Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Apie lau­ke šą­lan­čius gy­vū­nus pra­ne­ša­ma, ta­čiau skun­dai ne­tu­ri rim­to pa­grin­do

Apie lau­ke šą­lan­čius gy­vū­nus pra­ne­ša­ma, ta­čiau skun­dai ne­tu­ri rim­to pa­grin­do

„Bu­vo­me ga­vę pra­ne­ši­mą, jog prie Al­sė­džių po lau­kus vaikš­ti­nė­ja kar­vės. Be abe­jo, grei­tai nu­vy­ko­me į nu­ro­dy­tą vie­tą, ta­čiau žmo­nės tuo me­tu va­lė tvar­tą, tad gy­vu­liai lau­ke bu­vo tik trum­pam“, – pa­klaus­tas, ar, šą­lant orams, su­lau­kia in­for­ma­ci­jos apie ne­tin­ka­mai lai­ko­mus gy­vū­nus, sa­kė Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas, vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius.

Prieš ke­le­tą die­nų VMVT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Šą­lant orams, ne­pa­mirš­ki­me pa­si­rū­pin­ti gy­vū­nais“. Ūki­nin­kams ir ki­tiems gy­vū­nų lai­ky­to­jams pri­me­na­ma, jog, šą­lant orams, svar­bu pa­si­rū­pin­ti ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo są­ly­go­mis, ap­sau­go­ti juos nuo šal­čio.
Pa­si­do­mė­jus, ko­kia si­tu­a­ci­ja pas mus, V. Gai­lius sa­kė, jog vis­kas kol kas nor­ma­lu. „Mū­sų ūki­nin­kai spe­cia­liai gy­vu­lių tik­rai ne­kan­ki­na, o va­di­na­mų­jų ap­si­lei­dė­lių, kaip pa­si­tai­ky­da­vo anks­čiau, – ne­bė­ra. Esa­me su­ta­rę su kai­mų se­niū­ni­jo­mis, jog iš­kart mus in­for­muo­tų, jei pa­ste­bė­tų ne­tin­ka­mai lai­ko­mus gy­vu­lius“, – tei­gė Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas.
Skam­bu­čių, kad lau­ke mak­li­nė­ja gal­vi­jai, Plun­gės VMVT pareigūnai kar­tais su­lau­kia, ta­čiau rim­tų at­ve­jų kol kas ne­bū­ta. Vie­nas nau­jes­nių pa­vyz­džių – su­ne­ri­mu­sios mo­ters skam­bu­tis iš Al­sė­džių. Skam­bi­nu­sio­ji bu­vo pa­si­pik­ti­nu­si, ma­ty­da­ma žie­mos me­tu kar­ves lau­ke! Be abe­jo, Plun­gės VMVT grei­tai nu­vy­ko į Al­sė­džius pa­tik­rin­ti in­for­ma­ci­jos. Iš­ties te­ly­čai­tės ku­rį lai­ką zy­lio­jo po lau­ką, ta­čiau ūki­nin­kai tuo me­tu va­lė tvar­tus, tad gy­vu­liai gry­na­me ore tik trum­pam „pra­si­vė­di­no“. Tai­gi pra­ne­ši­mas dėl ne­tin­ka­mai lai­ko­mų gy­vu­lių nepa­si­tvir­ti­no.
Be­je, kaip sa­kė V. Gai­lius, net ir žie­mą ne­pa­ta­ria­ma vi­siš­kai izo­liuo­ti gy­vū­nų ir nuo­lat lai­ky­ti juos už­da­ry­tus – jei nė­ra stip­raus vė­jo ir kri­tu­lių, ga­li­ma išleisti pa­si­vaikš­čio­ti, nes tai tei­gia­mai vei­kia gy­vū­nų svei­ka­tą ir pro­duk­ty­vu­mą. Be to, ne vi­sa­da, pa­ma­čius ra­guo­čius žie­mą lau­ke, rei­kia ne­ri­mau­ti – mė­si­niams gal­vi­jams, ku­rie už­si­au­gi­na po­kai­lį, bū­ti gry­na­me ore net­gi nau­din­ga. Ži­nia, jei gy­vu­liai lau­ke lai­ko­mi nuo­lat ar il­ges­nį lai­ką, tu­ri bū­ti pa­šiū­rė iš tri­jų pu­sių, pa­ša­ro, van­dens, aukš­tes­nė vie­ta, sau­sų pa­kra­tų, kad jiems ne­bū­tų šla­pia.
Šiaip, kaip mi­nė­ta, mū­sų ra­jo­ne dėl ne­tin­ka­mo gy­vu­lių lai­ky­mo, o tuo la­biau – dėl kan­ki­ni­mo, Plun­gės VMVT tik­rai nė­ra „už­vers­ta“ pra­ne­ši­mais. Jei ir bū­na ne­di­de­lių pro­ble­mų, už­tenka po­kal­bio, ir vis­ką pa­vyks­ta iš­spręs­ti ge­ra­no­riš­kai. V. Gai­lius tvir­ti­no, jog tar­ny­ba nie­ka­da ne­sku­ba, net ne­tu­ri tiks­lo baus­ti gy­vu­lių au­gin­to­jų – jau bus be­ne 7 me­tai, kaip ne­skir­ta nė vie­na bau­da dėl ne­tin­ka­mo gy­vu­lių lai­ky­mo, o teis­mui iš­vis ne­bu­vo per­duo­ta nė vie­na by­la.
„Mū­sų žmo­nės pa­kan­ka­mai są­mo­nin­gi. O kad gau­na­me skam­bu­čių, taip pat ge­rai. Va­di­na­si, vi­suo­me­nė į to­kius at­ve­jus re­a­guo­ja ir nė­ra abe­jin­ga“, – sa­kė V. Gai­lius.
Be­je, at­ša­lus orams, rei­kia pa­si­rū­pin­ti ne tik ūki­niais gy­vū­nais, bet di­des­nį dė­me­sį skir­ti ir lau­ke lai­ko­miems šu­nims. Au­gin­ti­niams bū­ti­na įreng­ti tin­ka­mo dy­džio, san­da­rias ir šil­tas bū­das, o sie­kiant ap­sau­go­ti nuo drėg­mės, šuns bū­dą šiek tiek pa­kel­ti nuo že­mės, vi­du­je tin­ka šiau­dai ar ne­per­šlam­pan­čiu au­di­niu ap­siū­tas po­ro­lo­nas. Svar­bu, kad ke­tur­ko­jį sau­go­tų užuo­vė­ja, kad šė­ri­mo me­tu gau­tų ir šil­to van­dens.
Dėl šą­lan­čių šu­ne­lių žmo­nės taip pat la­bai jaut­riai re­a­guo­ja. Štai ant­ra­die­nį į Plun­gės VMVT pa­skam­bi­no su­si­rū­pi­nu­si mo­te­ris. Ji pa­pa­sa­ko­jo, jog Alks­nė­nų kai­me ma­tė ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lau­ke lai­ko­mą šu­nį, kad jo bū­da nė­ra ne­ap­šil­tin­ta. Ka­dan­gi la­bai šal­ta, ko­šia stip­rus vė­jas, tai ke­tur­ko­jui dvi­gu­bai šal­čiau! Mo­te­ris kar­tu su Plun­gės VMVT pa­rei­gū­nais iš­kart nu­vy­ko į Alks­nė­nų kai­mą ir pa­ro­dė vie­tą, kur lai­ko­mas šuo. Iš­ties au­gin­ti­nio šei­mi­nin­kai pri­pa­ži­no, kad šu­ne­liui per šal­ta, tei­si­no­si, kad kar­tais įlei­džia jį į na­mus, ge­ra­no­riš­kai pa­ža­dė­jo ne­dels­da­mi ap­šil­tin­ti bū­dą. Ma­tė­si, kad šuo tu­ri mais­to, gau­na van­dens, tad Plun­gės VMVT pa­rei­gū­nai ne­bau­dė šei­mi­nin­ko, tik pa­ža­dė­jo ne­tru­kus pa­tik­rin­ti, ar tik­rai šu­ne­lio lai­ky­mo są­ly­gos pa­ge­rin­tos.
Pa­ma­tę ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lai­ko­mus, ken­čian­čius, pra­stai pri­žiū­ri­mus ir nuo ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų ne­ap­sau­go­tus gy­vū­nus, gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi apie tai pra­neš­ti Plun­gės VMVT te­le­fo­nu (8 448) 71 895 ar­ba pa­skam­bin­ti į VMVT vi­są pa­rą vei­kian­čiu ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu 8 800 40 403.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama