Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Bu­vęs po­li­ti­kas ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je pra­šo iš­mal­dos ir va­gia iš par­duo­tu­vės?

Yra auk­si­nė pa­tar­lė: „Nie­ka­da ne­iš­si­ža­dėk „tiur­mos“, laz­dos ir uba­go ter­bos“. Ne­ga­li ži­no­ti, ka­da li­ki­mas taip smogs, kad pasikeis ta­vo gy­ve­ni­mas. To­kio po­sū­kio grei­čiau­siai ne­si­ti­kė­jo ir 58 me­tų Lais­vū­nas Gon­tis – bu­vęs Plun­gės po­li­ti­kas, ku­ris da­bar pik­ti­na žmo­nes pra­ši­nė­da­mas pi­ni­gų ir ci­ga­re­čių. Kas­dien šis vy­ras sa­vo ve­ži­mė­liu at­rie­da į tur­gaus te­ri­to­ri­ją, už­va­žiuo­ja prie par­duo­tu­vės „Iki“, esan­čios Lais­vės g. 5, ir įsi­tai­so prie du­rų. Tur­gaus (tiks­liau – UAB „Plun­gu­pė“) di­rek­to­rius Mo­des­tas Grum­blys, nuo­lat su­lau­kian­tis žmo­nių skun­dų, ne­be­ap­si­ken­tė – krei­pė­si pa­gal­bos į po­li­ci­ją ir į Sa­vi­val­dy­bę.

Šie­met at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma su­sir­go 11 as­me­nų

Il­ga­me­tė gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Eu­ge­ni­ja Gau­die­šie­nė, kal­bė­da­ma apie tu­ber­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­ką, ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, jog tai yra mū­sų vi­sų pro­ble­ma – rei­kia dau­giau ben­drau­ti vie­niems su ki­tais, kad lai­ku pa­ste­bė­tu­me ser­gan­tį žmo­gų. Tie­sa, skai­čiai nė­ra la­bai tra­giš­ki – iki ge­gu­žės vi­du­rio 11 tu­ber­ku­lio­ze už­si­krė­tu­sių as­me­nų reiš­kia, jog si­tu­a­ci­ja pa­kan­ka­mai nor­ma­li, vi­si šie li­go­niai tu­rė­tų pa­sveik­ti. Tu­ber­ku­lio­zės te­ma kal­bė­ta ge­gu­žės 15 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Žli­bi­nų mo­kyk­lai – šim­tas me­tų!

Šiais me­tais su­ka­ko ly­giai šim­tas me­tų nuo tos die­nos, kai Žli­bi­nuo­se pra­dė­jo veik­ti mo­kyk­la. Ju­bi­lie­jus švęs­ti ir mi­nė­ti įpras­ta itin pa­ki­liai, ypač kai su­lau­kia­ma to­kio gar­bin­go am­žiaus. Ta­čiau šį­kart šven­tė, ku­ri šeš­ta­die­nį vy­ko Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus pra­di­nia­me sky­riu­je, bu­vo la­biau nos­tal­giš­ka, aki­mir­ko­mis net­gi liūd­no­ka, nes ju­bi­lie­jus pa­si­tik­tas ži­nant, kad ši šven­tė Žli­bi­nų mo­kyk­lai – pas­ku­ti­nė. Nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų skam­bu­tis į pa­mo­kas čia ne­be­kvies: ši švie­ti­mo įstai­ga dėl ma­žo mo­ki­nių skai­čiaus lik­vi­duo­ja­ma.

Dar­bą pra­dė­jo pir­mo­ji in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­da

Slau­gy­to­ja Sta­nis­la­va Ma­žei­kie­nė, jos pa­dė­jė­ja Da­lia Venc­ku­vie­nė, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Au­re­li­ja Grikš­tie­nė ir ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Kęs­tu­tis Bud­rys – tai pir­mo­ji Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre su­bur­ta ko­man­da, ge­gu­žės 2 die­ną pra­dė­ju­si teik­ti in­teg­ra­lią pa­gal­bą žmo­nėms, ku­rie yra „įka­lin­ti“ na­muo­se ir ku­riems nu­sta­ty­tas slau­gos po­rei­kis. Prieš pat iš­vyks­tant pas li­go­nius su šiais dar­buo­to­jais pas­ku­ti­nius niu­an­sus ap­ta­rė įstai­gos di­rek­to­rė Ode­ta Mi­siū­nie­nė ir apie ko­man­dos dar­bą pa­pa­sa­ko­jo ži­niask­lai­dos at­sto­vams.

Sen­jo­rai tre­ni­ruo­tėms ne­mo­ka­mai spor­to ba­zių ne­be­gaus

Ba­lan­džio 25 die­ną Spor­to ta­ry­ba iš nau­jo per­žiū­rė­jo ir pa­tvir­ti­no rep­re­zen­ta­ci­nių ko­man­dų, ku­rios tu­ri tei­sę ne­mo­ka­mai nau­do­tis spor­to ba­zė­mis, są­ra­šą. To pa­pra­šė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Nu­spręs­ta, jog sen­jo­rams ne­mo­ka­mos sa­lės yra per daug ge­rai, tad da­bar tre­ni­ruo­tėms jiems teks „su­si­mes­ti“.

Su­ma­žė­jo lė­šų re­zer­ve: Triat­lo­no tau­rės var­žy­boms – 500 Eur, „olim­pie­čiams“ – 200 Eur

Spor­to ta­ry­ba, po­sė­džia­vu­si ant­ra­die­nį, šiek tiek su­ma­ži­no re­zer­ve tu­ri­mą su­mą. Vie­ni pra­šy­mai ten­kin­ti iš da­lies, ki­ti at­mes­ti.

Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų va­do­vai at­si­skai­tė už pra­ėju­sius me­tus

Ba­lan­džio mė­ne­sį fi­nan­sų kon­tro­lės būk­lės ata­skai­tas pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių 42 įstai­gų va­do­vai. Dau­gu­ma įstai­gų sa­vo fi­nan­sų kon­tro­lės būk­lę įver­ti­no ge­rai, tik Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­ver­ti­no la­bai ge­rai. Pa­reng­tas ata­skai­tas Sa­vi­val­dy­bė siųs Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai.

At­ei­na nau­jo­vė – bu­din­tys glo­bo­to­jai

Plun­gė­je pra­de­da­ma bu­din­čių glo­bo­to­jų, ku­rie rū­pin­sis iš šei­mų pa­im­tais vai­kais, pa­ieš­ka. To­kie žmo­nės lau­ki­mo lai­ko­tar­piu gaus 285 eu­rus, o kai at­si­ras vai­kų, ku­riuos rei­kės pri­im­ti į šei­mą, – už kiek­vie­ną po 304 eu­rus. Jei ma­žy­lis bus iki 3 me­tų ar su ne­ga­lia – po 380 eu­rų. Bu­din­tis glo­bo­to­jas tu­rės tu­rė­ti ga­li­my­bę lai­ki­nai į sa­vo šei­mą pri­im­ti tris ir dau­giau vai­kų. Tai bus dar­bas, už ku­rį net bus su­tei­kia­mos atos­to­gos. Apie bu­din­čio glo­bo­to­jo veik­los or­ga­ni­za­vi­mą ir jau pa­ruoš­tą tvar­ką ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė.

Ver­slo rė­mi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – R. Jo­cys

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą bei su­da­rė SVV rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo ko­mi­si­ją. Me­ro tei­ki­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ri­čar­das Jo­cys.

Per­nai nu­teis­ti 278 as­me­nys, iš ku­rių 38 – ne­pil­na­me­čiai

Pa­ly­gi­nus per­nai iš­nag­ri­nė­tų by­lų kie­kį su anks­tes­niais me­tais, ga­li­ma sa­ky­ti, jog Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me 2016 me­tais kiek su­ma­žė­jo bau­džia­mų­jų by­lų (15 by­lų ma­žiau) bei ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų (160 by­lų ma­žiau), ta­čiau dau­giau nei dviem šim­tais pa­di­dė­jo nag­ri­nė­tų ci­vi­li­nių by­lų skai­čius. Apie vi­sa tai – teis­mo 2016 m. dar­bo ap­žval­go­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama