Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Už galimybę prisėsti parke ant suoliuko – 20 eurų!

Už galimybę prisėsti parke ant suoliuko – 20 eurų!

A. Ba­ka­naus­kas: „Jei ne­ga­li be už­kan­džių ir „šnap­so“, te­gul ei­na į krū­mus“

Va­sa­ra – ves­tu­vių me­tas. Pa­pras­tai no­rin­tys įam­žin­ti šven­tės aki­mir­kas jau­na­ve­džiai kar­tu su pa­ly­da ieš­ko gra­žios ap­lin­kos, kur bū­tų ne tik ga­li­my­bė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, bet ir pa­si­mė­gau­ti už­kan­džiais ar pa­kel­ti šam­pa­no tau­res. Plun­gės par­kas ir My­ko­lo Ogins­kio rū­mai se­niai yra ta­pę trau­kos ob­jek­tu – ko­ne kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį čia ga­li­ma su­tik­ti ves­tu­ves šven­čian­čias po­ras, ne­trūks­ta ir ki­tas svar­bias šei­mos šven­tes mi­nin­čių žmo­nių. To­kią die­ną no­ri­si, kad vis­kas, kaip sa­ko­ma, ei­tų kaip iš pyp­kės, to­dėl net men­kiau­sias nesu­si­pra­ti­mas ga­li su­ga­din­ti nuo­tai­ką. Bū­tent taip nu­ti­ko ne­se­niai ves­tu­ves at­šo­ku­siai po­rai. „Tik įė­jus į par­ką, vos ne iš krū­mų iš­puo­lė žmo­gus, pri­sis­ta­tė esan­tis rū­mų dar­buo­to­jas, ir lie­pė su­si­mo­kė­ti 20 eu­rų už vie­tą prie suo­liu­ko, kad ga­lė­tu­me su­val­gy­ti su­muš­ti­nį“, – ste­bė­jo­si keis­tą si­tu­a­ci­ją pri­si­mi­nu­si mo­te­ris.

Ves­tu­vė­se da­ly­va­vo sve­čiai iš Vil­niaus, Ma­žei­kių, Ak­me­nės ra­jo­nų. Jie sa­kė to­kių „dy­vų“ ne­re­gė­ję ir ne­gir­dė­ję per vi­są Lie­tu­vą. Juk vie­ta vie­ša, o su­si­mo­kė­ti rei­kia! Už ką? Ko­dėl nė­ra apie tai įspė­jan­čios in­for­ma­ci­jos? Ko­dėl bū­ti­na mo­kė­ti už ga­li­my­bę pri­sės­ti ant suo­le­lio? – to­kius ir pa­na­šius klau­si­mus vė­liau vie­nas ki­tam už­da­vė ves­tu­vių da­ly­viai. Aiš­ku, ki­lo ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Be to, ir mo­kė­ti pa­rei­ka­la­vęs žmo­gus esą ne­tu­rė­jo jo pa­rei­gas pa­tvir­ti­nan­čio pa­žy­mė­ji­mo. „Sa­ko, kad rei­kia su­si­mo­kė­ti, nes iš­tryp­si­me žo­lę. O jei už­si­ma­ny­tu­me ne tik už­kan­džiau­ti, bet ir ­žais­ti ko­kius žai­di­mus, ar vėl rei­kė­tų pi­ni­gi­nę trauk­ti?“, – su sar­kaz­mo gai­de­le bal­se svars­tė mo­te­ris. Įtar­ti­nai pa­si­ro­dė ir pats rei­ka­la­vi­mas su­si­mo­kė­ti – nei są­skai­tos, nei jo­kio kvi­to. „Gal žmo­gus są­ži­nin­gas, ir tie pi­ni­gai at­si­durs kur rei­kia, bet ar ga­li bū­ti tuo vi­siš­kai tik­ras? Įdo­miai at­ro­do to­kie įkai­niai. Kas juos pa­tvir­ti­no? Kaip vyk­do­ma ap­skai­ta? Pa­pras­tai juk to­kių įstai­gų tei­kia­mų pa­slau­gų įkai­nius tu­ri pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Ar čia nė­ra di­rek­to­riaus (Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus – red. past.) su­gal­vo­tas mo­kes­tis, ku­rį ga­li­ma ver­tin­ti kaip sa­vi­va­lia­vi­mą?“ – vie­ną po ki­to klau­si­mus bė­rė re­dak­ci­jos vieš­nia.
Kai su­mo­ki pi­ni­gus, no­ri­si ži­no­ti, ko­kią pa­slau­gą už tai gau­si. Šiuo at­ve­ju 20 eu­rų kai­nuo­ja tik lei­di­mas įsi­kur­ti prie nu­ro­dy­to par­ko suo­lo (prie jo jau­na­ve­džiai pa­pras­tai pa­si­sta­to ne­šio­ja­mą­jį sta­le­lį ir su­si­de­da vai­šes). Aki­vaiz­du, kad to­kia nau­jo­vė no­rin­tiems paiš­ky­lau­ti Ogins­kio dva­ro pri­ei­go­se ves­tu­vi­nin­kams sun­kiai su­pran­ta­ma ir pa­aiš­ki­na­ma. Kaip ir tai, kad Ogins­kio rū­muo­se esan­čiu tu­a­le­tu no­rė­ju­sio pa­si­nau­do­ti vai­ko tė­vams te­ko su­mo­kė­ti 3 eu­rus. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, trys eu­rai už tu­a­le­tą“, – ste­bė­jo­si sa­vait­ga­lio įvy­kius pri­si­mi­nu­si mo­te­ris.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas pa­tvir­ti­no, kad jų įstai­ga tei­kia to­kią pa­slau­gą, kai už ati­tin­ka­mą mo­kes­tį lei­džia­ma jau­na­ve­džiams par­ke pa­si­sta­ty­ti sta­liu­ką su už­kan­džiais ir gė­ri­mais. Ta­čiau tai lei­džia­ma da­ry­ti tik va­ka­ri­nė­je par­ko da­ly­je. Ko­dėl? „Jei žmo­nės nie­kaip ne­ga­li ap­si­ei­ti be tų sa­vo už­kan­džių ir „šnap­so“, tai te­gu len­da į krū­mus, į nuo­ša­les­nę vie­tą“, – griež­tai pa­aiš­ki­no A. Ba­ka­naus­kas. Kaip ži­nia, va­ka­ri­nė par­ko da­lis be­ne tan­kiau­siai ap­so­din­ta me­džiais ir pri­au­gu­si krū­mų. To­liau nuo žmo­nių akių? Grei­čiau­siai taip, nes di­rek­to­rius, sa­kė, bū­tų už tai, kad par­ke ir cen­tri­nių rū­mų pri­ei­go­se su­ki­nė­tų­si kuo ma­žiau iš­ky­las su vai­šė­mis no­rin­čių su­reng­ti įvai­rių šven­čių da­ly­vių. 20 eu­rų mo­kes­tis – tai in­ves­ti­ci­ja į par­ko prie­žiū­rą, tvar­kos pa­lai­ky­mą. Ra­my­bę par­ke net­gi pri­žiū­ri „Ar­gus“ ap­sau­gos vy­rai. Pa­sak A. Ba­ka­naus­ko, yra pa­si­tai­kę, kai ves­tu­vių da­ly­viai ne tik pa­lie­ka šiukš­lių, bet ir gar­siai klau­so­si sa­vo at­si­vež­tų „bumb­či­kų“. „Sa­vo ad­re­su iš­girs­ta­me ir įvai­riau­sių keiks­ma­žo­džių, ir siū­ly­mų į kup­rą. Bū­na, kad ko­ne vi­sas ves­tu­ves at­šo­ka par­ke“, – tei­gė di­rek­to­rius. Nuo šių me­tų se­zo­no pra­džios įves­tas mo­kes­tis ir skir­tas tam, kad bū­tų ri­bo­ja­mas pa­na­šių iš­ky­lų skai­čius par­ke. Ba­ka­naus­kas ne­slė­pė, kad no­rė­tų, jog to­kių pik­ni­kų par­ke ne­lik­tų. No­ri­te fo­to­gra­fuo­tis prie rū­mų, par­ke, ja­me pa­si­vaikš­čio­ti – pra­šom, tam, kaip tei­gė A. Ba­ka­naus­kas, joks mo­kes­tis nė­ra tai­ko­mas.
Apie tai, kad iš­ky­los Plun­gės par­ke ap­mo­kes­tin­tos, skel­bia­ma Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, sten­duo­se prie įė­ji­mo į par­ką. Ža­da­ma in­for­ma­ci­ją pa­skelb­ti ir aikš­tė­je prie Žir­gy­no. O kaip dėl mo­kes­čio nu­sta­ty­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo? Kaip pa­aiš­ki­no A. Ba­ka­naus­kas, už pa­slau­gą rei­kia su­si­mo­kė­ti rū­mų ka­so­je, ta­da iš­duo­da­mas lan­ky­to­jo bi­lie­tas. Ne­ži­nan­tiems nau­jos tvar­kos su­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, ta­čiau, kaip ti­ki­no mū­sų kal­bin­tas di­rek­to­rius, dar­buo­to­jas tik­rai ne­iš­len­da iš krū­mų ir pri­va­lo tu­rė­ti pa­žy­mė­ji­mą, nu­ro­dan­tį jo pa­rei­gas. Mo­kes­tis įves­tas va­do­vau­jan­tis A. Ba­ka­naus­ko 2017 me­tų lie­pos 3 die­nos įsa­ky­mu.
Ar nau­ja­sis įkai­nis ne­tu­rė­jo bū­ti su­de­rin­tas su Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba? Kaip pa­aiš­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nos yra pa­tvir­tin­tos 2015 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos va­sa­rio 12 die­nos spren­di­mų. Spren­di­mo 125–128 punk­tais skel­bia­mas ir įpa­rei­go­ji­mas mu­zie­jaus di­rek­to­riui pa­čiam spręs­ti, ko­kius įkai­nius (2–25 eu­rų ri­bo­se) tai­ky­ti ren­gi­niams, šiuo at­ve­ju – už pik­ni­ką par­ke. „Di­rek­to­rius tik­rai ne­sa­vi­va­lia­vo pri­im­da­mas to­kį spren­di­mą“, – tei­gė D. Ma­žei­kie­nė.
O no­rin­tiems nau­do­tis rū­muo­se esan­čiu tu­a­le­tu iš tik­rų­jų teks su­si­mo­kė­ti 3 eu­rus – tiek, kiek kai­nuo­ja su­au­gu­siems bi­lie­tas į Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jų. „Prie ofi­ci­nos yra pa­sta­ty­ti lau­ko tu­a­le­tai. Jei žmo­nės ne­no­ri juo­se lan­ky­tis, ga­li nau­do­tis ir rū­muo­se esan­čiu, bet pri­va­lės su­si­mo­kė­ti kaip už bi­lie­tą. Juk mes ne­ina­me žmo­gui iš pas­kos ir ne­žiū­ri­me, ar jis tik­rai tik į tu­a­le­tą ei­na, o gal su­si­do­mės ir rū­mų eks­po­zi­ci­jo­mis“, – aiš­ki­no A. Ba­ka­naus­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama