Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Drau­gys­tė tę­sia­si: me­ras pri­ėmė jau­ni­mo de­le­ga­ci­ją iš Kras­no­gors­ko

Drau­gys­tė tę­sia­si: me­ras pri­ėmė jau­ni­mo de­le­ga­ci­ją iš Kras­no­gors­ko

Rug­pjū­čio 17 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su­ti­ko sve­čius iš Ru­si­jos – jau­ni­mo ir ly­din­čių as­me­nų de­le­ga­ci­ją iš Kras­no­gors­ko. Nors po šių­me­čio plun­giš­kių vi­zi­to pas mies­to part­ne­rius bu­vo ki­lęs ne­men­kas skan­da­las dėl ben­dra­vi­mo su bai­ke­rių klu­bo „Nak­ti­niai vil­kai“ na­riais, ta­čiau jau­ni­mo drau­gys­tė ne­nu­trū­ko. Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas, „svar­bu, kad jū­sų ir mū­sų jau­ni žmo­nės pa­žin­tų pa­sau­lį, nes ži­nios yra vis­kas“.

Pri­me­na­me, jog Plun­gės jau­ni­mo de­le­ga­ci­ja, ly­di­ma Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, lie­pos pra­džio­je be­veik dvi sa­vai­tes pra­lei­do sto­vyk­lo­je Ru­si­jo­je, Kras­no­gors­ke. Šis mies­tas yra mū­sų part­ne­ris jau daug me­tų, tad at­sto­vai daž­nai lan­ko­si vie­ni pas ki­tus, da­ly­vau­ja šven­tė­se, sto­vyk­lo­se, fes­ti­va­liuo­se. Po to, kai pra­ėju­sį mė­ne­sį plun­giš­kiams Ru­si­jo­je bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas siur­pri­zas – ne­pla­nuo­tas su­si­ti­ki­mas su bai­ke­rių klu­bo „Nak­ti­niai vil­kai“ na­riais, pa­gar­sė­ju­siais na­cio­na­lis­ti­niais ren­gi­niais ir so­vie­ti­nės sim­bo­li­kos de­monst­ra­vi­mu, mū­sų ša­ly­je ki­lo ne­men­kas skan­da­las, net­gi iš­kel­tas klau­si­mas, ar drau­gys­tė tarp mies­tų ne­tu­rė­tų baig­tis.
Ta­čiau abie­jų ša­lių jau­ni­mo bi­čiu­lys­tė jau per stip­riai iš­si­ke­ro­ju­si, kad taip stai­ga nu­trūk­tų, o po­li­ti­niai da­ly­kai su pro­pa­gan­dos prie­sko­niu jiems ma­žiau­siai rū­pi. Bent jau taip at­ro­dė pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai Kras­no­gors­ko mies­to de­le­ga­ci­ja at­vy­ko į Plun­gę ir čia bu­vo la­bai šil­tai pri­im­ti.
De­šim­ties vai­kų ir dvie­jų va­do­vų gru­pė rug­pjū­čio 15 die­ną pir­miau­sia trau­ki­niu pa­sie­kė Vil­nių, pas­kui at­vy­ko į mū­sų mies­tą ir iki sek­ma­die­nio ap­si­sto­jo Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je. Sve­čius vi­sur ly­dė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė ir spe­cia­lis­tė In­gri­da Uz­ne­vi­čiū­tė.

Rug­pjū­čio 17 die­ną jau­ni­mo de­le­ga­ci­ją iš Kras­no­gors­ko pri­ėmė mū­sų me­ras A. Kli­šo­nis. Me­ras do­mė­jo­si, kaip sve­čiams čia pa­tin­ka (dau­gu­ma at­vy­ko pir­mą kar­tą – aut. past.), ko­kie įspū­džiai, pri­si­mi­nė ir pats bu­vęs jų mies­te prieš ke­le­tą me­tų. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­pa­sa­ko­jo apie Plun­gę, ak­cen­ta­vo lan­ky­ti­nas vie­tas, kal­bė­jo apie di­džiau­sias įmo­nes, ak­ty­vų jau­ni­mą ir ben­druo­me­nių veik­lą, tvar­ko­mus ke­lius, au­gan­tį pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ir ki­tus da­ly­kus.
Sve­čiai iš Kras­no­gors­ko pa­ste­bė­jo, kad Plun­gė – la­bai šva­rus mies­tas. Ne­pai­sant to, kad vyks­ta sta­ty­bos ir re­mon­tuo­ja­mi ke­liai, tvar­ka la­bai jau­čia­ma. Taip pat Ru­si­jos gy­ven­to­jams į akis kri­to daug ža­lu­mos, ty­la ir ra­my­bė – pas juos vi­so to la­bai trūks­ta. Žmo­nės Plun­gė­je, pa­sak sve­čių, la­bai drau­giš­ki, sve­tin­gi, o da­bar­ti­niam jau­ni­mui ne­su­dė­tin­ga su­si­kal­bė­ti an­gliš­kai – Kras­no­gors­ke jie šios kal­bos mo­ko­si jau nuo pir­mos kla­sės. Džiau­gė­si, jog plun­giš­kiai jiems pa­ren­gė pui­kią pro­gra­mą, kad pa­vy­ko pa­ma­ty­ti daug gra­žių ir įdo­mių vie­tų, daug su­ži­no­ti, kad va­ka­rais bu­vo sma­gu pri­sta­ty­ti sa­vo ša­lių kul­tū­ri­nes pro­gra­mas su dai­no­mis ir šo­kiais.
Me­ras už­si­mi­nė, kad mū­sų jau­ni­mas ak­ty­vus ne tik me­no sri­ty­je, bet ir spor­te. Ka­dan­gi po dve­jų me­tų Plun­gė­je jau tu­rė­tų bū­ti ati­da­ry­tas re­konst­ruo­tas fut­bo­lo sta­dio­nas, pa­svars­tė, jog bū­tų ga­li­ma su­reng­ti tarp­tau­ti­nį fut­bo­lo tur­ny­rą. Kras­no­gors­ko de­le­ga­ci­jai ši min­tis bu­vo pri­im­ti­na, pa­ža­dė­jo apie tai in­for­muo­ti sa­viš­kius ir pa­kvie­tė at­vyk­ti pas juos į XVI Kras­no­gors­ko kū­ry­biš­ko jau­ni­mo fes­ti­va­lį „Nau­jas pa­sau­lis“ („No­vij Mir“), ku­ris vyks šių me­tų rug­sė­jį.
„Iš­ties la­bai svar­bu, kad jau­ni žmo­nės ga­li at­va­žiuo­ti į mū­sų ša­lį ir vis­ką pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis. Ne vi­sa­da yra taip, kaip gar­siai kal­ba­ma“, – ak­cen­ta­vo me­ras. Be abe­jo, jis už­si­mi­nė apie plun­giš­kiams Ru­si­jo­je pa­da­ry­tą „siur­pri­zą“ su bai­ke­rių klu­bu „Nak­ti­niai vil­kai“, ap­gai­les­ta­vo, kad dėl to bu­vo ki­lę ne­ma­lo­nu­mų, tad at­ei­ty­je pa­pra­šė to­kių staig­me­nų ne­be­da­ry­ti, nes drau­gys­tę vis­gi no­ri­ma iš­sau­go­ti. De­le­ga­ci­jos va­do­vės ti­ki­no, jog plun­giš­kiai Kras­no­gors­ke su mi­nė­tais bai­ke­riais su­si­ti­ko trum­pam pabendrauti – ten buvo tik šou, ta­čiau pa­ža­dė­jo per­duo­ti Plun­gės me­ro žo­džius sa­vo val­džiai. Jos taip pat iš­reiš­kė vil­tį, kad mies­tai iš­liks part­ne­riai, ir bi­čiu­lys­tė ne­nu­trūks.
At­si­svei­ki­nant A. Klišonis de­le­ga­ci­jos va­do­vėms įtei­kė pa­dė­kos raš­tus ir at­mi­ni­mo do­va­nė­les, o sve­čiai iš Ru­si­jos už pa­ro­dy­tą sve­tin­gu­mą ne tik įtei­kė do­va­nų, bet ir at­li­ko mu­zi­ki­nį kū­ri­nį pri­tar­da­mi gi­ta­ra.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama