Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Dis­ku­si­jos dėl 286 met­rų gat­vės – be re­zul­ta­tų

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį krei­pė­si Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, ku­ri at­krei­pė dė­me­sį į pras­tą Men­de­no gat­vės būk­lę.

Mi­nist­ras į Plun­gę at­vy­ko vi­sai die­nai

Bir­že­lio 30 die­ną Plun­gė­je lan­kė­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, jo pa­ta­rė­ja Kris­ti­na Pau­li­kė, So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vio­le­ta To­lei­kie­nė, Tel­šių re­gio­no per­tvar­kos pro­ce­so eks­per­tė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je mi­nist­ras ir jo ko­man­da pa­si­da­li­no šios Vy­riau­sy­bės tiks­lais ir so­cia­li­nė­je sri­ty­je pla­nuo­ja­mo­mis per­mai­no­mis, at­sa­kė į su­si­rin­ku­sių­jų klau­si­mus, o po to lan­kė­si Plun­gės kri­zių cen­tre, vai­kų glo­bos na­muo­se, vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“, Plun­gės pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se bei Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se. Mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis Plun­gė­je už­tru­ko il­giau, nei bu­vo pla­na­vęs, jį po įstai­gas ly­dė­jo Sei­mo na­rys, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys Jo­nas Var­ka­lys ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jai Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė.

Pastebėjo: vi­si ra­jo­no ke­liai su­bė­ga į mies­tą...

Pir­ma­die­nį su­si­rin­kę Dai­nos Mar­ti­šie­nės pir­mi­nin­kau­ja­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­reng­tą in­for­ma­ci­ją apie su­si­sie­ki­mą vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu kai­miš­ko­se vie­to­vė­se bei šių me­tų pa­sė­lių ir že­mės ūkio naud­me­nų de­kla­ra­vi­mą.

Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Plun­gė­je ap­ta­rė to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes

Bir­že­lio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­ėmė Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rių Phi­lip­pe Je­an­taud ir Pran­cū­zų ins­ti­tu­to Lie­tu­vo­je va­do­vą Je­an-Ma­rie Sa­ni bei juos ly­din­čius am­ba­sa­dos ir ins­ti­tu­to dar­buo­to­jus. Kar­tu su sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­gų va­do­vais kal­bė­ta­si apie Plun­gė­je vy­ku­sios Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės at­gar­sius, ap­tar­tos to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės ir kryp­tys.

Skelb­ta­me auk­cio­ne pir­kė­jų ne­su­lau­kė

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bė, kad vie­ša­me auk­cio­ne, ku­ris tu­rė­jo įvyk­ti bir­že­lio 14 die­ną, siū­lo pirk­ti A. Vaiš­vi­los gat­vė­je esan­tį prieš­gais­ri­nį re­zer­vu­a­rą su jam pri­skir­tu že­mės skly­pu, taip pat – 12 san­dė­liu­kų Vy­tau­to gat­vė­je ir 6 bu­tus ava­ri­niu pri­pa­žin­ta­me na­me Auš­ros g. 8.

Plun­gės TVM ša­lies pro­fe­si­nių mo­kyk­lų rei­tin­ge – an­tra!

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą (PTVM) pa­sie­kė pui­kios ži­nios: nau­jau­sia­me žur­na­lo „Rei­tin­gai“ nu­me­ry­je pa­skelb­ti Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų rei­tin­gai, ku­rie pa­ro­dė, kad plun­giš­kiai už pa­ro­dy­tus aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus ver­ti aukš­tos vie­tos – res­pub­li­ko­je jie an­tri!

Pa­skirs­ty­ta dau­giau nei pu­sė Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų

Ge­gu­žės 26 die­ną įvy­ko Sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos pir­ma­sis po­sė­dis. Nuo šių me­tų ba­lan­džio 10-osios iki ge­gu­žės 5 die­nos gau­ta 20 pa­raiš­kų šios Prie­mo­nės lė­šo­mis gau­ti. Ko­mi­si­ja, va­do­vau­da­ma­si Sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų pa­skirs­ty­mo ko­mi­si­jos veik­los nuo­sta­tais bei Sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų pa­skirs­ty­mo tvar­kos ap­ra­šu, pa­tvir­tin­tu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, pir­mo­jo po­sė­džio me­tu pa­skirs­tė 60 pro­cen­tų lė­šų, ku­rios bus pa­nau­do­tos ar­ti­miau­siu me­tu vyk­sian­tiems ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

Dėl mo­kyk­los už­da­ry­mo kal­ta ben­druo­me­nių kon­ku­ren­ci­ja?

Ant­ra­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas su­ren­gė iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį į Žli­bi­nų se­niū­ni­ją. Iš­vy­kos tiks­las bu­vo, su­si­ti­kus su se­niū­ni­jos dar­buo­to­jais, ben­druo­me­nių at­sto­vais, įver­tin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją švie­ti­mo, kul­tū­ros sri­ty­je. „Pro­ble­mų iš­kart gal ir ne­iš­sprę­si­me, ta­čiau iš­klau­sy­ti tik­rai ga­li­me“, – į su­si­ti­ki­mą su ra­jo­no val­džios at­sto­vais at­vy­ku­siems žmo­nėms ža­dė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas.

Bu­vęs po­li­ti­kas ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je pra­šo iš­mal­dos ir va­gia iš par­duo­tu­vės?

Yra auk­si­nė pa­tar­lė: „Nie­ka­da ne­iš­si­ža­dėk „tiur­mos“, laz­dos ir uba­go ter­bos“. Ne­ga­li ži­no­ti, ka­da li­ki­mas taip smogs, kad pasikeis ta­vo gy­ve­ni­mas. To­kio po­sū­kio grei­čiau­siai ne­si­ti­kė­jo ir 58 me­tų Lais­vū­nas Gon­tis – bu­vęs Plun­gės po­li­ti­kas, ku­ris da­bar pik­ti­na žmo­nes pra­ši­nė­da­mas pi­ni­gų ir ci­ga­re­čių. Kas­dien šis vy­ras sa­vo ve­ži­mė­liu at­rie­da į tur­gaus te­ri­to­ri­ją, už­va­žiuo­ja prie par­duo­tu­vės „Iki“, esan­čios Lais­vės g. 5, ir įsi­tai­so prie du­rų. Tur­gaus (tiks­liau – UAB „Plun­gu­pė“) di­rek­to­rius Mo­des­tas Grum­blys, nuo­lat su­lau­kian­tis žmo­nių skun­dų, ne­be­ap­si­ken­tė – krei­pė­si pa­gal­bos į po­li­ci­ją ir į Sa­vi­val­dy­bę.

Šie­met at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma su­sir­go 11 as­me­nų

Il­ga­me­tė gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Eu­ge­ni­ja Gau­die­šie­nė, kal­bė­da­ma apie tu­ber­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­ką, ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, jog tai yra mū­sų vi­sų pro­ble­ma – rei­kia dau­giau ben­drau­ti vie­niems su ki­tais, kad lai­ku pa­ste­bė­tu­me ser­gan­tį žmo­gų. Tie­sa, skai­čiai nė­ra la­bai tra­giš­ki – iki ge­gu­žės vi­du­rio 11 tu­ber­ku­lio­ze už­si­krė­tu­sių as­me­nų reiš­kia, jog si­tu­a­ci­ja pa­kan­ka­mai nor­ma­li, vi­si šie li­go­niai tu­rė­tų pa­sveik­ti. Tu­ber­ku­lio­zės te­ma kal­bė­ta ge­gu­žės 15 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama