Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Sis­te­min­gas tiks­lo sie­ki­mas nu­tie­sė ke­lią link sva­jo­nių spe­cia­ly­bės

Ge­riau­sia šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės abi­tu­rien­tė Mar­ta Ja­sai­tė šiuo me­tu džiau­gia­si va­sa­ros atos­to­go­mis ir po­il­siu. Sun­ku­sis pe­ri­odas jau pra­ei­ty­je – eg­za­mi­nai iš­lai­ky­ti, sto­ja­mų­jų re­zul­ta­tai pa­skelb­ti. Rie­ta­viš­kei pa­vy­ko ne tik sėk­min­gai įveik­ti bran­dos eg­za­mi­nų slenks­tį, bet ir įsto­ti stu­di­juo­ti sva­jo­nių spe­cia­ly­bę. Jau ma­žiau nei po mė­ne­sio Mar­ta Vil­niu­je pra­dės krims­ti ne­leng­vus me­di­ci­nos moks­lus.

„Pėrms blyns“ ne­pri­svi­lo

Lie­pos 6–9 die­no­mis prie Plun­gės hid­ro­e­lek­tri­nės, Al­vy­do Pa­plaus­ko te­ri­to­ri­jo­je, vy­ko pir­mo­ji Plun­gės „Kregž­dy­no“ ir Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus drau­go­vių skau­tų ir neskautų sto­vyk­la „Pėrms blyns“.

Ne­pa­kar­to­ja­mi aš­tun­to­kų šei­mų iš­šū­kiai ar­ba Pa­mo­kos prie Bab­run­go upės

Se­na­mies­čio mo­kyk­los 8c (jau 9c) nuo 5 kla­sės va­sa­rą pa­si­tin­ka ne­įpras­tai – iš­ei­da­mi į žy­gį. Pra­ėju­siais me­tais jie tris die­nas pra­lei­do In­dė­nia­dos sto­vyk­lo­je, o šie­met ry­žo­si „Šei­mų iš­šū­kiams“ ar­ba pa­mo­koms ne mo­kyk­lo­je. Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, esa­me dė­kin­gi te­ri­to­ri­jos prie Bab­run­go upės sa­vi­nin­kui Al­vy­dui Pa­plaus­kui už lei­di­mą sto­vyk­lau­ti jo že­mė­je bei Nau­so­džio se­niū­ni­jos se­niū­nui Da­riui Prei­biui – už pa­sko­lin­tą di­džiu­lę pa­la­pi­nę.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai vie­šė­jo Tur­ki­jo­je

Ge­gu­žės 12–18 die­no­mis ke­tu­ri gim­na­zi­jos pir­mo­kai – Si­mo­nas Ale­liū­nas, Ig­nas Bal­tuo­nė, Ma­tas Er­mi­nas ir Ta­das Ta­mo­šaus­kas – bei gru­pės va­do­vės mo­ky­to­jos Li­gi­ta Er­mi­nai­tė ir Ire­na Nor­gė­lie­nė sve­čia­vo­si Tur­ki­jo­je.

Ru­mu­ni­jo­je mo­kė­mės ir bo­ta­ni­kos so­de, ir ka­syk­lo­je...

Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la kar­tu su mo­kyk­lo­mis iš Ma­ke­do­ni­jos, Len­ki­jos bei Ru­mu­ni­jos sėk­min­gai vyk­do ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tą „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“, ku­ris ska­ti­na mo­ky­tis bei to­bu­lė­ti ne tik mo­ki­nius, bet ir mo­ky­to­jus. Ru­mu­ni­jos Cam­pia Tur­zii mies­to Li­ceul Te­ore­tic „Pa­vel Dan“ mo­kyk­la ge­gu­žės 8–12 die­no­mis pa­kvie­tė į tarp­tau­ti­nius mo­ky­mus de­le­ga­ci­jas iš pro­jek­to part­ne­ri­nių mo­kyk­lų. Mū­sų mo­kyk­lai at­sto­va­vo pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui San­dra Jan­kaus­kie­nė, mo­ky­to­ja Bi­ru­tė Ut­hne bei 10 kla­sės mo­ki­nės Ag­nė Liau­čy­tė, Eve­li­na Pet­ruš­ke­vi­čiū­tė ir Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė.

Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga 2017

Jau tre­ti me­tai Lie­tu­vo­je vyks­ta tarp­tau­ti­nis vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų me­ni­nės raiš­kos kon­kur­sas „Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga“, ku­ria­me var­žo­si jau­nie­ji dai­ni­nin­kai ir šo­kė­jai. Šį­met da­ly­vių bu­vo net iš 12 vals­ty­bių.

Plun­giš­kių per­ga­lės kon­kur­se „Si­dab­ri­nis vai­ni­kė­lis“

Ba­lan­džio 20 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko jau penk­ta­sis Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ Tel­šių re­gio­ni­nis tu­ras. Šiuo kon­kur­su sie­kia­ma gai­vin­ti nyks­tan­čias liau­dies dai­lės tra­di­ci­jas, ska­tin­ti jau­no­sios kar­tos do­mė­ji­mą­si dai­liai­siais ama­tais ir su­teik­ti ga­li­my­bę pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei sa­vo dar­bus.

Mo­ki­niai mo­kė­si ne­to­le­ruo­ti pa­ty­čių

Jau ke­le­ri me­tai ko­vo pa­bai­go­je ša­lies švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta „Vai­kų li­ni­jos“ or­ga­ni­zuo­ja­ma ini­cia­ty­va „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Šių me­tų „Veiks­mo sa­vai­tė­je be pa­ty­čių“ da­ly­va­vo 1230 mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų, ku­rios sa­vo ben­druo­me­nėms pa­siū­lė įvai­rių ren­gi­nių ir veik­lų, skir­tų pa­ty­čių stab­dy­mui ir pre­ven­ci­jai. Džiu­gu, kad ak­ty­viai prie šios ini­cia­ty­vos kas­kart pri­si­de­da ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gos. Dau­ge­ly­je mo­kyk­lų vy­ko ren­gi­niai, dis­ku­si­jos šia ak­tu­a­lia ir skau­džia te­ma. Ne pa­slap­tis, kad pa­ty­čios mo­kyk­lo­se eg­zis­tuo­ja, tad apie jas kal­bė­ti bū­ti­na.

„No­rim, kad šis par­ke­lis bū­tų gy­ves­nis“

Taip kal­bė­jo pra­ėju­sį tre­čia­die­nį prie „Su­per­mies­to“ vai­kų aikš­te­lės su­si­rin­kę jau­nie­ji miš­ki­nin­kų bi­čiu­liai iš Plun­gės Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Jau­nų­jų miš­ko bi­čiu­lių bū­re­lio na­riai kar­tu su sa­vo va­do­ve mo­ky­to­ja Re­gi­na Aža­nec­kie­ne pa­si­sten­gė, kad skve­re­ly­je au­gan­čiuo­se me­džiuo­se at­si­ras­tų na­me­liai čia at­skren­dan­tiems paukš­čiams – tą po­pie­tę į me­džius įkel­ta 14 in­ki­lų.

Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras se­zo­ną pra­de­da at­si­nau­ji­nęs

Ko­vo 17-ąją vie­šo­ji įstai­ga „Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras“, įsi­kū­ręs A. Vaiš­vi­los g. 32, Plun­gė­je, šven­tė įkur­tu­ves su­re­mon­tuo­to­se pa­tal­po­se.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama