar­ka. „Kaip kei­čia­si vi­suo­me­nė, taip kei­čia­si ir mo­kyk­la. Mo­kyk­la šian­dien įgy­ja vis dau­giau pa­pil­do­mų funk­ci­jų. Šian­dien vi­suo­me­nė­je mes tu­ri­me di­de­lę pro­ble­mą – nie­kas ne­be­no­ri bū­ti mo­ky­to­ju“, – liūd­ną tie­są kon­sta­ta­vo mi­nist­rė.
Su­si­ti­ki­me su mi­nist­re ap­tar­tas ir pe­da­go­gų fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas (ga­li­mas eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas), da­bar­ti­nio ug­dy­mo tu­ri­nio pro­ble­mos, eg­za­mi­nų ver­ti­ni­mas (už­si­min­ta apie kau­pia­mo­jo ba­lo sis­te­mos nau­jo­vę) ir kt. Klau­si­mų J. Pet­raus­kie­nei tu­rė­jo ir mū­sų pe­da­go­gai. Mi­nist­rei iš­sa­ky­tos pa­sta­bos dėl ne­pa­kan­ka­mo dė­me­sio iki­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui, psi­cho­lo­gų trū­ku­mo mo­kyk­lo­se (iš 15 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų šis spe­cia­lis­tas dir­ba vos dvie­jo­se), pro­ble­mų įsi­gy­jant mo­kyk­li­nes uni­for­mas, drau­di­mo mo­kyk­loms tu­rė­ti die­nos cen­trus ir pan.
Po pie­tų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės vi­zi­tas tę­sė­si Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­se. Šios mo­kyk­los pa­si­rink­tos neat­si­tik­ti­nai. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ieš­ko ga­li­my­bių šių dvie­jų ug­dy­mo įstai­gų veik­lą spe­cia­li­zuo­ti. Ku­lių gim­na­zi­jo­je ug­dy­mas vyk­tų ak­cen­tuo­jant me­di­ci­nos ir svei­ka­tin­gu­mo, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jo­je – ver­slu­mo ir ro­bo­ti­kos sri­tis. Po­ky­čius pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti ben­dra­dar­biau­jant su aukš­to­sio­mis ša­lies mo­kyk­lo­mis, pra­mo­ni­nin­kais, ver­slo at­sto­vais. Penk­ta­die­nį įvy­kęs mi­nist­rės, ra­jo­no val­džios at­sto­vų su­si­ti­ki­mas su mi­nė­tų gim­na­zi­jų ben­druo­me­nė­mis su­tei­kė ga­li­my­bę ap­tar­ti ga­li­mus po­ky­čius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo sis­te­mo­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama