Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Lais­vės gy­nė­jų die­na Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio švie­so­je

Šeš­ta­die­nį, sau­sio 13-ąją, vi­so­je Lie­tu­vo­je lieps­no­jo lau­žai ir de­gė žva­kės – bu­vo mi­ni­mos 27-osios Lais­vės gy­nė­jų die­nos me­ti­nės. Šven­ti­niai ren­gi­niai vy­ko ir Plun­gė­je.

Per pir­mą pus­me­tį ap­si­nuo­di­jo 18 gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – vais­tais

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­gal gau­tus iš svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pra­ne­ši­mus iki 2017 m. lie­pos 18 die­nos bu­vo iš­tir­ta 18-ikos žmo­nių ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jai. Po šios da­tos pra­ne­ši­mų apie nu­sta­ty­tus ar įta­ria­mus ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jus Plun­gės sky­rius ne­be­gau­na.

Gruo­dį gi­mė 35 vai­kai, per me­tus – 423

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pas­ku­ti­nį 2017 me­tų mė­ne­sį gi­mi­mų bū­ta šiek tiek dau­giau nei ne­tek­čių, ta­čiau per vi­sus pra­ėju­sius me­tus mir­čių bū­ta net tri­mis de­šim­ti­mis dau­giau nei nau­ja­gi­mių.

Me­tams bai­gian­tis, pri­ėmė spren­di­mą ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Gruo­džio 21 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­ny­sis 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo pri­im­ti pas­ku­ti­niai ko­mi­te­tuo­se jau ap­tar­ti spren­di­mai bei pa­tiks­lin­tas šių ka­len­do­ri­nių me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas. Jį, be­je, po rug­sė­jo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pri­im­tų stam­bes­nių ko­rek­ci­jų gruo­dį pri­si­ė­jo šiek tiek su­ma­žin­ti.

Per­nai daugeliui vaistų at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze sir­go ne 40, bet tik 4 gy­ven­to­jai

Gruo­džio vi­du­ry­je straips­ny­je „Apie plun­giš­kių svei­ka­tos būk­lę ir de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją“ ra­šė­me ir apie tu­ber­ku­lio­zę. Duo­me­nis apie šią in­fek­ci­nę li­gą pa­tei­kęs Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ne­ty­čia įvė­lė klai­dą – nu­ro­dė, jog dau­ge­liui vais­tų at­spa­rios tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jų Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je per­nai bū­ta net 40. Toks skai­čius ypač nu­ste­bi­no mū­sų li­go­ni­nės pul­mo­no­lo­gę Eu­ge­ni­ją Gau­die­šie­nę – me­di­kė ak­cen­ta­vo, jog to­kių li­go­nių bū­ta de­šimt kar­tų ma­žiau!

Pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie pro­jek­tus: vyk­do­mus, pa­teik­tus ver­tin­ti, ren­gia­mus

Me­tams bai­gian­tis, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riams pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­mus, pa­teik­tus ver­tin­ti ar dar tik ren­gia­mus pro­jek­tus.

Mal­tos or­di­nas kvie­tė iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką

Gruo­džio 8 die­ną Plun­gė­je vy­ko kil­ni ak­ci­ja „Ma­tie­čių sriu­ba 2017“. Jos or­ga­ni­za­to­riai – Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus sa­va­no­riai. Ak­ci­ja tra­di­ci­nė: jau ne pir­mus me­tus žmo­nės kvie­čia­mi bur­tis kil­niam tiks­lui – už lėkš­te­lę sriu­bos iš­ties­ti ge­ru­mo ir pa­gal­bos ran­ką var­gin­giau gy­ve­nan­čiam. „Ši­ta ak­ci­ja nė­ra skir­ta pa­mai­tin­ti kaž­ko ne­tu­rin­tį, ak­ci­ja yra skir­ta pa­ro­dy­ti žmo­nėms, kad tarp mū­sų yra at­skir­tų­jų, kad yra dar ne­ga­lin­čių so­čiai pa­val­gy­ti, yra ne­tu­rin­čių šil­to rū­bo ar šil­to būs­to. Sriu­ba yra kaip sim­bo­lis, jog ša­lia mū­sų yra bro­lių, se­se­rų, gy­ve­nan­čių blo­giau“, – sa­ko Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus va­do­vas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lai – 30 me­tų!

Prieš tris de­šimt­me­čius – 1987 me­tais – bu­vo įkur­ta Plun­gės 98-oji vi­du­ri­nė pro­fe­si­nė tech­ni­kos mo­kyk­la, da­bar­ti­nė tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la. Per tą lai­ko­tar­pį tūks­tan­čiai mo­ki­nių bai­gė šią mo­ky­mo įstai­gą ir įgi­jo pa­si­rink­tą pro­fe­si­ją. Pir­mą žie­mos die­ną mo­kyk­los ben­druo­me­nę su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių. Skam­bė­jo dai­nos ir lin­kė­ji­mai, pri­si­min­tos svar­biau­sios aki­mir­kos, pa­si­džiaug­ta pa­sie­ki­mais, taip pat ak­cen­tuo­ta pui­ki mo­ky­mo ba­zė ir pro­fe­sio­na­li pe­da­go­gų ko­man­da, ku­rio­je, be­je, iki šiol te­be­dir­ba ke­le­tas pir­mų­jų mo­ky­to­jų.

Ap­si­spren­dė: na­mą siū­lo ne re­mon­tuo­ti, o re­no­vuo­ti

Su pluoš­te­liu pra­šy­mų leis­ti re­mon­to dar­bams nau­do­ti su­kaup­tas nuo­mos lė­šas į Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­rius krei­pė­si SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Zig­man­tas Dau­gė­la.

Al­sė­diš­kiai pra­šo „gu­lin­čių po­li­ci­nin­kų“

Per Al­sė­džių mies­te­lį laks­to au­to­mo­bi­liai – gy­ven­to­jai pa­gei­dau­tų grei­tį ma­ži­nan­čių prie­mo­nių. Plun­gė­je, Pa­prū­džio gat­vė­je, il­ges­nį at­stu­mą bus drau­džia­ma su­sto­ti. Svars­ty­ta, jog mies­te, Bi­ru­tės ir Sto­ties gat­vių san­kry­žo­je, rei­kė­tų įreng­ti ma­žą­ją žie­di­nę san­kry­žą. Lai­ki­ni ke­lio žen­klai, nu­ro­dan­tys ri­bo­tą trans­por­to ma­sę, at­si­ras Stal­gė­nų se­niū­ni­jos ke­liuo­se. Šiais ir ki­tais klau­si­mais dis­ku­tuo­ta lap­kri­čio 14 die­ną, Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama