Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re Ig­ne Za­ram­bai­te

Su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re Ig­ne Za­ram­bai­te

a­lan­džio 28 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re, ant­ro­jo Na­cio­na­li­nio vai­kų li­te­ra­tū­ros kon­kur­so „Švies­ki­me vai­kus“ de­biu­to lau­re­a­te Ig­ne Za­ram­bai­te.

Jau ket­vir­ti me­tai lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Švies­ki­me vai­kus“ or­ga­ni­zuo­ja Na­cio­na­li­nį vai­kų li­te­ra­tū­ros kon­kur­są ir tei­kia Na­cio­na­li­nę vai­kų li­te­ra­tū­ros pre­mi­ją, taip ska­tin­da­mas lie­tu­vių au­to­rius kur­ti vai­kams. Fon­das fi­nan­suo­ja mi­li­jo­nų kny­gų lei­dy­bą, kad kas­met ap­rū­pin­tų Lie­tu­vos vai­kus ge­riau­sio­mis „Vai­kų bib­lio­te­kė­lės“ kny­go­mis.
Au­to­rės ap­si­lan­ky­mo tiks­las bu­vo pri­sta­ty­ti nau­ją sa­vo kny­gą. Dar 2015-ai­siais Ig­nė Za­ram­bai­tė pri­sta­tė de­biu­ti­nį kū­ri­nį „Emi­lio laiš­kas“ Na­cio­na­li­niam vai­kų li­te­ra­tū­ros kon­kur­sui, ku­rį su­ren­gė lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Švies­ki­me vai­kus“ stei­gė­jai An­drius Ma­mon­to­vas ir Ra­mū­nas Kar­baus­kis. I. Za­ram­bai­tės li­te­ra­tū­ri­nis de­biu­tas pri­pa­žin­tas ge­riau­siu, o fon­das „Švies­ki­me vai­kus“ kny­gą „Emi­lio laiš­kas“ iš­lei­do 30 tūks­tan­čių eg­zem­plio­rių ti­ra­žu.

Kny­gos „Sku­du­ri­nu­kė“ ran­kraš­tį I. Za­ram­bai­tė taip pat siun­tė į lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Švies­ki­me vai­kus“ or­ga­ni­zuo­ja­mą Na­cio­na­li­nį vai­kų li­te­ra­tū­ros kon­kur­są. Nors kū­ri­nys ne­pa­te­ko tarp lau­re­a­tų, jis ko­mi­si­jai pa­ti­ko, to­dėl bu­vo pa­siū­ly­ta šią is­to­ri­ją vis tiek iš­leis­ti. „Sku­du­ri­nu­kė“ iš­spaus­din­ta 13 tūks­tan­čių eg­zem­plio­rių ti­ra­žu. Jos pri­sta­ty­mas ir bu­vo su­reng­tas Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pir­mo­kams. Pri­sta­ty­mo me­tu I­ngė vai­kams pa­sa­ko­jo, kaip ji ku­ria pa­sa­kas, lė­les. Mo­ki­nu­kai jau bu­vo per­skai­tę Ig­nės kny­gu­tę „Emi­lio laiš­kas“, ku­rią bu­vo ga­vę iš fon­do „Švies­ki­me vai­kus“, to­dėl su­si­do­mė­ję klau­sė­si. Vė­liau I. Za­ram­bai­tės bei bib­lio­te­ki­nin­kių ir fon­do sa­va­no­rių R. Bie­liaus­kie­nės bei D. Mar­ti­šie­nės pa­de­da­mi, kū­rė sku­du­ri­nes lė­les. Pa­bai­go­je vi­siems da­ly­va­vu­siems mo­ki­niams ir bib­lio­te­kai Ig­nė do­va­no­jo po kny­gą „Sku­du­ri­nu­kė“ su au­to­gra­fu.
Po pie­tų au­to­rė ap­si­lan­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Ten su­si­rin­ko Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­niai, Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ vai­kai ir Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų ma­žie­ji gy­ven­to­jai. I. Za­ram­bai­tė pa­sa­ko­jo apie sa­ve, sa­vo po­mė­gius, ben­dra­vo su vai­kais, at­sa­kė į pa­teik­tus klau­si­mus. Vai­kams bu­vo įdo­mu, kiek au­to­rė ruo­šia­si iš­leis­ti kny­gų, ko­kio jos bus sto­rio, kiek lė­lių dar ža­da su­kur­ti. Mažieji skaitytojai au­to­rei do­va­no­jo daug šyp­se­nų ir ap­si­ka­bi­ni­mų, o ra­šy­to­ja at­si­dė­ko­jo pa­do­va­no­da­ma po kny­gą „Sku­du­ri­nu­kė“.
Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Švies­ki­me vai­kus“ sa­va­no­rės – LR Sei­mo na­rio A. Stan­či­ko pa­dė­jė­ja R. Bie­liaus­kie­nė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė D. Mar­ti­šie­nė – pa­si­džiau­gė, kad pa­vy­ko su­reng­ti I. Za­ram­bai­tės kny­gu­tės pri­sta­ty­mą bei gau­ti ge­riau­sią at­ly­gį iš vai­kų – nuo­šir­džią šyp­se­ną. Taip pat – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bib­lio­te­koms pa­do­va­no­ti tre­či­ą­ją I. Za­ram­bai­tės kny­gą „El­zė ir se­no­jo dva­ro pa­slap­tis“.
Ge­ra kny­ga yra rak­tas į vai­ko sie­lą, ji ža­di­na no­rą pa­žin­ti pa­sau­lį, to­dėl sa­va­no­rių pa­dė­jė­jų ko­man­da pa­ža­dė­jo, kad toks su­si­ti­ki­mas su kny­ga ne pas­ku­ti­nis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama