Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Ie­va Si­mo­nai­ty­tė su­grįž­ta

Ie­va Si­mo­nai­ty­tė su­grįž­ta

Sau­sio 27 die­ną Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įvy­ko kny­gos apie ra­šy­to­ją Ie­vą Si­mo­nai­ty­tę „Aš esu Et­mės Evė“ su­tik­tu­vės. Kny­gą pil­nu­tė­lei su­si­rin­ku­sių­jų au­di­to­ri­jai pri­sta­tė kny­gos su­da­ry­to­jas VU pro­fe­so­rius Do­mas Kau­nas, ren­gi­nį mo­de­ra­vo Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­jai Ire­na Ston­kie­nė ir Gin­tau­tas Čer­nec­kis.

Ie­va Si­mo­nai­ty­tė (1897–1978) – vie­na žy­miau­sių XX a. lie­tu­vių ra­šy­to­jų, sa­vo kū­ri­niuo­se ta­len­tin­gai įam­ži­nu­si Ma­žo­sios Lie­tu­vos kraš­to tra­giš­ką li­ki­mą ir jo gy­ven­to­jų – lie­tu­vių – et­ni­nius sa­vi­tu­mus. Per­nai Lie­tu­va mi­nė­jo I. Si­mo­nai­ty­tės 120-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių su­kak­tį. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je mi­nė­ji­mo pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta pa­reng­ti ir iš­leis­ti at­si­mi­ni­mų apie ra­šy­to­ją kny­gą. Taip ir ra­do­si kny­ga „Aš esu Et­mės Evė. Ie­va Si­mo­nai­ty­tė am­ži­nin­kų liu­di­ji­muo­se“. Kny­gą su­da­ro Do­mo Kau­no 1978–1983 m. už­ra­šy­ti 57 as­me­nų liu­di­ji­mai apie I. Si­mo­nai­ty­tės gy­ve­ni­mo ke­lią, bū­dą ir kū­ry­bą.

Ren­gi­nio pra­džio­je pro­fe­so­riaus pir­miau­sia ir bu­vo pa­klaus­ta, ko­dėl „liu­di­ji­mai“, o ne „pri­si­mi­ni­mai“, kuo ski­ria­si šie du žo­džiai. Pa­sak kny­gos su­da­ry­to­jo, kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo pri­si­mi­ni­mų. Pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai daug iš­lei­džia­ma pri­si­mi­ni­mų kny­gų ir jos ga­na mėgs­ta­mos, po­pu­lia­rios. Žmo­gus, ra­šy­da­mas kny­gą, vie­nus pri­si­mi­ni­mus pa­gra­žins, pa­ryš­kins, kai ką nu­ty­lės. Tai la­bai as­me­niš­ka ir tai yra pri­si­mi­ni­mai. Liu­di­ji­mai – tai ki­to žmo­gaus pa­sa­ko­ji­mas apie ko­kį nors as­me­nį.
D. Kau­nas pri­si­mi­nė, kaip 1978 m., po ra­šy­to­jos mir­ties, pra­dė­jo už­ra­ši­nė­ti I. Si­mo­nai­ty­tę pa­ži­no­ju­sių as­me­nų sa­ky­ti­nius liu­di­ji­mus. Tai bu­vo ne­leng­vas dar­bas, nes ta­ryb­me­čiu žmo­nės dik­to­fo­no bi­jo­jo, ne vi­si at­si­ver­da­vo. Į blok­no­tą už­ra­šy­ta me­džia­ga stal­čiu­je iš­gu­lė­jo 40 me­tų. Ta­čiau kny­gą iš­leis­ti pro­fe­so­rius pa­ruo­šė per ke­lis mė­ne­sius. Spau­dė ter­mi­nai. Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma, ku­rio­je bu­vo nu­ma­ty­ta iš­leis­ti apie I. Si­mo­nai­ty­tę kny­gą, pa­tvir­tin­ta 2017 m. ko­vo mė­ne­sį, o D. Kau­nas la­bai no­rė­jo, kad kny­ga die­nos švie­są iš­vys­tų dar ju­bi­lie­ji­niais, ra­šy­to­jai at­min­ti skir­tais me­tais. „Ir kė­liau­si, ir gu­liau su kny­ga, – pri­si­pa­ži­no pro­fe­so­rius, – taip no­rė­jau lai­ku su­spė­ti“. Tai­gi D. Kau­nas į Plun­gę at­ve­žė ką tik iš spaus­tu­vės iš­ėju­sią la­bai gra­žią (tai dai­li­nin­ko pro­fe­so­riaus A. Žvi­liaus nuo­pel­nas), be ga­lo kruopš­čiai ir at­sa­kin­gai pa­ruoš­tą, mie­lą akiai ir šil­tą į ran­kas pa­im­ti kny­gą. Į ren­gi­nį at­ėję žmo­nės tru­pu­tį li­ko nu­si­mi­nę: pro­fe­so­riaus at­vež­tų par­duo­ti kny­gų nė iš to­lo ne­už­te­ko no­rin­tie­siems pirk­ti. Kny­gos ne­li­ko net pa­čiai bib­lio­te­kos di­rek­to­rei. Kaip ji vė­liau pri­si­pa­žins, tai be­pre­ce­den­ti­nis at­ve­jis, to nė­ra nu­ti­kę per vi­sus be­veik 40 jos va­do­va­vi­mo bib­lio­te­kai me­tų. Pro­fe­so­rius „klai­dą“ ža­dė­jo iš­tai­sy­ti.
Žmo­nės į ren­gi­nį at­ėjo ne tik no­rė­da­mi nu­si­pirk­ti kny­gą, jie no­rė­jo iš­girs­ti ir pa­tį pro­fe­so­rių D. Kau­ną – ge­riau­sią ved­lį į pas­ta­ruo­ju me­tu ne­pel­ny­tai pri­mirš­tos ra­šy­to­jos I. Si­mo­nai­ty­tės gy­ve­ni­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama