Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Plun­giš­kiai gy­dy­to­jai – Pa­sau­lio sen­jo­rų me­di­kų fut­bo­lo vi­ce­čem­pio­nai!

Plun­giš­kiai gy­dy­to­jai – Pa­sau­lio sen­jo­rų me­di­kų fut­bo­lo vi­ce­čem­pio­nai!

Plun­gės gy­dy­to­jai ne tik rū­pi­na­si mū­sų svei­ka­ta, bet ir gar­si­na ša­lies bei mū­sų mies­to var­dą įvai­rio­se ki­to­se sri­ty­se. Ne­se­niai Lie­tu­vos me­di­kų sen­jo­rų fut­bo­lo rink­ti­nė, ku­rios gre­to­se bu­vo ir du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės gy­dy­to­jai – Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ai­va­ras Do­vy­dai­tis ir Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Brū­no Alek­na­vi­čius, lie­pos 8–16 die­no­mis vy­ku­sia­me Pa­sau­lio me­di­kų fut­bo­lo čem­pio­na­te Aust­ri­jo­je ta­po vi­ce­čem­pio­nais. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, pa­gerb­da­mas šiuos me­di­kus, džiau­gė­si ne tik nuo­sta­bia jų per­ga­le, bet ir Plun­gės var­do gar­si­ni­mu.

Su­si­ti­ki­me su me­ru gy­dy­to­jai džiau­gė­si iš­ko­vo­ta per­ga­le ir pri­sta­tė lai­mė­tą tau­rę. Aust­ri­jo­je, kal­nuo­ta­me Le­o­gan­go mies­te­ly­je, vy­ku­sia­me gy­dy­to­jų sen­jo­rų (vy­res­nių nei 45 m.) Pa­sau­lio fut­bo­lo (7x7) čem­pio­na­te da­ly­va­vo 13 ša­lių ko­man­dos, tarp ku­rių bu­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė.
Lie­tu­viai gru­pės var­žy­bo­se 5:1 nu­ga­lė­jo ko­le­gas iš Aust­ra­li­jos, 4:0 – šei­mi­nin­kus – Aust­ri­jos eki­pą bei kie­to­je ko­vo­je pa­lau­žė Ai­ri­jos eki­pos pa­si­prie­ši­ni­mą. Pas­ku­ti­nė­se gru­pės var­žy­bo­se 1:2 pra­lai­mė­ta nie­ko ne­le­mian­ti dvi­ko­va prieš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ko­man­dą, sa­vo gru­pė­je už­im­ta pir­mo­ji vie­ta ir tvir­tu žings­niu ženg­ta į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas. Ket­virt­fi­na­ly­je emo­cin­go­je dvi­ko­vo­je 3:2 įvei­kę Ko­lum­bi­jos me­di­kų ko­man­dą, lie­tu­viai pri­ar­tė­jo prie pri­zi­nin­kų pa­ky­los.
Pus­fi­na­ly­je lau­kė sun­kus mū­šis su veng­rais.Pa­sak gy­dy­to­jų, vi­są rung­ty­nių lai­ką aikš­tė­je vi­rė be­kom­pro­mi­sė ko­va, ta­čiau Lie­tu­vos rink­ti­nė ir šį­kart bu­vo stip­res­nė – ji ko­le­gas iš Veng­ri­jos įvei­kė 4:2 ir žen­gė į fi­na­lą, kur su­si­ti­ko su itin pa­jė­gia Ru­si­jos

ko­man­da. De­ja, jiems te­ko nu­si­leis­ti, ta­čiau vis tiek Lie­tu­vos gy­dy­to­jų sen­jo­rų ko­man­da pa­sie­kė įspū­din­gą lai­mė­ji­mą – pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je pa­si­da­bin­ta si­dab­ro me­da­liais!
Lie­tu­vai at­sto­va­vę Plun­gės me­di­kai – aist­rin­gi fut­bo­lo en­tu­zias­tai. B. Alek­na­vi­čius fut­bo­lą žai­džia nuo ant­ros kla­sės, o ko­le­ga A. Do­vy­dai­tis ak­ty­viau į šį žai­di­mą pa­si­nė­rė stu­di­jų me­tais.
Kaip re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Brū­no, daž­niau­siai žai­džia sau­go po­zi­ci­jo­je, ta­čiau Lie­tu­vos rink­ti­nė­je tu­rė­jo bū­ti puo­li­me.
Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ai­va­ras, ku­ris me­di­kų sen­jo­rų var­žy­bo­se at­sto­vau­ja ir Ma­ri­jam­po­lės ve­te­ra­nų ko­man­dai, sa­kė, kad Lie­tu­vo­je ak­ty­viai fut­bo­lą žai­džia apie 50 gy­dy­to­jų. Nors Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė sa­vo ko­man­dos ne­tu­ri, šie du me­di­kai kar­tą ar du­kart per mė­ne­sį su­si­tin­ka pa­žais­ti fut­bo­lą su ko­le­go­mis Vil­niu­je, Kau­ne ar kur ki­tur. „Lie­tu­vo­je me­di­kų fut­bo­lo en­tu­zias­tų nė­ra daug, skir­tin­gai nei, pa­vyz­džiui, Uk­rai­no­je, kur yra tur­būt per 500 fut­bo­lą žai­džian­čių gy­dy­to­jų, ta­čiau mū­sų tra­di­ci­jos sie­kia 1969 me­tus“, – sa­kė A. Do­vy­dai­tis, ku­ris džiau­gė­si Lie­tu­vos me­di­kų rink­ti­nės per­ga­le.
Me­di­kų fut­bo­lo is­to­ri­ja pra­si­dė­jo prieš 48 me­tus
1969 me­tais pra­di­nį im­pul­są šiam ju­dė­ji­mui su­tei­kė da­bar jau mi­ręs gy­dy­to­jas trau­ma­to­lo­gas Eu­ge­ni­jus Ke­ri­nas, at­sto­va­vęs tų lai­kų Lie­tu­vos čem­pio­nams Kau­no „In­ka­ro“ ko­man­dai. E. Ke­ri­nas ap­link sa­ve su­bū­rė ki­tus me­di­kus-fut­bo­lo en­tu­zias­tus iš vi­sų Lie­tu­vos mies­tų ir 1969-ais me­tais suor­ga­ni­za­vo pir­mą­jį ma­čą tarp Vil­niaus ir Kau­no gy­dy­to­jų. Šios rung­ty­nės ta­po tra­di­ci­nė­mis ir pra­dė­jo Lie­tu­vos Me­di­kų fut­bo­lo ju­dė­ji­mą.
Pir­muo­sius dvi­de­šimt me­tų Lie­tu­vos me­di­kų fut­bo­las ap­si­ri­bo­jo drau­giš­kais tur­ny­rais tarp įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų gy­dy­to­jų, kiek­vie­nus me­tus vai­ni­kuo­da­vo tra­di­ci­nis ma­čas tarp Vil­niaus ir Kau­no gy­dy­to­jų.
1990-ai­siais Lie­tu­vai at­kū­rus Ne­pri­klau­so­my­bę, Lie­tu­vos gy­dy­to­jų fut­bo­lo ko­man­da bu­vo pa­kvies­ta da­ly­vau­ti Pa­sau­lio Me­di­kų fut­bo­lo čem­pio­na­te Ita­li­jo­je. Lai­kui bė­gant, Lie­tu­vos me­di­kų fut­bo­lo or­ga­ni­za­ci­ja stip­rė­jo, įgi­jo tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą ir pra­dė­jo da­ly­vau­ti Pa­sau­lio bei tarp­tau­ti­niuo­se čem­pio­na­tuo­se, tur­ny­ruo­se.
Šiais me­tais jie pa­sie­kė kol kas aukš­čiau­sią is­to­ri­jo­je įver­ti­ni­mą – pa­si­puo­šė si­dab­ro me­da­liais. Rei­kia ti­kė­tis, kaip sa­kė me­ras A. Kli­šo­nis, kad tai – ge­ra pa­ska­ta bū­si­moms per­ga­lėms ir sie­kiui tap­ti čem­pio­nais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama