Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Už sti­pen­di­jos pi­ni­gus įgy­ven­dins sva­jo­nę

Už sti­pen­di­jos pi­ni­gus įgy­ven­dins sva­jo­nę

Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kė Vai­va Sa­ly­tė iš ben­dra­am­žių iš­si­ski­ria ypa­tin­gais gabumais moks­lui. Mo­ky­tis vien de­šim­tu­kais jai įpras­ta. „Tie­siog se­ka­si“, – aiš­ki­na mer­gi­na. Tad ne­nuos­ta­bu, kad pui­kūs re­zul­ta­tai ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti. Vai­va yra ta mo­ki­nė, ku­riai nu­si­šyp­so­jo sėk­mė bū­ti įver­tin­tai res­pub­li­ki­niu mas­tu – jai pa­skir­ta MAXIMOS įsteig­ta sti­pen­di­ja pa­žan­gu­mo ka­te­go­ri­jo­je!

75 eu­rai per mė­ne­sį vi­sus moks­lo me­tus. To­kia sti­pen­di­ja Vai­vai Sa­ly­tei pa­skir­ta už pui­kius moks­lo re­zul­ta­tus. Vai­va – vie­na iš 60 „Lie­tu­vos Ma­xi­ma­lis­tų“ (ver­tin­ta 500 pa­raiš­kų – red. past.), ku­riems nu­spręs­ta įsteig­ti pi­ni­gi­nes pre­mi­jas. Pa­žan­gu­mo ka­te­go­ri­jo­je ver­tin­ta V. Sa­ly­tė da­bar gai­li­si, kad šia­me kon­kur­se ne­si­ry­žo da­ly­vau­ti anks­tes­niais me­tais. Net ne­abe­jo­ja, kad sti­pen­di­ją bū­tų lai­mė­ju­si. „Pa­žan­gu­mo sri­ty­je, jei tik ati­tin­ki nor­mas, sti­pen­di­ją duo­da vi­siems“, – sa­ko Vai­va.
Su­da­ly­vau­ti kon­kur­se ir už­pil­dy­ti pa­raiš­ką sti­pen­di­jai gau­ti mer­gi­ną pa­ska­ti­no tė­tis. Pa­si­ro­do, nie­ko su­dė­tin­go nė­ra. Pa­ka­ko už­pil­dy­ti an­ke­tą, pa­ra­šy­ti mo­ty­va­ci­nį laiš­ką ir nu­ro­dy­ti tri­jų pas­ta­rų­jų moks­lo me­tų mo­ky­mo­si vi­dur­kius – vi­sur pri­va­lė­jo bū­ti

tik aukš­čiau­si įver­ti­ni­mai. „Iš pra­džių ti­kė­jau­si lai­mė­ti, ta­čiau vė­la­vo pa­skelb­ti re­zul­ta­tus, ir pa­ma­niau, kad ne­bū­siu at­rink­ta. Vis­gi vė­liau pa­ma­čiau sa­vo pa­var­dę lai­mė­to­jų są­ra­še“, – pri­si­me­na mer­gi­na.
Jau nuo pir­mos kla­sės V. Sa­ly­tė yra pir­mū­nė. Vi­sų dis­cip­li­nų me­ti­niuo­se įver­ti­ni­muo­se pui­kuo­ja­si de­šim­tu­kai. Tarp vy­riau­sių­jų Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­nių ji ne­abe­jo­ti­nai yra pir­mau­jan­ti. Nors pa­ti kuk­li­na­si ir sa­ko, kad kla­sė­je yra ir dau­giau ge­rai be­si­mo­kan­čių. „Nuo pir­mos kla­sės sten­giau­si ge­rai mo­ky­tis, ir man tai pa­vyks­ta, nors ne­de­du la­bai daug pa­stan­gų, nuo­la­tos prie kny­gų ne­sė­džiu. Man pa­kan­ka per­skai­ty­ti ir pa­si­kar­to­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją prieš mie­gą“, – sa­ko mer­gi­na. Kai tiek me­tų re­zul­ta­tai bu­vo pui­kūs, pra­dė­ti blo­giau mo­ky­tis ne­si­no­ri. Vaiva ži­no, kad ge­rai mo­ky­tis svar­bu, no­rint įgy­ven­din­ti sie­kį stu­di­juo­ti aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je.
Siek­ti pui­kių moks­lo re­zul­ta­tų Vai­va no­ri pa­ti. Pa­sak jos, tė­vai net kar­tais už­si­me­na, kad ne­bū­ti­na taip ge­rai mo­ky­tis. Mer­gi­nos tė­vai – pe­da­go­gai. „Tė­tis yra in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jas, ma­ma – ma­te­ma­ti­kos, mo­čiu­tė bu­vo fi­zi­kos mo­ky­to­ja“, – už­si­me­na Vai­va. Kad ir ji pa­si­rinks mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją, ma­žai ti­kė­ti­na. Mer­gi­nos šir­dis links­ta prie me­di­ci­nos ar in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų. „Nors man se­ka­si vis­kas, la­biau pa­tin­ka tiks­lie­ji moks­lai, bio­lo­gi­ja. Pra­ėju­siais me­tais da­ly­va­vau ra­jo­ni­nė­je bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je, lai­mė­jau pir­mą vie­tą“, – pa­sa­ko­ja Vai­va. Ir šiais me­tais ruo­šia­si bio­lo­gi­jos olim­pia­dai. Šis moks­las merginą ypač trau­kia, tad gi­lin­ti ži­nias šio­je sri­ty­je – vie­nas ma­lo­nu­mas.
Sa­vęs moks­liu­ke Vai­va ne­lai­ko. Juk ji ne­sė­di nuo­lat prie kny­gų, „ne­ka­la“, pa­pil­do­mai ne­si­mo­ko, net­gi ne­pra­šo tė­vų pa­gal­bos. Lais­va­lai­kį lei­džia pieš­da­ma (mo­kyk­lo­je lan­ko dai­lės stu­di­ją), klau­sy­da­ma­si mu­zi­kos, žiū­rė­da­ma fil­mus ar bū­da­ma su drau­gais. Ben­dra­moks­liai džiau­gia­si jos pa­sie­ki­mais, svei­ki­no lai­mė­jus sti­pen­di­ją. Ir mo­ky­to­jai apie Vai­vą at­si­lie­pia pui­kiai. „Mer­gai­tę ma­te­ma­ti­kos mo­kau nuo penk­tos kla­sės. Vai­va vi­sa­da stro­piai dir­ba ir pa­mo­ko­se, ir na­muo­se, ak­ty­vi, ži­no at­sa­ky­mus į pa­teik­tus klau­si­mus. Mo­ki­nė da­ly­vau­ja mo­kyk­los gy­ve­ni­me, įvai­rio­se kon­fe­ren­ci­jo­se, vi­suo­me­ni­niuo­se pro­jek­tuo­se. Jos mo­ky­mo­si re­zul­ta­tai džiu­gi­na vi­sus. Vai­va jau pen­ke­rius me­tus ne tik iš ma­te­ma­ti­kos, bet ir iš ki­tų mo­ko­mų­jų da­ly­kų tu­ri pui­kius įver­ti­ni­mus. Ji stro­pi, am­bi­cin­ga, mo­ty­vuo­ta ir ta­len­tin­ga, sie­kian­ti už­si­brėž­to tiks­lo. Ko­mu­ni­ka­bi­li, ge­

ra­no­riš­ka, ger­bian­ti ki­tus. Abu Vai­vos tė­ve­liai – mū­sų mo­kyk­los pe­da­go­gai. Tad ne­nuos­ta­bu, kad ge­ri san­ty­kiai šei­mo­je, tar­pu­sa­vio pa­gar­ba, rū­pi­ni­ma­sis vie­nas ki­tu tu­rė­jo įta­kos mer­gai­tės el­ge­siui ir mo­ky­mui­si“, – šil­tai apie mo­ki­nę, iš­gir­dus apie lai­mė­ji­mą kon­kur­se, kal­ba Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­ja Ri­ma Vyš­niaus­kie­nė.
V. Sa­ly­tė ne­sle­pia, kad „Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­ja su­tei­kia pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos iš­lai­ky­ti pui­kius moks­lo re­zul­ta­tus, vi­lia­si, kad ir po de­šim­tos kla­sės tu­rės ga­li­my­bę dar kar­tą su­da­ly­vau­ti kon­kur­se. Pa­klaus­ta, kur iš­leis jai ski­ria­mus pi­ni­gus, Vai­va il­gai ne­gal­vo­ju­si at­sa­ko: „Ar­ba pra­dė­siu lan­ky­ti vai­ruo­to­jo kur­sus, ar­ba kar­tu su se­se va­sa­rą ke­liau­si­me į Ita­li­ją. La­bai no­rė­čiau ap­lan­ky­ti Mi­la­ną“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama