Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Va­žiuo­jan­čių au­to­bu­sais – ma­žai, ke­lių būk­lė – šiaip sau...

Va­žiuo­jan­čių au­to­bu­sais – ma­žai, ke­lių būk­lė – šiaip sau...

Apie mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą ir vi­suo­me­ni­nį trans­por­tą, kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mą, me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių būk­lę ir ki­tais klau­si­mais kal­bė­ta va­sa­rio 5 die­ną Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Taip pat iš­rink­ta nau­ja ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Anks­čiau Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­va­vu­si Dai­na Mar­ti­šie­nė pa­gei­da­vo dirb­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te, tad jos kė­dė ta­po lais­va. Va­sa­rio 5 die­ną į šį pos­tą me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­siū­lė Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rę Rū­tą En­dri­jaus­kie­nę. Ak­cen­ta­vo, jog ji yra ak­ty­vi ben­druo­me­nės gy­ve­ni­me ir šiaip la­bai žin­gei­dus žmo­gus, tad tu­rė­tų pui­kiai pir­mi­nin­kau­ti ir šia­me ko­mi­te­te. Li­ku­sie­ji ko­mi­te­to na­riai – vi­si vy­rai – džen­tel­me­niš­kai pri­ta­rė to­kiam pa­siū­ly­mui.
Au­to­bu­sais, be mo­ki­nių, nė­ra ką vež­ti
Ko­kia yra mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo ko­ky­bė ir šios pa­slau­gos pri­ei­na­mu­mas, taip pat apie vi­suo­me­ni­nio trans­por­to marš­ru­tų pri­tai­ky­mą šiai pa­slau­gai teik­ti kal­bė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka.
Di­džiau­sią au­to­bu­sais va­žiuo­jan­čių ke­lei­vių skai­čių su­da­ro mo­ki­niai, t. y. apie 80 proc., jų ke­lio­nes ap­mo­ka Sa­vi­val­dy­bė. Vai­kai nau­do­ja­si mies­to, prie­mies­čio, o kar­tais ir tarp­mies­ti­niais marš­ru­tais. Apie 70 proc. ri­dos su­da­ro prie­mies­čio marš­ru­tai.
A. Liu­ti­kos tei­gi­mu, su­si­sie­ki­mas iš kai­mo vie­to­vių su Plun­gės mies­tu yra už­tik­ri­na­mas pa­kan­ka­mai, o kai­mo gy­ven­to­jų su­si­sie­ki­mas su se­niū­ni­jų cen­trais – iš da­lies. Jei va­žiuo­ja mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas, marš­ru­ti­nio au­to­bu­so lai­kas de­ri­na­mas taip, kad abu au­to­bu­sai ne­va­žiuo­tų vie­nas pas­kui ki­tą. Mo­ki­nių atos­to­gų me­tu si­tu­a­ci­ja su­dė­tin­ges­nė, nes su­ma­žė­ja au­to­bu­sų va­žia­vi­mo daž­nis ir kei­čia­si lai­kas. Be to, ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui kai­muo­se, kai ato­kiuo­se vien­kie­miuo­se lie­ka iš­si­bars­tę pa­vie­niai žmo­nės, ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gų iš­lai­dos ir nu­va­žiuo­ti at­stu­mai tik di­dė­ja, nes va­žiuo­jan­čių­jų yra ma­žai.
Pa­sak A. Liu­ti­kos, tech­ni­nių ga­li­my­bių, už­tik­ri­nant ke­lei­vių pa­vė­žė­ji­mą kai­mo vie­to­vė­se, yra, ta­čiau dėl per di­de­lių iš­lai­dų gy­ven­to­jai iš kai­mų į mies­tą ar se­niū­ni­jų cen­trus ve­žio­ja­mi ne­daž­nai. „Ne­tu­ri­me to­kių ge­rų ke­lių, kad au­to­bu­sai ne­lūž­tų, be to, ir va­žiuo­jan­čių­jų per ma­žai, kad marš­ru­tus ga­lė­tu­me iš­plės­ti. Tie­siog nė­ra ką vež­ti“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.
Be abe­jo, bū­na, jog dėl blo­gos žvyr­ke­lių būk­lės au­to­bu­sai pa­ti­ria ge­di­mus, ke­lei­viai vė­luo­ja, bet šias pro­ble­mas sten­gia­ma­si iš­spręs­ti kuo grei­čiau. Per pen­kis pas­ta­ruo­sius me­tus nu­pirk­ti ke­tu­ri nau­ji au­to­bu­sai (vien per­nai – du), taip pat bu­vo kal­bų ir apie elek­tro­ni­nius bi­lie­tus, bet pas­ta­ra­sis su­ma­ny­mas – dar tik dis­ku­si­jų lyg­me­ny­je.
Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nėms bu­vo pa­skirs­ty­ta 16 tūkst. eu­rų
Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka ap­žvel­gė Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nėms skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą. Per­nai iš biu­dže­to tam bu­vo skir­ta 16 tūkst. eu­rų. Gau­tos 24 pa­raiš­kos iš ben­druo­me­nių, aso­cia­ci­jų, jau­nų­jų ūki­nin­kų. Vi­sos lė­šos iš­da­lin­tos, bet vi­siems no­rin­tiems pi­ni­gų ne­už­te­ko – bū­tų rei­kė­ję net 23 tūkst. eu­rų. Pa­gal pa­teik­tus pro­jek­tus pa­ra­ma skir­ta da­ly­va­vi­mui žem­dir­bių šven­tė­se, mu­gė­se, kon­kur­suo­se, mo­ky­muo­se, taip pat įvai­rioms veik­loms ir ren­gi­niams, net­gi eko­lo­giš­kam bi­čių gy­dy­mui. Taip pat pa­rem­tas nau­jas da­ly­kas – pro­jek­tui „Min­dau­go Grikš­to ke­lio įren­gi­mas“ skir­ti 6 tūkst. eu­rų. Tai tik per­nai at­si­ra­dęs nau­jas punk­tas, kai ga­li­mas pri­si­dė­ji­mas prie nau­jai sta­to­mos ar re­konst­ruo­ja­mos in­fra­struk­tū­ros fi­zi­niams as­me­nims kai­miš­ko­se te­ri­to­ri­jo­se, esant ne­nu­ma­ty­toms sti­chi­nėms ar gam­tos su­kel­toms prie­žas­tims. Šiuo at­ve­ju re­mia­ma ne dau­giau kaip 20 proc. pa­teik­tos są­ma­tos.
Šiais me­tais Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nėms pa­rem­ti iš biu­dže­to ti­ki­ma­si gau­ti di­des­nę su­mą – 20 tūkst. eu­rų.
Apie me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių būk­lę ir dar­bus
Že­mės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Da­lia Ud­rie­nė kal­bė­jo apie me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių būk­lę ir me­lio­ra­ci­jos dar­bų pro­gra­mą 2018 m.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ži­nio­je yra šie me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai: 1432 km dre­na­žo tin­klų (44,5 tūkst. ha), 970 km grio­vių, 1303 pra­lai­dos, 5 re­gu­lia­to­riai, 33 til­tai ir 3 tven­ki­niai. Pra­ėju­sių me­tų duo­me­ni­mis, dre­na­žo tin­klų nu­si­dė­vė­ji­mas sie­kia 61 proc., ma­gist­ra­li­nių grio­vių – 82 proc., til­tų – 48 proc., re­gu­lia­to­rių – 93 proc., pra­lai­dų – 77 proc., tven­ki­nių – 71 proc. Be abe­jo, ba­lan­si­nės ver­tės di­dė­ji­mui įta­kos tu­ri įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai, kai sta­ti­niai re­konst­ruo­ja­mi. Šie­met iki ru­dens nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti du ES fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ka­dast­ro vie­to­vė­je už 635,5 tūkst. eu­rų – bus re­konst­ruo­ta 23 km grio­vių, 6 km rink­tu­vų ir 26 hid­ro­tech­ni­niai sta­ti­niai.
Taip pat Ša­tei­kių ir Did­vy­čių ka­dast­ro vie­to­vė­se ne­se­nai bu­vo pra­dė­tas įgy­ven­din­ti dar vie­nas me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas už 378, 8 tūkst. eu­rų. Jis bus baig­tas iki 2019 m.
Iš vals­ty­bės biu­dže­to me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių prie­žiū­rai ir re­mon­tui 2017 m. skir­ta 144 tūkst. eu­rų, o šie­met Plun­gės ra­jo­nui ti­ki­ma­si kiek dau­giau – 161 tūkst. eu­rų. Pa­skirs­tant gau­tas lė­šas, di­de­lis dė­me­sys bus ski­ria­mas te­ri­to­ri­joms, ku­rio­se vyks­ta in­ten­sy­vi žem­dir­bys­tė, taip pat at­si­žvel­gia­ma į me­lio­ruo­tų že­mių sa­vi­nin­kų pra­šy­mus. Pir­mu­mo tei­sę tu­rės tie ava­ri­niai ge­di­mai, ku­rie yra di­džiu­lė­se sau­si­ni­mo sis­te­mo­se, taip pat at­si­žvel­gia­ma į ge­di­mo su­dė­tin­gu­mą. Pla­nuo­ja­ma, kad šie­met bus vyk­do­mi me­lio­ra­ci­jos grio­vių re­mon­to dar­bai Ku­lių, Pla­te­lių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se, taip pat nu­ma­to­ma pa­reng­ti tech­ni­nius dar­bo pro­jek­tus me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niams Paukš­ta­kių, Ša­tei­kių ir Al­sė­džių se­niū­ni­jo­se, kur dar­bai bus vyk­do­mi at­ei­nan­čiais me­tais.
Ak­cen­tuo­ta, jog pa­gal me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių tech­ni­nės prie­žiū­ros tai­syk­les me­lio­ruo­tų že­mių sa­vi­nin­kai ne tik tu­ri pri­si­žiū­rė­ti jų skly­puo­se esan­čius ir jiems pri­klau­sian­čius me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nius, bet ir juos re­mon­tuo­ti. Ūki­nin­kai kvie­čia­mi teik­ti pra­šy­mus vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių ge­di­mams re­mon­tuo­ti, taip pat ra­gi­na­mi kur­ti aso­cia­ci­jas, kad ga­lė­tų efek­ty­viau rū­pin­tis sa­vo že­mės skly­puo­se esan­čiais ir jiems pri­klau­san­čiais me­lio­ra­ci­jos įren­gi­niais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama