Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Be kan­try­bės ne­bus do­ry­bės!

Be kan­try­bės ne­bus do­ry­bės!

„Blo­ka­da“, – taip so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se nuos­kau­dą dėl pra­stai re­gu­liuo­ja­mų au­to­mo­bi­lių srau­tų re­konst­ruo­ja­mo­je Plun­gės mies­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je lie­jo mū­sų mies­to vai­ruo­to­jai, da­lin­da­mie­si nuo­trau­ko­mis su už­fik­suo­to­mis aki­mir­ko­mis, kai vie­no­je eis­mo juos­to­je prieš­prie­šais akis į akį ma­ši­nų lem­pas – kaip du ožiu­kai ant liep­te­lio – su­re­mia am­bi­cin­gi vai­ruo­to­jai, nė ne­ma­nan­tys trauk­tis iš ke­lio! „De­bi­lai!“ – ne­gai­li to­kiems „kom­pli­men­tų“ li­kę sto­vė­ti už jų nu­ga­rų, ar­šiai dis­ku­tuo­da­mi, kad pa­tys į re­mon­tuo­ja­mą ke­lio at­kar­pą įrie­dė­jo dar de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui... Tai­gi ką da­ry­ti, kaip su­re­gu­liuo­ti au­to­mo­bi­lių srau­tus, kai eis­mo in­ten­sy­vu­mas, pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams, dar di­des­nis?

Pa­siū­ly­mų, kaip spręs­ti tarp vai­ruo­to­jų ki­lu­sius kon­flik­tus, yra pa­čių įvai­riau­sių. „Kol bus to­kių vai­ruo­to­jų, tol tu­rė­si­me ir to­kių blo­ka­dų! Kol pa­tys ne­įver­si­me cha­mams į dū­dą, tol jie ne­su­pras, kad Plun­gės žmo­nės tvar­ko­si ir no­ri tai pa­da­ry­ti kuo grei­čiau!“ – ko­men­tuo­ja­ma feis­bu­ke.
„Gal čia mū­sų vai­ruo­to­jų kul­tū­ros sto­ka? Pa­žiū­rė­ki­te, kaip va­ži­nė­ja­ma Egip­te – be švie­so­fo­rų ir... nė vie­nos ava­ri­jos, nors au­to­mo­bi­liai le­kia kaip rei­kiant“, – vis­gi įspė­da­mi, kad la­bai sku­ban­tys tu­ri dau­giau šan­sų pa­tek­ti į lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čias įstai­gas, dės­tė ki­ti.
„Jei man jau ža­lias, tai aš ir va­žiuo­ju! Kamš­tis gat­vė­je – ne vai­ruo­to­jų pro­ble­ma, čia švie­so­fo­rai ne­su­de­rin­ti! Ne vie­ną kar­tą pra­va­žia­vau pro ža­lią li­kus 20 se­kun­džių iki rau­do­no sig­na­lo, ta­čiau kol nu­va­žiuo­ji iki ki­to švie­so­fo­ro, ir ten jau de­ga ža­lia! Ki­tas da­ly­kas, ko­dėl nė­ra at­si­žvelg­ta į re­mon­tuo­ja­mo ke­lio dan­gą? Juk ten tik 10 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­čiu ga­li kru­tė­ti, jei sau­gai sa­vo au­to­mo­bi­lį!“ – pa­ste­bė­jo ir ki­ti.
„Pro­ble­ma ne ta, kad ke­lią už­blo­ka­vo – per lė­tai dir­ba mū­sų ke­li­nin­kai! Už­sie­nio ša­ly­se ke­li­nin­kai ir nak­ti­mis, ir sa­vait­ga­liais dir­ba, kad kuo trum­piau bū­tų už­da­ry­ta gat­vė, o Lie­tu­vo­je vai­ruo­to­jų dis­kom­for­tas kol kas ne­su­lau­kia dė­me­sio“, – šmėkš­te­lė­jo ir to­kia nuo­mo­nė.
Pa­na­šu, kad re­konst­ruo­ja­mo­je gat­vė­je dir­ban­tys ke­li­nin­kai į ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­re­a­ga­vo. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad dėl Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čios dar­bo ir ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą tvar­kos nak­ti­mis dirb­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je ne­pra­dė­jo, ta­čiau, at­si­žvel­gę į vai­ruo­to­jų, vie­tos ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, ėmė­si re­gu­liuo­ti švie­so­fo­rų sig­na­lų daž­nį.
Kaip „Plun­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no gat­vę re­konst­ruo­jan­čios ben­dro­vės „Plun­gės Jo­nis“ pro­jek­tų va­do­vas An­ta­nas Šal­vis, pa­si­tel­kus kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tus, re­konst­ruo­ja­mo ke­lio at­kar­po­se pa­sta­ty­tus švie­so­fo­rus pa­vy­ko su­re­gu­liuo­ti taip, kad tarp eis­mą lei­džian­čių ir drau­džian­čių sig­na­lų abie­juo­se švie­so­fo­ruo­se dar 99 se­kun­des deg­tų rau­do­na, kad pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­ti au­to­mo­bi­lių ko­lo­na ar iš ša­lu­ti­nių gat­ve­lių bei kie­mų įsu­kan­tys ki­ti eis­mo da­ly­viai spė­tų iš­va­žiuo­ti iš re­konst­ruo­ja­mo ke­lio zo­nos.
„Ne sy­la, o su na­ra­vu ir kan­try­be dau­giau pa­da­ry­si“, – sa­ko se­na že­mai­čių pa­tar­lė. Bū­tent kan­try­bės mums ne­re­tai ir pri­trūks­ta.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama