Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Pa­tvir­ti­no ge­riau­sių spor­ti­nin­kų są­ra­šą ir pre­mi­jų su­mas

Pa­tvir­ti­no ge­riau­sių spor­ti­nin­kų są­ra­šą ir pre­mi­jų su­mas

Gruo­džio 13 die­ną dėl Plun­gės ra­jo­no ge­riau­sių 2017 m. spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ko ir tri­jų ko­man­dų są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo į po­sė­dį rin­ko­si Spor­to ta­ry­bos na­riai. Dar kar­tą pa­gal tam tik­rą for­mu­lę per­skai­čia­vę re­zul­ta­tus, po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė ga­lu­ti­niam są­ra­šui, ku­ris bus pa­skelb­tas jau šį ket­vir­ta­die­nį iš­kil­min­ga­me spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo va­ka­re, ku­ris vyks Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sa­lė­je.

„Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, taip ir šių me­tų pa­bai­go­je ap­ta­ria­me šven­ti­nį klau­si­mą dėl de­šim­ties ge­riau­sių spor­ti­nin­kų ir tri­jų ko­man­dų, pa­sie­ku­sių pui­kių re­zul­ta­tų. Skai­čia­vi­mas ga­na su­dė­tin­gas, pa­gal tam tik­rą for­mu­lę, ta­čiau są­ra­šą jau su­dė­lio­jo­me. Kaip ma­to­me, ypač sėk­min­gi šie me­tai bu­vo mo­tok­ro­si­nin­kams – šios spor­to ša­kos at­sto­vų są­ra­še yra net trys“, – pra­dė­jo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las.
Po­sė­džio me­tu spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mai bu­vo dar kar­tą per­skai­čiuo­ti, pa­da­ry­ti ke­li pa­kei­ti­mai. Be mo­tok­ro­si­nin­kų, į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką pa­te­ko dziu­do, ir­kla­vi­mo, bu­ria­vi­mo, leng­vo­sios at­le­ti­kos ir ki­tų spor­to ša­kų at­sto­vų. Mer­gi­nų kur kas ma­žiau nei vai­ki­nų.
Dėl tri­jų ge­riau­sių ko­man­dų dis­ku­si­jų ne­bu­vo – šios pri­zi­nės vie­tos pa­skirs­ty­tos lie­tu­viš­ko­jo ri­ti­nio ir dviem krep­ši­nio ko­man­doms.
Pre­mi­joms iš vi­so bus iš­da­lin­ti 1200 eu­rų: iš ko­man­dų 300 eu­rų pi­ni­gi­nį pri­zą gaus tik pir­mos vie­tos lai­mė­to­ja, o li­kę 900 eu­rų bus pa­skirs­ty­ti trims ge­riau­siems spor­ti­nin­kams ir jų tre­ne­riams: už pir­mą vie­tą spor­ti­nin­kui – 300 eu­rų, jo tre­ne­riui ly­giai pu­sė – 150 eu­rų; už an­trą ati­tin­ka­mai – 180 ir 90 eu­rų; už tre­čią – 120 ir 60 eu­rų.
Ne­daug nuo de­šim­tu­ko „at­si­li­ku­siems“ spor­ti­nin­kams ar ko­man­doms, ku­riems šiais me­tais taip pat ne­blo­gai se­kė­si, bus įteik­ti pa­dė­kos raš­tai.
Spor­to plėt­ros pro­gra­moms skir­tų lė­šų re­zer­ve Spor­to ta­ry­ba bu­vo pa­si­li­ku­si dar tūks­tan­tį eu­rų, tad po­sė­džiau­to­jai svars­tė, kaip me­tų pa­bai­go­je pa­nau­do­ti šį li­ku­tį.
Po­rą šim­tų eu­rų nu­tar­ta per­ves­ti Plun­gės SRC, ku­ris or­ga­ni­zuos ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tę. Taip pat už tris ak­ty­vias se­niū­ni­jas (Ša­tei­kių, Ku­lių bei Stal­gė­nų), ku­rios da­ly­va­vo mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se, bus už­mo­kė­tas star­to mo­kes­tis – už kiek­vie­ną po 120 eu­rų. Dar nu­spręs­ta pa­ska­tin­ti tris mū­sų gim­na­zi­jas, ku­rios ge­rai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos mo­ki­nių spor­to žai­dy­nė­se. Jų at­sto­vai bus pa­kvies­ti į šven­ti­nį va­ka­rą ir gaus po 100 eu­rų spor­to in­ven­to­riui įsi­gy­ti. O li­ku­sią su­mą – 140 eu­rų – nu­tar­ta iš­leis­ti krep­ši­nio ka­muo­liams pirk­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama