Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Rie­ta­ve – vie­nas nau­jau­sių Os­ka­ro Kor­šu­no­vo spek­tak­lių „Šo­kis Del­hi“

Rie­ta­ve – vie­nas nau­jau­sių Os­ka­ro Kor­šu­no­vo spek­tak­lių „Šo­kis Del­hi“

Vie­nas nau­jau­sių, sa­vo žiū­ro­vą di­džių­jų mies­tų sa­lė­se jau at­ra­dęs re­ži­sie­riaus Os­ka­ro Kor­šu­no­vo spek­tak­lis „Šo­kis Del­hi“ at­vyks­ta į Rie­ta­vą. Itin šil­tai spek­tak­ly­je „Ves­tu­vės“ rie­ta­viš­kių su­tik­ti ak­to­riai žiū­ro­vų lauks jau ki­tą penk­ta­die­nį, va­sa­rio 2 die­ną, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre. Spek­tak­lio pra­džia – 18 val.

„Man ši pje­sė tie­siog ku­pi­na ge­ro hu­mo­ro jaus­mo. Tai eg­zis­ten­cia­lis­ti­nė ko­me­di­ja, bu­dis­ti­nis da­ly­kė­lis, pa­ra­šy­tas, ne­abe­jo­ju, nir­va­no­je pa­bu­vo­ju­sio dra­ma­tur­go. Kaip ir vi­si ge­ri bu­dis­ti­niai da­ly­kė­liai, jis ku­pi­nas pa­ra­dok­sų, ku­riuos ūmai su­pra­tus, no­ri­si iš juo­ko ri­di­nė­tis ant grin­dų“, – tei­gia re­ži­sie­rius O. Kor­šu­no­vas.
„Šo­kis Del­hi“ – tai sep­ty­nios no­ve­lės apie gar­sią šo­kė­ją ir ją su­pan­čius žmo­nes, ku­rie ieš­ko vi­di­nės ra­my­bės. Sep­ty­ni pa­sa­ko­ji­mai apie mei­lę, mir­tį ir šo­kį. Re­ži­sie­riui O. Kor­šu­no­vui tai bu­vo pir­mas pri­si­lie­ti­mas prie I. Vy­ry­pa­e­vo kū­ry­bos.
„Pa­ra­šiau pje­sę ban­dy­da­mas ras­ti at­sa­ky­mą į klau­si­mą, kas jun­gia mus da­bar, kai vis­kas by­ra į smul­kias da­lis“, – apie pje­sę „Šo­kis Del­hi“ pa­sa­ko­ja dra­ma­tur­gas I. Vy­ry­pa­e­vas.
Kri­ti­kai I. Vy­ry­pa­e­vo dra­ma­tur­gi­ją įvar­di­ja kaip kū­ri­nius, esan­čius kaž­kur tarp kul­ti­nio „Bul­va­ri­nio skai­ta­lo“ re­ži­sie­riaus Qu­en­ti­no Ta­ran­ti­no ir ru­sų ki­no kla­si­ko, „So­lia­rio“ re­ži­sie­riaus An­dre­jaus Tar­kov­skio.
I. Vy­ry­pa­e­vo „Šo­kis Del­hi“ (rež. O. Kor­šu­no­vas) Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre – jau ki­tą penk­ta­die­nį, va­sa­rio 2 d., 18 val.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama