Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Sportas

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė – Olan­di­jos at­vi­ro čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja

Sa­vait­ga­lį Olan­di­jos Sne­ek mies­te vy­ko tarp­tau­ti­nės Wa­ter­po­ort cup tau­rės var­žy­bos, dar va­di­na­mos Olan­di­jos at­vi­ru čem­pio­na­tu. Į jas su­si­rin­ko dau­giau nei 250 spor­ti­nin­kų iš 7 ša­lių. Šio­se var­žy­bo­se pa­tir­ties sė­mė­si ir ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

Plun­giš­kiai im­ty­ni­nin­kai pui­kiai pa­si­ro­dė Lon­do­ne, du grį­žo su me­da­liais

Že­mai­čiai An­gli­jo­je ne tik len­kia nu­ga­rą sun­kiuo­se dar­buo­se, bet ir ge­rai pa­si­ro­do spor­ti­nė­se ko­vo­se. Spa­lio 14 ir 15 die­no­mis Lon­do­ne vy­ku­sio­se aukš­čiau­sio ly­gio „Lon­don fall in­ter­na­tio­nal jiu-jit­su cham­pions­hip 2017“ var­žy­bo­se da­ly­va­vę pen­ki plun­giš­kiai – Vy­tau­tas Va­si­liaus­kas (26 m.), Lau­ry­nas Kriau­čiū­nas (27 m.), For­tū­na­tas Buč­kus (26 m.), To­mas Luo­tė (26 m.) ir Si­mo­nas Si­ma­naus­kas (25 m.) – bra­zi­liš­ką­jį džiu-džit­su ko­vos me­ną pa­ro­dė iš­ties pro­fe­sio­na­liai, pas­ta­rie­ji du im­ty­ni­nin­kai na­mo grį­žo už­si­ka­bi­nę me­da­lius.

Ma­žų­jų šach­ma­ti­nin­kų trium­fas Kau­ne

Spa­lio 22 die­ną, Kau­ne vy­kusiame šach­ma­tų tur­ny­re „Kau­nas Grand Prix“ pasisekė jauniesiems Plungės šachmatininkams, kurie pelnė pirmą ir antrą vietas.

Plun­giš­kės krep­ši­nin­kės Lat­vi­jo­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą

Rug­sė­jo 8–10 die­no­mis Daug­pi­ly­je vy­ko tarp­tau­ti­nis krep­ši­nio tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ko­man­dos.

Mo­te­rų fut­bo­lo vi­ru­sas Ute­no­je!

Rug­sė­jo 8 die­ną Ute­nos „Ute­nio“ sta­dio­ne vy­ko jau tra­di­ci­niu ta­pęs mer­gi­nų ir mo­te­rų fut­bo­lo tur­ny­ras 7x7, ku­ria­me da­ly­va­vo de­vy­nios ko­man­dos (per 80 fut­bo­li­nin­kių). Tur­ny­ro tiks­las – pa­ska­tin­ti kuo dau­giau mer­gi­nų ir mo­te­rų žais­ti fut­bo­lą.

Fi­ni­ša­vo XXXVII-asis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2017“

Sek­ma­die­nį (lie­pos 23 die­ną) Pla­te­liuo­se bai­gė­si 37-asis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2017“. Var­žy­bos vy­ko Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je. Po de­vy­nių ra­tų ko­vos pa­aiš­kė­jo nu­ga­lė­to­jai.

Ju­bi­lie­ji­nis čem­pio­na­tas – su bron­zos me­da­liais

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas, ku­riam va­do­vau­ja Ri­čar­das Jo­cys, džiau­gia­si sėk­min­gai už­baig­tu ju­bi­lie­ji­niu – de­šim­tuo­ju – Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tu „Že­mai­ti­jos le­das“. Ja­me plun­giš­kiams pa­vy­ko pa­si­da­bin­ti tre­čio­sios vie­tos me­da­liais.

Es­ti­jo­je Plun­gės krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo auk­so ir si­dab­ro me­da­lius

Ge­gu­žės 19–21 die­no­mis dvi Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro krep­ši­nio ko­man­dos da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me krep­ši­nio tur­ny­re, ku­ris vy­ko Es­ti­jos mies­te Tar­tu.

Plun­giš­kei krep­ši­nin­kei A. Gar­čins­kai­tei – net trys LMKL no­mi­na­ci­jo­s

Ant­ra­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je nu­griau­dė­jo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ 2016–2017 me­tų se­zo­no už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti nau­din­giau­si se­zo­no jau­nie­ji krep­ši­nin­kai, jų tre­ne­riai ir mo­kyk­lų va­do­vai. Ge­riau­sius ir per­spek­ty­viau­sius MKL žai­dė­jus svei­ki­no gar­sūs tre­ne­riai, ly­gos rė­mė­jai, gar­bin­gi sve­čiai.

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą

Sa­vait­ga­lį Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių (gim. 2001–2004 m.) čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 400 da­ly­vių iš dau­giau nei 30 Lie­tu­vos klu­bų. Sėk­min­gai šio­se var­žy­bo­se star­ta­vo ir Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama