Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė – Olan­di­jos at­vi­ro čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė – Olan­di­jos at­vi­ro čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja

Sa­vait­ga­lį Olan­di­jos Sne­ek mies­te vy­ko tarp­tau­ti­nės Wa­ter­po­ort cup tau­rės var­žy­bos, dar va­di­na­mos Olan­di­jos at­vi­ru čem­pio­na­tu. Į jas su­si­rin­ko dau­giau nei 250 spor­ti­nin­kų iš 7 ša­lių. Šio­se var­žy­bo­se pa­tir­ties sė­mė­si ir ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

16–17m. jau­nių gru­pė­je stip­riau­sia bu­vo Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė. Ji efek­tin­ga ko­vos tech­ni­ka anks­čiau lai­ko už­baig­da­vo ko­vas prieš sa­vo var­žo­ves. Pir­mo­je ko­vo­je prieš Guo­dą ne­at­si­lai­kė ko­vo­to­ja Ge­ral­di­ne Klein iš Švei­ca­ri­jos. Pus­fi­na­lio ko­vo­je taip pat ankš­čiau lai­ko bu­vo įveik­ta šve­dė Jen­ni­fer Cut­hill, o fi­na­le – nu­ga­lė­ta ko­vo­to­ja iš Lie­tu­vos Au­re­li­ja Geg­ne­ry­tė.
Šio­se var­žy­bo­se me­da­lių ne­iš­ko­vo­jo, bet gar­bin­gai ko­vo­jo ir tre­ne­rės As­tos Daus­kur­tės pa­gy­ri­mo nu­si­pel­nė Man­tas Ro­jus, Go­da Ur­bo­nai­tė, Dy­ma Ur­bo­nas, Va­len­tas Žu­tau­tas ir Do­vy­das Šlei­nius.
Plun­gės Ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ tre­ne­rė As­ta Daus­kur­tė ir va­do­vas Lu­kas Ku­bi­lius džiau­gia­si auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mais. Kiek­vie­nas spor­ti­nin­kas tu­rė­jo bent dvi ko­vas, o no­rin­tiems už­lip­ti ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los, rei­kė­jo lai­mė­ti net 3 ar 4 ko­vas. Tai bu­vo tik­rai ge­ra pa­tir­tis ir pa­žin­tis su už­sie­nio ka­ra­tė mo­kyk­lo­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama