Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Bai­gė­si leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“

Bai­gė­si leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ko fi­na­li­niai leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“ vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių eta­pai, ku­riuo­se sėk­min­gai fi­ni­ša­vo Ma­riaus Ru­džio, Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio ir Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės tre­ni­ruo­ja­mi Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro leng­va­at­le­čiai.

Vai­kų am­žiaus gru­pė­je ,60 m bė­gi­mo rung­ty­je dis­tan­ci­ją įvei­ku­si per 8,59 s, an­tra fi­ni­ša­vo Mar­ty­na Jan­kaus­ky­tė. Dėl ge­res­nių pa­si­ro­dy­mų pra­ėju­siuo­se eta­puo­se Mar­ty­nai pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ly­de­rės po­zi­ci­ją bei tap­ti nu­ga­lė­to­ja. To­je pa­čio­je rung­ty­je šeš­ta fi­ni­ša­vo bei as­me­ni­nį re­kor­dą pa­ge­ri­no Ag­nė Bru­žai­tė (9,10 s).
Ber­niu­kų 60 m bė­gi­mo rung­ty­je, kaip ir pra­ėju­siuo­se eta­puo­se, iš plun­giš­kių ge­riau­siai se­kė­si Ed­vi­nui Kau­šui, ku­ris šią rung­tį įvei­kė per 8,93 s ir, pa­sie­kęs as­me­ni­nį re­kor­dą, už­ėmė ket­vir­tą vie­tą. Ki­tų Plun­gės leng­va­at­le­čių pa­sie­ki­mai: Ro­kas Pik­tur­na už­ėmė aš­tun­tą vie­tą (9,38 s), Lu­kas Pau­laus­kas bu­vo pen­kio­lik­tas (10,11 s).
Ber­niu­kų šuo­lio į to­lį rung­ty­je penk­tą vie­tą už­ėmė Kris­tu­pas Ar­laus­kas. Plun­giš­kis nu­šo­ko 3,98 m. Mo­des­tas Pro­ni­nas bu­vo sep­tin­tas (3,71 m).
Ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je sėk­min­gai fi­na­li­nį eta­pą bai­gė Ma­tas Pa­plaus­kas, ku­ris as­me­ni­nį re­kor­dą pa­ge­ri­no net pus­met­riu ir, nu­me­tęs 10,20 m, ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je už­ėmė an­trą vie­tą.
Jau­nu­čių ber­niu­kų 60 m bė­gi­mo rung­ty­je net du kar­tus (kva­li­fi­ka­ci­jo­je ir fi­na­le) as­me­ni­nį re­kor­dą ge­ri­no bei pir­mas fi­ni­ša­vo Ma­tas Abar­tis (7,64 s). Prieš tai bu­vu­siuo­se eta­puo­se jis fi­ni­ša­vo ant­ras, tad ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je už­ėmė an­trą vie­tą. To­je pa­čio­je rung­ty­je tarp mer­gai­čių pui­kiai pa­si­ro­dė plun­giš­kė Ga­bi­ja Kup­ry­tė, ku­ri taip pat pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą ir ta­po fi­na­li­nio bei vi­sų eta­pų nu­ga­lė­to­ja. Jos re­zul­ta­tas – 7,91 s. Ki­ta sprin­te­rė – Pau­la Bag­do­nai­tė – dėl pa­tir­tos ko­jos trau­mos fi­na­li­nia­me eta­pe ne­star­ta­vo, ta­čiau ge­rai pa­si­ro­džiu­si prieš tai bu­vu­siuo­se eta­puo­se ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je už­ėmė tre­čią vie­tą.
Šuo­lių į aukš­tį rung­ty­je, kaip ir pra­ėju­siuo­se eta­puo­se, ne­pra­len­kia­ma bu­vo Kor­ne­li­ja Vi­čy­tė. Ji, per­šo­ku­si 1,55 m aukš­tį, už­ėmė pir­mą vie­tą. Šuo­lio į to­lį rung­ty­je an­tra bu­vo Vy­gai­lė Va­lat­kai­tė, ji ge­riau­siu ant­ruo­ju ban­dy­mu įvei­kė 5,24 m. nuo­to­lį bei pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą. Tri­šuo­lio rung­ty­je ne­pra­len­kia­ma bu­vo Dei­man­tė Rau­dy­tė (11,21 m). Ji už­tik­rin­tai lai­mė­jo vi­sus eta­pus ir ta­po nu­ga­lė­to­ja.
Jau­nių am­žiaus gru­pė­je fi­na­li­niuo­se eta­puo­se sėk­min­gai pa­si­ro­dė Plun­gės SRC leng­va­at­le­čiai. Šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je an­trą vie­tą iš­ko­vo­jo Ka­ro­li­na Kau­šai­tė (1,50 m). Ji pa­ge­ri­no as­me­ni­nį re­kor­dą. Vai­ki­nų gru­pė­je 60 m bė­gi­mo rung­ty­je, pa­sie­kęs as­me­ni­nį re­kor­dą (7,77 s), tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo Ro­kas Damb­raus­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama