Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Skaitytojai rašo » Vėl triukš­min­ga Rie­ta­vo že­mė­je

Vėl triukš­min­ga Rie­ta­vo že­mė­je

Va­sa­rio 21-osios ry­tą iš vi­sos Lie­tu­vos į Že­mai­ti­ją rin­ko­si Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių rė­mė­jų są­jun­gos na­riai. Or­ga­ni­za­ci­jos bu­vei­nė­je – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je – vy­ko me­ti­nė ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja.

Kai ku­rie na­riai at­vy­ko pir­mą kar­tą. Or­ga­ni­za­ci­jos gre­tas pa­pil­dė apie šim­tas as­me­nų. Tai Lie­tu­vos šau­liai, ka­riš­kiai, at­sar­gos ka­ri­nin­kai ir ki­ti Lie­tu­vos pa­trio­tai. Tarp jų – Gin­tau­tas An­driu­šė­nas iš Vil­niaus, Gin­ta­ras Liau­dens­kas iš Šiau­lių, gar­bės šau­lys Se­ve­ri­nas Du­bi­nin­kas iš Ker­na­vės, bu­vęs Lie­tu­vos Sei­mo gy­nė­jas, vė­liau Či­ka­gos mies­to T. Dau­kan­to Šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos šau­lys, da­bar grį­žęs į tė­vy­nę. Taip pat – vyr. ser­žan­tas Ro­lan­das Ži­dec­kis, ki­lęs iš Rie­ta­vo sen., Gi­lio­gi­rio kai­mo, lei­te­nan­tas Ani­ce­tas Var­nas su Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties ka­riš­kiais. Į or­ga­ni­za­ci­ją įsi­jun­gė net 27 nau­ji na­riai iš Plun­gės ra­jo­no. Ši or­ga­ni­za­ci­ja vie­ni­ja pa­trio­tiš­kai nu­si­tei­ku­sius įvai­rių pro­fe­si­jų ir sta­tu­sų tau­tie­čius, ku­riems bran­gi Lie­tu­vos is­to­ri­ja ir jos at­ei­tis. Bu­vo triukš­min­ga – nuo ben­dra­vi­mo iki da­li­ji­mo­si įspū­džiais.
Kon­fe­ren­ci­ja ati­da­ry­ta įne­šant ir pa­ger­biant Lie­tu­vos res­pub­li­kos tau­ti­nę vė­lia­vą. Gre­ta iš­si­ri­kia­vo Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos są­jun­gos, Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio, po­li­ti­nių ka­li­nių trem­ti­nių vė­lia­vos. Su­gie­do­tas Tau­tos him­nas. Ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti iš­ėję į am­ži­ny­bę ir žu­vu­sie­ji dėl Lie­tu­vos lais­vės. M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai pa­svei­ki­no kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius mu­zi­ki­niais kū­ri­niais.
Svei­ki­ni­mo kal­bą ta­rė LLAKRS ka­pe­lio­nas Sau­lius By­tau­tas. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius pa­svei­ki­no or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kė Ire­na Gied­rai­tie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad or­ga­ni­za­ci­ja šiuo me­tu at­gims­ta ir at­si­nau­ji­na. Pa­pil­dy­ti LLA gre­tas pa­gei­dau­ja ne­ma­žai ka­riš­kių. Is­to­ri­ja kar­to­ja­si – 1944 m. Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­ją dau­giau­sia su­da­rė ka­riš­kiai. Ta­da Lie­tu­va bu­vo pa­ty­ru­si So­vie­tų Są­jun­gos ir na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­jas. Lie­tu­vių tau­ta nie­ka­da ne­pra­ra­do ryž­to at­kur­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę. Kū­rė­si įvai­rios pa­si­prie­ši­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos. 1941 m. gruo­džio 13 d. at­sar­gos ka­ri­nin­ko Ka­zio Ve­vers­kio ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­ja – slap­ta ka­ri­nė or­ga­ni­za­ci­ja siekianti gin­klu iš­ko­vo­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę. Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­ja ta­po gin­kluo­to pa­si­prie­ši­ni­mo par­ti­za­ni­nio ka­ro, ku­ris Lie­tu­vo­je tę­sė­si be­veik de­šimt­me­tį, pra­di­nin­ke.
Nuo LLA or­ga­ni­za­ci­jos įkū­ri­mo pra­ėjo 75 m. 2016 m. gruo­džio 17 d. LLA są­jun­gos na­rių ini­cia­ty­va Kau­ne bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas ju­bi­lie­ji­nis pa­mi­nė­ji­mas. Šiai da­tai or­ga­ni­za­ci­ja su­kū­rė ju­bi­lie­ji­nius žen­klus – me­da­lius. Jie gar­bin­gų iš­kil­mių me­tu įteik­ti na­riams, nu­si­pel­niu­siems są­jun­gai ir Tė­vy­nei. Šios kon­fe­ren­ci­jos me­tu 19 nau­jų na­rių bu­vo įteik­ti bi­lie­tai ir or­ga­ni­za­ci­jos žen­kliu­kai. Jų tar­pe – net še­šios mo­te­rys! Nau­jų na­rių kan­di­da­tū­ros prieš tai bu­vo ap­svars­ty­tos ta­ry­bos po­sė­džiuo­se.
Šios kon­fe­ren­ci­jos me­tu už nuo­pel­nus są­jun­gai ir Tė­vy­nei LLA 75-čio at­mi­ni­mo me­da­liais ap­do­va­no­ti Ogins­kio kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas ir LLA są­jun­gos pir­mi­nin­kės ir LPKTS Ši­la­lės fi­lia­lo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ra­šins­kas. Taip pat įteik­ti me­da­liai ir ki­ti ap­do­va­no­ji­mai ne­ga­lė­ju­siems jų at­si­im­ti Kau­ne vy­ku­sia­me LLA 75-ečio mi­nė­ji­me.
Pla­nuo­jant šių me­tų or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą, LLA są­jun­gos ta­ry­bos na­rys Ani­ce­tas Var­nas pa­siū­lė me­tus skir­ti Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko, LLA Že­mai­čių le­gio­no va­do Jo­no Se­maš­kos įam­ži­ni­mui. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta vien­bal­siai.
Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­riai krei­pė­si į kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius dėl LLA są­jun­gos or­ga­ni­za­ci­jos na­rio Ro­mo Pet­ri­ko el­ge­sio (al­ko­ho­lio var­to­ji­mo), ter­šian­čio gar­bin­gą na­rio var­dą. Pa­teik­ta tai įro­dan­ti fil­muo­ta me­džia­ga. Pa­gal įsta­tus klau­si­mas dėl pa­ša­li­ni­mo iš or­ga­ni­za­ci­jos bus svars­to­ma ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. 2016 rug­sė­jo 6 d. or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­svars­ty­ta or­ga­ni­za­ci­jos at­kū­ri­mo da­ly­vio Al­bi­no Kli­mo ne­tin­ka­ma veik­la or­ga­ni­za­ci­jos at­žvil­giu. Pri­im­tas spren­di­mas jį pa­ša­lin­ti be tei­sės 5 me­tus grįž­ti į or­ga­ni­za­ci­ją.
An­ta­nas Ra­šins­kas pa­kvie­tė da­ly­vius bir­že­lio 18 at­vyk­ti į LPKTS Ši­la­lės fi­lia­lo ruo­šia­mą ren­gi­nį. Ši­la­lės r. Pa­jū­rio mies­te­ly­je bus ati­deng­tas pa­min­klas-va­go­nas ken­tė­ju­siems trem­ty­je ir ka­lė­ji­muo­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama