Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Rie­ta­viš­kės dar­bas – tarp tri­jų ge­riau­sių

Rie­ta­viš­kės dar­bas – tarp tri­jų ge­riau­sių

Spa­lio 16–21 die­no­mis Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus moks­lei­viai Gab­rie­lė Gri­ciū­tė ir jau bai­gę mo­kyk­lą Vy­tau­tė Pet­ke­vi­čiū­tė bei Ro­kas Druk­tei­nis da­ly­va­vo Lie­tu­vos dai­lės mo­kyk­lų pri­sta­ty­me šiuo­lai­ki­nio me­no trie­na­lė­je „Eks­pe­ri­men­ta!“ Ta­li­ne. Tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Lie­tu­vai at­sto­va­vo Aly­taus, Vil­niaus ir Rie­ta­vo jau­nie­ji me­ni­nin­kai.

Kon­kur­so „Eks­pe­ri­men­ta!“ ver­ti­ni­mui bu­vo at­sius­ta be­veik 400 dar­bų iš de­šim­ties pa­sau­lio ša­lių. Ku­ra­to­riai at­rin­ko 72 dar­bus iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Suo­mi­jos, Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos, Slo­vė­ni­jos, Vo­kie­ti­jos, Tur­ki­jos, Bra­zi­li­jos ir Ka­na­dos. Dar­bai eks­po­nuo­ja­mi še­šio­se pa­grin­di­nė­se Ta­li­no pa­ro­dų sa­lė­se bei ga­le­ri­jo­se. Tarp tri­jų no­mi­nuo­tų 2017 m. tarp­tau­ti­nės šiuo­lai­ki­nio me­no trie­na­lės „Eks­pe­ri­men­ta!“ jau­nų­jų me­ni­nin­kų – rie­ta­viš­kė V. Pet­ke­vi­čiū­tė.
Lap­kri­čio 6-osios pa­va­ka­rę Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­lo­je vy­ko kon­kur­so ap­ta­ri­mas. V. Pet­ke­vi­čiū­tė ir dai­lės vyr. mo­ky­to­jas To­mas Da­ni­le­vi­čius pa­si­da­li­jo įspū­džiais, nuo­trau­ko­mis ne tik iš kon­kur­so, bet ir Ta­li­no. T. Da­ni­le­vi­čius sa­kė, kad bu­vo įspū­din­gai pa­ruoš­tos sa­lės, ga­le­ri­jos, fo­to­gra­fi­jos mu­zie­jus. Čia eks­po­nuo­ja­mi žy­mių me­ni­nin­kų dar­bai, tarp ku­rių da­bar pa­te­ko ir mo­ki­nių kū­ri­niai. Jis pa­pa­sa­ko­jo, ką pa­vy­ko pa­ma­ty­ti ke­lio­nės me­tu, kuo nu­ste­bi­no Ta­li­nas, pa­ro­dos pri­sta­ty­mas.
G. Gri­ciū­tė pa­pa­sa­ko­jo apie kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves, ku­rio­se te­ko pa­bu­vo­ti. „Pir­mą die­ną mums pa­pa­sa­ko­jo apie fo­to­gra­fi­ją, jos is­to­ri­ją, ve­džio­jo po įvai­rias ga­le­ri­jas. Bu­vo­me su­skirs­ty­ti į dvi gru­pes, vie­na ke­lia­vo į vieš­bu­tį fo­to­gra­fuo­ti ar­chi­tek­tū­ros, o ki­ta ėjo prie jū­ros ir da­rė por­tre­tus. Aš su dar dviem lie­tu­viais pa­si­rin­kau ei­ti į vieš­bu­tį, nes ti­kė­jo­mės, kad ten ne­rei­kės fo­to­gra­fuo­ti žmo­nių. Ta­čiau bu­vo prie­šin­gai. Mums tiks­liai ne­bu­vo pa­sa­ky­ta, ko iš mū­sų no­ri­ma. Su­sta­ty­da­vo ko­kią sce­ną ir liep­da­vo fo­to­gra­fuo­ti, o mes no­rė­jo­me dau­giau lais­vės“, – pa­sa­ko­jo moks­lei­vė. T. Da­ni­le­vi­čius mi­nė­jo, kad nors ir bu­vo šioks toks pa­si­prie­ši­ni­mas, jis bu­vo nau­din­gas, ieš­ko­ta kom­pro­mi­sų. Jei dar­bai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi mu­zie­jaus pa­tal­po­se, jos bu­vo pa­ruoš­tos kaip tik­riems me­ni­nin­kams, ne­iš­ski­riant, kad tai mo­ki­nių dar­bai.

Vie­nos iš pa­grin­di­nių dar­bų te­mų bu­vo me­nas ir eko­no­mi­ka, pa­gal tai ir bu­vo dė­lio­ja­ma vi­sa kon­cep­ci­ja. „Rie­ta­ve kur­da­mi gal­būt kar­tais at­ro­do­me keis­tai, ne­įpras­tai nau­do­da­mi ne­tra­di­ci­nes prie­mo­nes, ta­čiau Ta­li­ne bu­vo pa­brėž­ta, kad vi­sos iš­raiš­kos ir for­mos, ku­rias mo­ki­niai nau­do­jo trie­na­lė­je, pri­im­ti­nos. Svar­biau­sia, ką no­ri­ma jo­mis pa­sa­ky­ti“, – sa­kė mo­ky­to­jas.
Šiuo­lai­ki­nio me­no trie­na­lės „Eks­pe­ri­men­ta!“ žiu­ri ap­do­va­no­jo tris jau­nus me­ni­nin­kus, ku­rių kū­ri­niai iš­si­sky­rė me­ni­ne iš­raiš­ka. Žiu­ri pir­mi­nin­kas Va­no Al­lsa­lu (Es­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas) at­krei­pė dė­me­sį į aukš­tą šių me­tų pa­ro­dos me­ni­nį ly­gį. „Ma­ne su­do­mi­no jau­nų­jų me­ni­nin­kų nuo­šir­dus ir žais­min­gas po­žiū­ris į as­me­ni­nius da­ly­kus, taip pat – į pa­sau­li­nes pro­ble­mas: nuo mig­ra­ci­jos, kri­zės iki vai­kų tei­sių, skir­tin­gų eko­no­mi­nių mo­de­lių ir at­ei­ties vi­zi­jų“, – sa­kė jis.
Tri­jų dar­bų, ku­riuos pa­si­rin­ko ko­mi­si­ja, au­to­riai – Mo­na Bern­hard, ku­rios dar­bas pa­va­din­tas „Ak­ci­jų rin­ka Orac­le“ (Vo­kie­ti­ja), Eli­na Pu­ce su dar­bu „Lai­ko struk­tū­ri­za­vi­mas“ (Lat­vi­ja) ir rie­ta­viš­kė V. Pet­ke­vi­čiū­tė, ku­rios dar­bas va­di­na­si „Už­ta­py­ta pre­zi­den­tė“. Rie­ta­viš­kės dar­bas tiks­lus ir la­ko­niš­kas, są­mo­nin­gai ana­li­zuo­jan­tis me­no ir eko­no­mi­kos san­ty­kį, su­kur­tas nau­do­jant uni­ka­lius ir kon­cep­tu­a­lius me­ni­nės raiš­kos bū­dus. Ja­me vaiz­duo­ja­ma Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kaip lė­lė Bar­bė. Dėl eko­no­mi­nių prie­žas­čių pa­veiks­las bu­vo per­pieš­tas kaip man­da­la.
„Vi­si ten jau­tė­mės kaip žy­mūs me­ni­nin­kai, kiek­vie­nas kū­ri­nys bu­vo eks­po­nuo­ja­mas. Ma­no dar­bas bu­vo bai­gia­ma­sis me­no mo­kyk­lo­je. Bu­vo ne­drą­su, at­ro­dė, kad per stip­riai už­si­mo­jau. Pra­ėjus gal 3 me­tams, ki­lo no­ras ta­py­ti, o ne­tu­rė­jau šva­rios dro­bės. Žiū­riu – gu­li nu­ta­py­tas D. Gry­baus­kai­tės pa­veiks­las. Pa­gal­vo­jau, ko­dėl ne­už­ta­pius ant jo vir­šaus. Taip vie­ną va­ka­rą ant pre­zi­den­tės pa­veiks­lo at­si­ra­do man­da­la. Ji ir sim­bo­li­zuo­ja, ką žmo­gus jau­čia tą aki­mir­ką, ko­kias emo­ci­jas iš­gy­ve­na. Vi­sas dar­bas ak­cen­tuo­ja du gy­ve­ni­mo tarps­nius: pre­zi­den­tės pie­ši­nys pri­me­na vai­kys­tę, sva­jo­nes, kai gal­vo­ji, ko­kią spe­cia­ly­bę pa­si­rink­si už­au­gęs, o man­da­la – lai­ko­tar­pį, kai jau esi su­au­gęs ir ga­li pri­im­ti spren­di­mus, ga­li da­ry­ti, ką no­ri, šiuo at­ve­ju – už­ta­py­ti ant vir­šaus ki­tą pa­veiks­lą“, – apie kū­ri­nį pa­sa­ko­jo V. Pet­ke­vi­čiū­tė. T. Da­ni­le­vi­čius pa­pil­dė, kad su­žai­dė pa­pras­tas da­ly­kas, lie­čian­tis me­ną ir eko­no­mi­ką, nes ne­bu­vo šva­rios dro­bės ir nu­ta­py­ta ant vir­šaus. Jis ra­gi­no moks­lei­vius ne­bi­jo­ti pa­pras­tu­mo ir at­vi­ru­mo. Api­ben­drin­da­mi kon­kur­są ir jo or­ga­ni­za­vi­mą, tiek mo­ky­to­jas, tiek ir moks­lei­viai sa­kė, kad tvy­ro­jo šil­ta at­mos­fe­ra, vi­si ben­dra­vo la­bai drau­giš­kai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama