Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Mo­kyk­la Kan­tau­čiuo­se rug­sė­jį pa­si­tin­ka su ma­žes­niu mo­ki­nių skai­čiu­mi, nei ti­kė­ta­si

Mo­kyk­la Kan­tau­čiuo­se rug­sė­jį pa­si­tin­ka su ma­žes­niu mo­ki­nių skai­čiu­mi, nei ti­kė­ta­si

34 mo­ki­niai. Tiek šian­dien, skam­bant Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­čiui, vai­kų rin­ko­si į Kan­tau­čių mo­kyk­lą. Dar ge­ro­kai prieš pra­si­de­dant nau­jiems moks­lo me­tams, tarp vie­tos ben­druo­me­nės na­rių pa­si­gir­do kal­bų, kad mo­kyk­lą sa­vo no­ru pa­lie­ka ir ki­tur mo­ky­tis iš­va­žiuo­ja ne vie­nas mo­ki­nys. Tai­gi kaip yra iš tik­rų­jų, ar tie­sa, kad vyks­ta moks­lei­vių „nu­te­kė­ji­mas“?

Pa­si­ro­do, kal­bos – ne iš pirš­to lauž­tos. „Kaž­kiek tei­sy­bės yra“, – ne­slė­pė lai­ki­nai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Vis­gi pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­ce­sas Kan­tau­čių mo­kyk­lo­je ne­nu­trūks­ta, ši įstai­ga, kaip ir pra­ėju­siais moks­lo me­tais, lie­ka Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los sky­riu­mi, čia – jo­kia nau­jie­na – bus mo­ko­ma­si jung­ti­nė­se kla­sė­se. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis jung­ti­nė­je 2-okų, 3-okų ir 4-okų kla­sė­je bus 12 vai­kų, tiek pat mo­ki­nių – ben­dro­je penk­to­kų ir sep­tin­to­kų kla­sė­je bei 10 de­šim­to­kų. Pir­mo­kų ši ug­dy­mo įstai­ga ne­tu­ri. Tie­sa, bu­vo su­lauk­ta ke­tu­rių bū­si­mų pir­mo­kė­lių tė­ve­lių pra­šy­mų, ta­čiau jiems te­ko ieš­ko­tis ki­tos mo­kyk­los. Pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus jung­ti­nė­je kla­sė­je ga­li dirb­ti dau­giau­sia trys kla­sės, tai­gi bū­si­mų pir­mo­kė­lių „pri­ka­bin­ti“ prie jau esan­čios jung­ti­nės pra­di­nu­kų kla­sės ne­bu­vo įma­no­ma. O kad at­ei­ty­je pir­mo­kė­lių bus dau­giau ir jie no­rės moks­lus pra­dė­ti Kan­tau­čiuo­se – ti­ki­my­bė ne­di­de­lė. „Grei­čiau­siai bus taip, kad tė­vai, ku­rie da­bar ve­žio­ja sa­vo vai­kus į iki­mo­kyk­li­nes gru­pes Plun­gės dar­že­liuo­se, at­ėjus me­tui ei­ti į pir­mą kla­sę, vai­kus ap­si­spręs leis­ti į mies­to mo­ky­kas“, – svars­to vie­na kan­tau­tiš­kė.
Kal­bas apie mo­ki­nius, sa­va­no­riš­kai pa­lie­kan­čius Kan­tau­čių mo­kyk­lą, pa­ska­ti­no kaip ku­rių, ypač vy­res­nių kla­sių, mo­ki­nių pa­si­rin­ki­mas vyk­ti mo­ky­tis į Plun­gė­je esan­čias ug­dy­mo įstai­gas. „Ir ke­le­tas ket­vir­to­kų bu­vo pa­reiš­kę no­rą iš­ei­ti. At­ro­do, kol kas pa­vy­ko drau­giš­kai su­si­tar­ti, kad jie lik­tų“, – aiš­ki­no G. Ri­mei­kis. Ko­kios at­ei­ties prog­no­zės Kan­tau­čių mo­kyk­lai? „Si­tu­a­ci­ja ir prog­no­zės iš­ties liūd­no­kos“, – sa­kė ve­dė­jas.
Mo­kyk­lą pa­lie­ka ne tik mo­ki­niai, bet ir mo­ky­to­jai: vie­ni dėl itin su­ma­žė­ju­sio krū­vio ieš­ko ga­li­my­bių įsi­dar­bin­ti ki­to­se švie­ti­mo įstai­go­se, ki­ti pa­si­ren­ka be­dar­bio sta­tu­są.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama