Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Plun­gės skau­tų „Kregž­dy­no“ drau­go­vei – jau vie­ne­ri!

Plun­gės skau­tų „Kregž­dy­no“ drau­go­vei – jau vie­ne­ri!

Kaip iš de­vy­nio­li­kos at­im­ti vie­ną ir gau­ti... 20? Kas ben­dro tarp žo­džių „ma­ma“, „tė­tė“, „te­ri­to­ri­jo­je“? O gal no­ri­te ne tik ban­dy­ti at­sa­ky­ti į šiuos ir ki­tus Plun­gės skau­tų gim­ta­die­ny­je, vy­ku­sia­me gruo­džio 9–10 die­no­mis, už­duo­tus klau­si­mus, bet ir at­lik­ti prak­ti­nes už­duo­tis? Kad ir to­kią: su­riš­ki­te maz­gą, ne­atit­rauk­da­mi ran­kų nuo vir­vės ga­lų. Ar­ba pa­ban­dy­ki­te pa­kel­ti de­ši­nę ko­ją, sto­vė­da­mi kai­riuo­ju pe­čiu ir pė­da pri­si­lie­tę prie sie­nos. Kaip se­kė­si?

Kas vy­ko? Skau­tų gim­ta­die­niui skir­tas ren­gi­nys „AUK“ (ak­ty­vu­mas, už­im­tu­mas, kū­ry­biš­ku­mas)
Sa­vo gim­ta­die­nį, kad ir tru­pu­tį pa­vė­luo­da­mi, už­pra­ė­ju­sį sa­vait­ga­lį šven­tė Plun­gės „Kregž­dy­no“ drau­go­vės skau­tai ir sve­čiai. Pa­mi­nė­ti ne­di­de­lės su­kak­ties (ant­rą­syk ofi­cia­liai at­si­kū­ru­sio skau­tų ju­dė­ji­mo Plun­gė­je me­tu­kų) at­vy­ko ir bro­liai bei se­sės iš Žli­bi­nų, Rie­ta­vo, Klai­pė­dos. Prie da­ly­vių pri­si­jun­gė ir Šau­lių są­jun­gos bei NVO „Kran­tas“ at­sto­vai. Da­ly­vių bu­vo nei daug, nei ma­žai – 72.
Pir­mą­ją ren­gi­nio die­ną – šeš­ta­die­nį – ati­da­ry­mo ri­kiuo­tė­je Plun­gės skau­tai pa­si­pil­dė pen­kiais nau­jais įžo­džius da­vu­siais skau­tais: Bar­bo­ra, Eli­ju­mi, Gied­riu­mi, Aud­riu­mi ir Do­vy­du, ku­rie vi­sų aki­vaiz­do­je prie mū­sų tri­spal­vės pa­si­ža­dė­jo tar­nau­ti Die­vui ir Tė­vy­nei, pa­dė­ti ar­ti­mui ir lai­ky­tis skau­tų prie­sa­kų. Kak­la­raiš­čius už­ri­šo Plun­gės ir Žli­bi­nų skau­tų drau­go­vių va­do­vai, Tė­vy­nės mei­lės bei Ge­ro­jo dar­be­lio maz­gus – pa­ty­rę skau­tai.
Po trum­pų bro­liš­kų ir se­se­riš­kų Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus ir Rie­ta­vo Vy­kin­to drau­go­vės va­do­vų bei at­sto­vų svei­ki­ni­mų ir pa­lin­kė­ji­mų plun­giš­kiams, vi­si pa­trau­kė į Plun­gės par­ką, kur orien­ta­vi­mo­si vie­to­vė­je pa­slap­tis iš­ban­dė ir skau­tai, ir tik be­si­ruo­šian­tys jais tap­ti jau­nes­nie­ji skau­tai (vil­kai) bei kan­di­da­tai.

Ką da­rė? Orien­ta­vi­mo­si var­žy­bos par­ke
Vi­są va­lan­dą, lai­ky­da­mi ran­ko­se to­pog­ra­fi­nius že­mė­la­pius, skau­tai ir kan­di­da­tai, su­skirs­ty­ti skil­ti­mis (ne ma­žiau kaip po du) bė­gio­jo po par­ką, ban­dy­da­mi at­ras­ti bro­lių Do­vy­do ir Aud­riaus pa­slėp­tus dvy­li­ka punk­tų. Kaip se­kė­si? Ge­riau tiems, kurie skau­tau­ja se­niai, tru­pu­tį pras­čiau – ma­žie­siems vil­kams. Ta­čiau ne­bu­vo to­kių, ku­rie ne­ras­tų nė vie­no punk­to.
Kol vie­ni laks­tė ir ieš­ko­jo punk­tų, ki­ti pa­si­vai­ši­no sve­tin­gų Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų pa­ruoš­ta ar­ba­ta ir sau­sai­niais. O nu­ga­lė­to­jams ati­te­ko ne­įti­kė­ti­nas pri­zas – ga­li­my­bė po vis­ko su­rink­ti pa­slėp­tus punk­tus!..

Kol vie­ni mo­kė­si ar to­bu­li­no orien­ta­vi­mo­si vie­to­vė­je įgū­džius, kai kas ban­dė už­si­dirb­ti pliu­siu­ką Vi­rė­jo spe­cia­ly­bei ga­min­da­mi pie­tus. Šau­nių Žli­bi­nų skau­tų va­do­vių In­gos ir Ire­nos bei sie­kian­čių­jų vi­rė­jo spe­cia­ly­bės dė­ka iš­al­ku­si ir šiek tiek su­ša­lu­si bei ne šiek tiek su­šla­pu­si skau­tų mi­nia su ape­ti­tu šlamš­tė pie­tus bei ruo­šėsi...
Kam ruo­šė­si? Skau­to­ra­mai
Dau­giau prak­ti­kos, ma­žiau te­ori­jos. Taip skau­tai mo­ko­si sa­vo sto­vyk­lo­se, žy­giuo­se, su­ei­go­se. Vie­nas iš prak­ti­nių mo­ky­mo­si už­si­ė­mi­mų – skau­to­ra­ma, kai ne­di­de­lė skau­tų skil­tis 10–15 min. mo­ko­si ku­rio nors da­ly­ko, o po to, pa­si­gir­dus švil­pu­kui, per­bė­ga į ki­tą sto­te­lę ir mo­ko­si ki­to da­ly­ko. Šį­kart dauguma prak­ti­nių už­duo­čių va­do­vų bu­vo pa­ty­rę Plun­gės skau­tai: Ie­va (mo­kė rank­dar­bių), Er­nes­tas (aiš­ki­no lau­žo už­kū­ri­mo sub­ti­ly­bes), Lau­ry­nas (ro­dė, kaip su­riš­ti maz­gus), An­drius (mo­kė su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą), Lau­ra ir skau­tė Mo­ni­ka (ro­dė, ką ga­li­ma su­ži­no­ti apie skau­tą iš jo uni­for­mos žen­klų, em­ble­mų ir kt.), skau­tės Ak­vi­lė ir Ger­da (pri­mi­nė skau­tų him­ną).
Ką po to vei­kė skau­tai?
Pa­si­mo­kius va­lan­dė­lę, vy­res­nių­jų lau­kė... iš­ban­dy­mas „Už­duo­čių la­pai“. Su­si­skirs­tę į pen­kias skil­tis (ko­man­das) – bal­tų­jų, rau­do­nų­jų, gel­to­nų­jų, mė­ly­nų­jų ir juo­dų­jų, jie su­si­ko­vė „Už­duo­čių la­pų“ vik­to­ri­no­je. Vi­siems žai­dė­jams se­kė­si ne­blo­gai, bet tru­pu­tį la­biau – bal­tų­jų ko­man­dai. Šio­je vik­to­ri­no­je ir rei­kė­jo ras­ti at­sa­ky­mus į straips­nio įžan­go­je pa­teik­tus klau­si­mus, įvyk­dy­ti įvai­rias links­mas už­duo­tis (pvz., at­si­sto­jus trims ko­man­dos na­riams ant sli­džių, par­neš­ti van­dens; per­neš­ti pa­ga­liu­kų pa­gal­ba ma­ka­ro­nus nuo vie­no sta­le­lio ant ki­to; pa­mai­tin­ti skil­ti­nin­ką už­riš­to­mis aki­mis ir t. t.).

Ką tuo me­tu vei­kė vil­kai?
Kol vy­res­nie­ji skau­tai mo­kė­si ir to­bu­li­no įgū­džius, vil­kai (jau­nes­nie­ji skau­tai nuo 6 iki 11 me­tų), pa­de­da­mi va­do­vų Je­ka­te­ri­nos, Aus­tė­jos, Ais­tės, Do­vy­do ir Lau­ros, žai­dė įvai­rius links­mus skau­tiš­kus žai­di­mus: bom­bą, na­me­liai ir žmo­ge­liai bei ki­tus. Taip pat sma­giai šo­ko.
Ko­kius su­ge­bė­ji­mus skau­tai ro­dė va­ka­ro lau­žo me­tu?
At­sa­ki­nė­ji­mas į klau­si­mus ir už­duo­čių at­li­ki­mas at­ima daug jė­gų. Jas skau­tai at­ga­vo per va­ka­rie­nę pri­si­kir­tę ko­šės. O iš­nau­do­jo... va­ka­ro lau­že, ku­rį šau­niai pra­ve­dė plun­giš­kės se­sės Lau­ra, Ga­bi­ja, Mo­ni­ka, Dei­man­tė ir bro­lis Ar­nas iš Rie­ta­vo. Ne­pa­kar­to­ja­mus dai­na­vi­mo ta­len­tus de­monst­ra­vo jau­nes­nie­ji skau­tai vil­kai iš Žli­bi­nų, taip pat Tig­rų ir Mė­tų skil­tys iš Plun­gės (be­si­mo­kan­tys Vysk. M. Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir šios mo­kyk­los „Sau­lės“ sky­riu­je). Taip pat – skau­tai ir pa­ty­rę skau­tai. Bu­vo ne tik dai­nų, bet ir ei­lė­raš­čių, žai­di­mų... Kam po va­ka­ro lau­žo už­te­ko jė­gų, ga­lė­jo pa­si­mo­ky­ti šo­kių ir dai­na­vi­mo „Just dan­ce“ už­si­ė­mi­muo­se, ku­riuos ve­dė bro­lis Gied­rius. Na, o po ska­nių nak­ti­pie­čių vie­ni ėjo mie­go­ti, ki­ti mė­gavosi fil­mų nak­ti­mi (to­kių bu­vo kur kas dau­giau...). Kai kas mie­gą ir fil­mus iš­kei­tė į gi­ta­rų mu­zi­kos ir dai­nų va­ka­rą (tai yra nak­tį)...
Kaip skau­tai jau­tė­si ry­te?
Sek­ma­die­nio ry­tas ne vie­nam ta­po iš­ban­dy­mu, nes po ne­mi­gos nak­ties lau­kė ne­gai­les­tin­ga Faus­tos ir Mo­ni­kos ve­da­ma mankš­ta. Kad no­ras mankš­tin­tis dar la­biau su­stip­rė­tų, prie ve­dan­čių­jų pri­si­dė­jo ir bro­lis Žyd­rū­nas.
Ge­rai, kad po mankš­tos lau­kė ska­nūs pus­ry­čiai, tvar­ky­ma­sis bei at­si­svei­ki­ni­mo ri­kiuo­tė su nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mais ir tan­kiu­kais bei dram­bliu­kais (čia to­kios įdo­mios baus­mės už pa­mes­tus daik­tus)...
Ko iš­mo­ko­me?
Ši šven­tė ta­po ne­ma­žu iš­šū­kiu Plun­gės skau­tams, ypač pa­ty­ru­siems, ku­riems prieš ren­gi­nį bu­vo pa­ves­ta ne­ma­ža da­lis or­ga­ni­za­ci­nių klau­si­mų ir už­duo­čių. Su nau­jo­mis pa­rei­go­mis te­ko su­si­dur­ti ir ne­ti­kė­tas si­tu­a­ci­jas spręs­ti ren­gi­nio vir­ši­nin­kui bro­liui An­driui, ko­men­dan­tui bro­liui Lau­ry­nui, skau­to­ra­mos ve­dė­jams bro­liui Er­nes­tui, se­sėms Lau­rai, Mo­ni­kai, Ie­vai, Ak­vi­lei, Ger­dai; žai­di­mų or­ga­ni­za­to­riams Do­vy­dui, Je­ka­te­ri­nai, Ais­tei, Aus­tė­jai; už re­gist­ra­ci­ją at­sa­kin­giems Ger­dai ir Be­nui ir kt. Be­je,

kiek­vie­nas skau­tas tu­rė­jo dirb­ti ir vir­tu­vė­je. Al­ka­nų ne­bu­vo, mais­tas pa­ruoš­tas lai­ku, tad su pa­rei­go­mis su­si­tvar­kė vi­si!

Be pa­ra­mos nė­ra veik­los!
Plun­gės „Kregž­dy­no“ drau­go­vės skau­tai džiau­gia­si sa­vo rė­mė­jais, ku­rių per me­tus su­lauk­ta ne vie­no.
Ren­giant Plun­gės skau­tų me­tu­kų šven­tę, di­džiu­lę pa­ra­mą su­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba, sky­ru­si skau­tų pro­jek­tui „AUK“ 260 Eur pa­ra­mą. Skau­tiš­kas AČIŪ Jiems. Taip pat pa­rė­mė UAB „Kau­šė­nų paukš­ty­nas“ ir jos va­do­vas Jus­ti­nas Pau­laus­kas. Jų dė­ka šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo so­čiai vai­šin­tis su­muš­ti­niais su gar­džia už­te­pė­le bei vir­tais kiau­ši­niais, taip pat iš anks­to se­sių iš­kep­tais py­ra­gais, pa­ga­min­tais iš jų įmo­nės tie­kia­mos pro­duk­ci­jos. Ši įmo­nė jau ta­po nuo­la­ti­ne skau­tų ju­dė­ji­mo Plun­gė­je rė­mė­ja, ir mes už tai nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me!
Gra­ži ir sma­gi skau­tų šven­tė ne­bū­tų įvy­ku­si, jei sa­vo pa­tal­pų du­rų sve­tin­gai ne­bū­tų at­vė­ru­si Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la ir jos va­do­vės di­rek­to­rė Vi­da Turs­ky­tė bei pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Al­čaus­kie­nė.
Nuo­šir­dus AČIŪ joms ir vi­siems skau­tiš­ko ju­dė­ji­mo rė­mė­jams!
TAIGI MUMS – PLUNGĖS „KREGŽDYNO“ DRAUGOVĖS SKAUTAMS – JAU VIENERI!

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama