Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » Plun­giš­kė „Te­le­lo­to“ žai­di­me lai­mė­jo bu­tą Vil­niu­je

Plun­giš­kė „Te­le­lo­to“ žai­di­me lai­mė­jo bu­tą Vil­niu­je

Sau­sio 7 die­ną mil­ži­niš­ka sėk­mė ap­lan­kė 64 me­tų plun­giš­kę Ire­ną Sto­nie­nę: mo­te­ris „Te­le­lo­to“ stu­di­jo­je iš­si­trau­kė lai­min­gą vo­ką, ku­ria­me bu­vo nu­ro­dy­tas di­džiu­lis lai­mė­ji­mas – įreng­tas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas so­ti­nės cen­tre, Ge­di­mi­no pi­lies pa­šo­nė­je!

„Te­le­lo­to“ žai­di­me bu­tą ga­lė­jo lai­mė­ti bet kas, gruo­džio mė­ne­sį nu­si­pir­kęs bi­lie­tą. Pen­kis pas­ku­ti­nio­jo pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sio sek­ma­die­nius (gruo­džio 3, 10, 17, 24, 31 d.) bu­vo iš­ren­ka­ma po vie­ną pre­ten­den­tą į šį lai­mė­ji­mą. Lem­tin­gas žai­di­mas, kuo­

met iš mi­nė­to pen­ke­to pa­si­se­kė vie­nam, vy­ko sau­sio 7 die­ną TV stu­di­jo­je. Tarp pen­kių pre­ten­den­tų bu­vu­si I. Sto­nie­nė ir iš­si­trau­kė lai­min­gą­jį vo­ką. Li­ku­sie­ji ke­tu­ri ga­vo po tūks­tan­tį eu­rų.
Di­džiu­lį lai­mė­ji­mą ga­vu­si mo­te­ris iš jau­du­lio vos pa­sto­vė­jo ant ko­jų. „Bi­jo­jau, kad ne­apalp­čiau“, – vė­liau pri­si­mi­nė I. Sto­nie­nė.
Į stu­di­ją su sū­nu­mi ir drau­ge at­vy­ku­si plun­giš­kė džiau­gė­si, kad toks pri­zas – do­va­na sū­naus Au­re­li­jaus gim­ta­die­nio pro­ga, mat tą sek­ma­die­nį jis šven­tė 41-ąjį gim­ta­die­nį. Mo­te­ris vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo ry­ši­nin­ke, jos sū­nus yra au­to­šalt­kal­vis.
Prieš „Te­le­lo­to“ žai­di­mo fil­ma­vi­mą plun­giš­kiai pra­na­šiš­kų sap­nų sa­kė ne­sap­na­vę, o tik bai­mi­no­si pra­mie­go­ti ir lai­ku ne­at­vyk­ti į stu­di­ją Vil­niu­je. I. Sto­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad skai­čius 7 bu­vo lai­min­gas: sau­sio 7-oji die­na, 7-oji sa­vai­tės die­na, lai­min­gas 7-asis vo­kas...
Nors lo­te­ri­jo­se že­mai­čiai lai­mę ban­do jau se­niai, anks­čiau bu­vo pa­si­se­kę lai­mė­ti tik ly­gin­tu­vą. Pa­si­tai­ky­da­vo, kad per sa­vai­tę mo­ti­na ir sū­nus nu­si­pirk­da­vo ir po de­šimt „Te­le­lo­to“ bi­lie­tų. Šį­kart bu­vo įsi­gi­ję tik du, iš ku­

rių vie­nas bu­vo lai­min­gas.
Plun­giš­kiai lai­mė­jo in­ter­je­ro di­zai­ne­rės įreng­tą 50 kvad­ra­ti­nių met­rų bu­tą pres­ti­ži­nė­je sos­ti­nės vie­to­je, de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te, Ge­di­mi­no pi­lies pa­šo­nė­je, pra­ėju­siais me­tais pa­sta­ty­ta­me na­me, Spor­to gat­vė­je. Ja­me yra vi­si bal­dai, bui­ti­nė tech­ni­ka, in­dai ir net pa­ta­ly­nė.
Iš­kart po žai­di­mo kar­tu su „Te­le­lo­to“ ve­dė­jais že­mai­čiai nu­vy­ko ap­žiū­rė­ti sa­vo lai­mė­ji­mo. Pir­mas į bu­tą įžen­gu­sių plun­giš­kių žo­dis bu­vo: „Švie­su“.
Plun­giš­kiai gy­ve­na nuo­sa­va­me na­me mies­to cen­tre. Kol kas Sto­niai ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar kraus­ty­sis į Vil­nių – į sa­vo nau­ją, dar da­žais kve­pian­tį bu­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama