Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Susipažinkim!

„Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kuo­se“ – Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kai!

Šio sek­ma­die­nio Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los 7c kla­sės mo­ki­niai lau­kia ne­kan­trau­da­mi: tą die­ną per Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ka­na­lą bus ro­do­ma lai­da „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“. Lai­da bus ypa­tin­ga, nes tarp da­ly­vių – ir šie moks­lei­viai su sep­tin­to­ku Mar­ty­nu Vil­niu­mi prie­ky­je! Kaip mū­siš­kiams se­kė­si sos­ti­nė­je, ką įdo­maus pa­ma­tė fil­ma­vi­mo už­ku­li­siuo­se – mie­lai pa­pa­sa­ko­jo pa­tys sep­tin­to­kai.

Gar­di ka­va, už­kan­džiai ir drau­giš­kas vei­das už pre­kys­ta­lio

Vi­da Zu­bie­lė yra 31 me­tų klai­pė­diš­kė, šiuo me­tu gy­ve­nan­ti ir ban­dan­ti įsi­tvir­tin­ti Rie­ta­ve. Da­bar­ti­nė jos veik­la – dar­bas vos prieš 4 mė­ne­sius ati­da­ry­to­je ka­vi­nu­kė­je, į ku­rią su­dė­jo vi­są sa­vo šir­dį. Nors yra įgi­ju­si dai­na­vi­mo spe­cia­ly­bę, šiuo me­tu ver­da ka­vą, ke­pa ki­bi­nus ir ben­drau­ja su už­su­ku­siais rie­ta­viš­kiais.

Fo­to­gra­fi­ja – po­mė­gis, ku­ris at­pa­lai­duo­ja

Taip sa­ko ke­tu­rio­lik­me­tė Auk­sė Rū­sy­tė. Mer­gi­na dar tik aš­tun­to­kė, ta­čiau jau ga­li pa­si­gir­ti ne­ma­ža fo­to­gra­fa­vi­mo pa­tir­ti­mi. Ypač daug už­sa­ky­mų bu­vo pra­ėju­sią va­sa­rą. Vis­gi, kai veik­la ma­lo­ni, tai ir dar­bu to ne­pa­va­din­si. O fo­to­gra­fuo­ti Auk­sei pa­tin­ka. Tai ho­bis, ku­ris mer­gi­nai do­va­no­ja be­ne dau­giau­sia ge­rų emo­ci­jų.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je mo­ko­si Lie­tu­vos čem­pio­nas!

„Apie Do­man­to pa­sie­ki­mus mes pa­pras­tai su­ži­no­me tik iš pra­ne­ši­mų spau­do­je. Jis yra kuk­lus vai­ki­nas ir apie sa­vo per­ga­les gar­siai ne­kal­ba“, – taip apie Do­man­tą Jaz­daus­ką sa­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ze­no­nas Gar­ben­čius. O di­džiuo­tis mo­kyk­los ben­druo­me­nei iš tie­sų yra kuo – gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Do­man­tas Jaz­daus­kas ne­se­niai ta­po Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nu!
„8 me­tus sva­jo­jau, dir­bau ir at­kak­liai sie­kiau tiks­lo... Pra­ėjus 8 me­tams, re­zul­ta­tas yra – Lie­tu­vos mo­tok­ro­so ČEMPIONAS! Ačiū vi­siems , ku­rie pa­dė­jo, pa­lai­kė ir ti­kė­jo ma­ni­mi!“, – po lai­mė­ji­mo emo­ci­jų so­cia­li­nia­me tin­kle ne­slė­pė vai­ki­nas.
Do­man­tas auk­si­nę per­ga­lę pa­sie­kė rug­sė­jo 10 die­ną Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­na­te, kur, ap­len­kęs vi­sus kon­ku­ren­tus, ben­dro­je įskai­to­je ta­po „MX1“ kla­sės Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nu. Kar­tu su šia per­ga­le jis ga­vo ir dar vie­ną sva­rų lai­mė­ji­mą – kvie­ti­mą pri­si­jung­ti prie Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so su­au­gu­sių­jų rink­ti­nės. Jau šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 30 – spa­lio 1 die­no­mis, Do­man­tas su rink­ti­ne at­sto­vaus Lie­tu­vai Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nia­me čem­pio­na­te. Aš­tuo­nio­lik­me­tis ne­sle­pia, kad pas­ta­ra­sis įvy­kis jam, kaip spor­ti­nin­kui, at­neš di­džiu­lę pa­tir­tį.
Prieš iš­vyk­da­mas čem­pio­nas ma­lo­niai su­ti­ko at­sa­ky­ti į ke­le­tą klau­si­mų.

Miš­ko glū­du­mo­je pa­si­slė­pęs ro­jaus kam­pe­lis

In­ga Jo­cy­tė – veik­li ir ak­ty­vi mo­te­ris, su dviem duk­ry­tė­mis gy­ve­nan­ti La­bar­džiuo­se. Tai jos gim­ti­nė. Bai­gu­si mo­kyk­lą, iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Klai­pė­dą, kur Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos fi­lia­le pa­bai­gė vi­zu­a­li­nio di­zai­no stu­di­jas. Po 5-erių me­tų, pra­leis­tų Klai­pė­do­je, iš­vy­ko gy­ven­ti į Kau­ną. Ten įgi­jo ar­chi­tek­tū­ros ma­gist­ro laips­nį, kiek pa­dir­bė­jo ir grį­žo at­gal į tė­viš­kę.

Fut­bo­lą Šve­di­jo­je žai­džian­ti plun­giš­kė su­si­tuo­kė su... mer­gi­na

„Lie­tu­vos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kė su­si­tuo­kė su sa­vo iš­rink­tą­ja iš Šve­di­jos“ – to­kią ži­nią sa­vait­ga­lį pa­skel­bė nau­jie­nų por­ta­las „Del­fi“. Ši lie­tu­vė – tai 27 me­tų plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Bud­ry­tė, su ku­ria in­ter­viu „Plun­gės ži­nios“ pub­li­ka­vo prieš pen­ke­rius me­tus.

Gra­fi­kės dar­buo­se – mei­lė Plun­gei

Tau­to­dai­li­nin­kė Eri­ka Smul­kie­nė sa­ko la­bai my­lin­ti gim­tą­jį mies­tą Plun­gę. Čia ji jau­čia gy­ve­ni­mo pil­nat­vę: dir­ba mėgs­ta­mą dar­bą, au­gi­na my­li­mus sū­nus, čia sklei­džia­si jos, kaip me­ni­nin­kės, ta­len­tas. Nors į plun­giš­kių tau­to­dai­li­nin­kų gre­tas Eri­ka įsi­lie­jo vi­sai ne­se­niai, mo­ters kū­ry­bi­nis ba­ga­žas – ne vie­ne­ri me­tai. Dar vai­kys­tė­je bu­vo aiš­ku, kad Eri­ka tu­ri me­ni­nin­kės gys­le­lę – pieš­ti pra­dė­jo vos iš­mo­ku­si lai­ky­ti pieš­tu­ką.

Gab­rie­lė Rau­dy­tė: „Šiuo­lai­ki­nia­me šo­ky­je ža­vi lais­vė“

Gab­rie­lę Rau­dy­tę šo­kiai su­do­mi­no dar vai­kys­tė­je. Bū­da­ma pen­ke­rių, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Rū­te­lė“ pra­dė­jo lan­ky­ti cho­re­og­ra­fi­jos už­si­ė­mi­mus. Ta­da ir pa­ju­to, kad šok­ti – la­bai ma­lo­nu. „Nuo dar­že­lio gy­ve­nu šo­kiu“, – šian­dien sa­ko jau dvi­de­šimt­me­tė Gab­rie­lė. Šo­kis plun­giš­kę at­ve­dė ir į Klai­pė­dą, kur mer­gi­na stu­di­juo­ja. Iš­ban­džiu­si įvai­riau­sius sti­lius ir nu­ė­ju­si ne­trum­pą šo­kė­jos ke­lią, G. Rau­dy­tė su­pra­to, kad ge­riau­siai jau­čia­si at­lik­da­ma šiuo­lai­ki­nį šo­kį. Bū­tent jis la­biau­siai ža­vi Gab­rie­lę. Juk šiuo­lai­ki­nis šo­kis – tai lais­vė. Lais­vė nuo ste­re­o­ti­pų, nuo tai­syk­lių. „Ne­mėgs­tu su­var­žy­mų, o ki­ti šo­kių sti­liai tu­ri tam tik­ras ri­bas. Man šiuo­lai­ki­nis šo­kis yra vi­siš­ka lais­vė, ga­liu jį jung­ti su ki­tais sti­liais ir ne­si­bai­min­ti, kad ne­ga­li­ma taip da­ry­ti. Ma­ne ža­vi toks lais­vu­mas, šiuo­lai­ki­nis šo­kis yra šių die­nų šo­kis. Kas mus jau­di­na šian­dien, ga­li­me apie tai šok­ti“, – tei­gia mergina.

Ag­nė Pie­pa­liū­tė: „No­rė­tų­si, kad gim­na­zis­tai bū­tų ak­ty­ves­ni“

Plun­giš­kė Ag­nė Pie­pa­liū­tė už­au­gu­si sva­jo­jo tap­ti pi­lo­te ar­ba... pre­zi­den­te. Nors pi­lo­tuo­ti lėk­tu­vo šiai mer­gi­nai kol kas ne­te­ko, ta­čiau ki­ta sva­jo­nė tik­rai iš­si­pil­dė. Ag­nė – pre­zi­den­tė! Tie­sa, kol kas „tik“ Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių, ta­čiau net ne­abe­jo­ja­me, kad at­ei­ty­je jos lau­kia ne ką pra­stes­ni iš­šū­kiai. Ag­nė – žin­gei­di, mo­ty­vuo­ta, tvir­tą sa­vo nuo­mo­nę tu­rin­ti IIc kla­sės gim­na­zis­tė. Še­šio­lik­me­tė pa­kei­tė iki tol gim­na­zi­jos pre­zi­den­to pa­rei­gas ėju­sį abi­tu­rien­tą Mo­des­tą Šal­tu­pį ir ko­vo 31 die­ną bu­vo inau­gu­ruo­ta nau­ją­ja „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­te. Apie nau­jas pa­rei­gas ir lau­kian­čius iš­šū­kius ir šis po­kal­bis.

Kan­klės ar fut­bo­las? Aiš­ku, kan­klės!

1:0 kan­klių nau­dai. To­kiu san­ty­kiu pa­si­bai­gė plun­giš­kio Er­lan­do Gri­ciaus ban­dy­mas tap­ti fut­bo­li­nin­ku. Vie­nuo­li­ka­me­tis šian­dien ski­na lau­rus liau­dies in­stru­men­tų kon­kur­suo­se ir sa­vo pa­sie­ki­mais dar kar­tą tiek sau, tiek ap­lin­ki­niams įro­do, kad jo pa­si­rin­ki­mas gro­ti kan­klė­mis bu­vo tei­sin­gas. Tai, kad ber­niu­kas ga­li bū­ti kan­kli­nin­kas, nu­ste­bi­na ne vie­ną, ta­čiau bū­tent toks už­si­ė­mi­mas Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je Er­lan­dui tei­kia džiaugs­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama