Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » „Pa­ju­dė­jo“ vai­kų dan­tų ka­bi­ne­to stei­gi­mo klau­si­mas ir blai­vyk­los rei­ka­lai

„Pa­ju­dė­jo“ vai­kų dan­tų ka­bi­ne­to stei­gi­mo klau­si­mas ir blai­vyk­los rei­ka­lai

Kur tu­rė­tų at­si­ras­ti blai­vyk­la mū­sų mies­to gir­tuok­lė­liams – prie Plun­gės kri­zių cen­tro ar prie li­go­ni­nės? Grei­čiau­siai bus pa­si­rink­tas pas­ta­ra­sis va­rian­tas, bet ga­lu­ti­nis spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas ko­vo mė­ne­sį. Tam nu­ma­ty­ta pi­ni­gų iš biu­dže­to – 110 tūkst. eu­rų. Taip pat po ke­lių mė­ne­sių li­go­ni­nė­je ti­ki­ma­si ati­da­ry­ti vai­kų dan­tų tai­sy­mo bei si­lan­ta­vi­mo ka­bi­ne­tą, ku­rio at­si­ra­di­mui iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nu­ma­ty­ta 40 tūkst. eu­rų. Apie šias bei ki­tas dvi So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mos prie­mo­nes, ku­rias nu­ma­to vyk­dy­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė, kal­bė­ta ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Blai­vyk­la grei­čiau­siai bus įreng­ta kon­tei­ne­ry­je
Kaip pri­mi­nė pir­mi­nin­kau­jan­tis Juo­zas Šle­pe­tis, dėl iš­blai­vi­ni­mo įstai­gos stei­gi­mo ko­mi­te­tas bu­vo pa­si­sa­kęs dar per­nai ir nu­spren­dęs, jog Plun­gė­je blai­vyk­la rei­ka­lin­ga. Šiam tiks­lui biu­dže­te nu­ma­ty­ta ir kon­kre­ti su­ma – 110 tūkst. eu­rų. Ta­čiau kur tu­rė­tų at­si­ras­ti mo­du­li­nis na­me­lis, va­di­na­ma­sis kon­tei­ne­ris – prie li­go­ni­nės ar prie Kri­zių cen­tro, kiek tai tiks­liai kai­nuo­tų ir kaip „iš­blai­vi­ni­mo mo­de­lis“ veik­tų – šie niu­an­sai tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ko­vo mė­ne­sį, kai į ko­mi­te­tą bus su­grįž­ta su ga­lu­ti­niu spren­di­mu.
Vis­gi dėl iš­blai­vi­ni­mo įstai­gos po­sė­džiau­to­jai dar kar­tą iš­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nes.
Ko­mi­te­to na­rys, gy­dy­to­jas Rai­mon­das Do­vil­tis ak­cen­ta­vo, jog iš­blai­vi­ni­mo įstai­gos at­si­ra­di­mas spręs tik da­lį pro­ble­mos – bū­ti­na, kad į šį dar­bą, ko­vo­jant su al­ko­ho­liz­mu, „įsi­jung­tų“ ir ki­tos tar­ny­bos. Tai tu­rė­tų bū­ti ne tik grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba bei po­li­ci­ja, bet ir ben­druo­me­nės, vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, so­cia­li­nės įstai­gos. Li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus ve­dė­jas Ro­lan­das Dė­di­nas pri­ta­rė, jog so­cia­li­nė pro­ble­ma da­bar iš­ties di­de­lė – iš ste­bė­ji­mo pa­tal­pos, kur šiek tiek pa­lai­ko­mas, ne­lai­mė­lis pa­lei­džia­mas į gat­vę. Jo nė­ra kur dė­ti. Tuo tar­pu ko­mi­te­to na­rė, gy­dy­to­ja Ire­na Tau­čie­nė no­rė­tų tiks­liau ži­no­ti, ko­kia yra li­go­ni­nės po­zi­ci­ja. Kiek gir­dė­jo, ten dir­ban­tys me­di­kai ne­la­bai pa­gei­dau­ja blai­vyk­los, tad kaip bus dir­ba­ma, kai yra ne­ga­ty­vus nu­si­sta­ty­mas?
Li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius tvir­ti­no, jog tik­rai nė­ra taip, kad me­di­kai bū­tų „už“ ar „prieš“. Gy­dy­to­jas pa­ti­ki­no, jog per­so­na­las su to­kiais žmo­nė­mis kaip dir­bo, taip ir dirbs. „Tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad li­go­ni­nė šim­tu pro­cen­tų ne­ga­li iš­spręs­ti pro­ble­mos. Si­tu­a­ci­ja – su­dė­ti­nė. Mes pri­si­i­ma­me tą da­lį, kai su­tei­kia­me pa­gal­bą gir­tuok­liui pra­skel­ta gal­va. Koks tas žmo­gus be­bū­tų, jis bus ap­žiū­rė­tas ir gaus me­di­ci­nos pa­gal­bą. De­ja, jų pas mus tik dau­gė­ja. Vien kon­tei­ne­rio pa­sta­ty­mas pro­ble­mos ne­iš­spręs“, – kal­bė­jo A. Mar­tu­se­vi­čius.
Tam, kad bū­tų už­tik­rin­ta sau­gi nak­vy­nė ne­blai­viems as­me­nims, rei­kės at­ski­rų pa­tal­pų. Li­go­ni­nė lais­vų pa­tal­pų ne­tu­ri, to­dėl pla­nuo­ja­ma iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­tų pi­ni­gų pirk­ti mo­du­li­nį na­me­lį, ku­ria­me bus įreng­ta va­di­na­mo­ji blai­vyk­la. Įkau­šė­lių prie­žiū­rai bus sam­do­mas at­ski­ras per­so­na­las.
Vai­kų dan­tų bė­dos bus spren­džia­mos ir li­go­ni­nė­je
Jau ne kar­tą ra­šy­ta, jog pa­gal vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mą Plun­gės ra­jo­nas yra pras­čiau­sio­je, pas­ku­ti­nė­je vie­to­je. Nie­ko ge­ro ir su dan­tų būk­le. Pro­ble­ma ta, jog si­lan­tais pa­den­gia­mi tik svei­ki 6–14 me­tų vai­kų dan­tys, o „pri­si­muš­ti“ į po­li­kli­ni­kas pas dan­tų gy­dy­to­jus – su­dė­tin­gas rei­ka­las, mat ta­lo­nai iš­graibs­to­mi per ke­lias mi­nu­tes. Dėl to Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas bu­vo pri­ėmęs spren­di­mą steig­ti vai­kų dan­tų ka­bi­ne­tą li­go­ni­nė­je, kur dan­tys bus ir gy­do­mi, ir si­lan­tuo­ja­mi. Tam iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nu­ma­ty­ta skir­ti 40 tūkst. eu­rų. Už šią su­mą li­go­ni­nė įsi­gis odon­to­lo­gi­nę kė­dę ir ki­tą odon­to­lo­go dar­bo vie­tai rei­ka­lin­gą įran­gą. Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl šio klau­si­mo, iš­kart bus skel­bia­mas kon­kur­sas įran­gai įsi­gy­ti ir pra­de­da­mi tvar­ky­ti vai­kų dan­tys. Pa­na­šu, kad ši pa­gal­ba bus tei­kia­ma jau po ke­lių mė­ne­sių.
Dėl re­zi­den­tų ir so­cia­liai ne­draus­tų pa­cien­tų
Kaip mi­nė­ta, pa­gal So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė vyk­dys ke­tu­rias pro­gra­mas, fi­nan­suo­ja­mas iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Be blai­vyk­los ir vai­kų dan­tų ka­bi­ne­to, bus vyk­do­mos dvi tęs­ti­nės pro­gra­mos.
Vie­na jų – pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ne­draus­tų pa­cien­tų gy­dy­mas. Ga­vus lė­šų šių ne­lai­mė­lių gy­dy­mui, pa­slau­gos bus tei­kia­mos vi­siems Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Iš biu­dže­to tam tiks­lui nu­ma­ty­ti 5 tūkst. eu­rų. Čia kal­ba­ma apie aso­cia­lius, pa­sto­vios gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čius as­me­nis. Pa­gal si­tu­a­ci­ją to­kiems žmo­nėms, už ku­riuos ne­mo­ka Li­go­nių ka­sos, bus tei­kia­mos ne tik am­bu­la­to­ri­nės, bet ir sta­cio­na­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, pa­cien­tams ne­mo­ka­mai bus ski­ria­mi me­di­ka­men­tai ir me­di­ci­ni­nės prie­mo­nės.
Dar vie­na tęs­ti­nė pro­gra­ma su­si­ju­si su re­zi­den­tais. No­rint už­tik­rin­ti II ly­gio as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą ra­jo­no gy­ven­to­jams, nu­ma­to­ma fi­nan­suo­ti ant­ri­nės re­zi­den­tū­ros stu­di­jas, kad jau­ni gy­dy­to­jai po stu­di­jų at­vyk­tų dirb­ti į ra­jo­no li­go­ni­nę. Šie­met tam tiks­lui iš biu­dže­to ski­ria­ma 10,5 tūkst. eu­rų, bus re­mia­mos dvie­jų re­zi­den­tų stu­di­jos: bū­si­mo vi­daus li­gų gy­dy­to­jo ir gast­ro­en­te­ro­lo­go.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama