Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teisėsauga

 

Nu­žu­dy­mu įta­ria­mas plun­giš­kis sep­ty­nio­li­ka me­tų slaps­tė­si Pran­cū­zi­jo­je

Sve­ti­ma ša­lis, ki­ta pa­var­dė, ki­to as­mens do­ku­men­tai – tai plun­giš­kiui Min­dau­gui Ga­dei­kiui (gim. 1977 m.) il­gą lai­ką pa­dė­jo slaps­ty­tis nuo tei­sė­sau­gos ir iš­veng­ti teis­tu­mo už žmog­žu­dys­tę. Lap­kri­čio 2 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pa­skel­bė, jog įta­ria­ma­sis iš Pran­cū­zi­jos par­skrai­din­tas į Vil­niaus oro uos­tą.

Ne­le­ga­lių lom­bar­dų tin­klo gi­jos at­ve­dė ir į Plun­gę

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pra­ne­ša, jog kri­mi­na­lis­tai iš­aiš­ki­no ne­le­ga­lių lom­bar­dų tin­klą vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tei­gia­ma, kad ras­ti di­džiu­liai kie­kiai ga­li­mai ne­ap­skai­ty­tų ver­ty­bių. Įta­ria­ma, jog nu­si­kals­ta­ma vei­ka už­si­i­mi­nė­jo ir Plun­gė­je vei­kian­tis lom­bar­das.

Tvars­čių afe­ra: bus tei­sia­ma ir vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja iš Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą nu­skam­bė­jo di­de­lio mas­to va­di­na­mo­ji tvars­čių afe­ra. Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa iš­si­aiš­ki­no, jog vais­tų ir me­di­ci­ni­nių pre­pa­ra­tų pla­ti­ni­mu už­si­i­man­čios Vil­niu­je re­gist­ruo­tos įmo­nės dar­buo­to­jai suk­čiau­ja, nau­do­da­mie­si Plun­gės ra­jo­no Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų glo­bo­ti­nių kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sais. Ap­gau­le bu­vo pa­si­sa­vin­ti tūks­tan­čiai eu­rų pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų.

Muš­ty­nės prie „Bil­du­ko“

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį prie nak­ti­nio klu­bo „Bil­du­kas“, esan­čio Se­na­mies­čio aikš­tė­je, su­si­plie­kė jau­ni­mas. Dviem su­muš­tiems vai­ki­nams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos, tris su­lai­kė po­li­ci­ja.

Vai­kų žiau­ru­mas: ne­to­li mo­kyk­los 13-me­tę spar­dė kla­sio­kas ir trys jo drau­gai

Ke­tu­ri prieš vie­ną. Pa­si­ty­čio­ti, par­griau­ti ir su­spar­dy­ti. Ši­taip Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai spa­lio 5 die­ną nu­ta­rė „pa­mo­ky­ti“ svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čią 13-me­tę, ku­ri vie­nam iš jų brūkš­te­lė­jo mai­še­liu per no­sį.

Kau­kė­ti as­me­nys nak­tį „iš­šla­vė“ te­le­fo­nus iš par­duo­tu­vės „To­po cen­tras“

Nak­tį iš spa­lio 4-osios į 5-ąją, pra­ėjus maž­daug va­lan­dai po vi­dur­nak­čio, su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja UAB „To­po cen­tras“ par­duo­tu­vė­je, esan­čio­je Žal­ta­kal­nio g. 20 A. Pa­aiš­kė­jo, jog čia įvyk­dy­ta va­di­na­mo­ji žai­biš­ka va­gys­tė.

Pro­ku­ro­ras B. Raz­ma va­do­vaus ko­le­goms Plun­gė­je ir Skuo­de

Rug­sė­jo mė­ne­sį įvy­ko po­ky­čių Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je: ko­le­gos at­si­svei­ki­no net su 4-iais pas­ku­ti­niuo­sius me­tus va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas už­ėmu­siais pro­ku­ro­rais. Tarp jų mi­ni­mas ir Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Val­de­ma­ras Vai­te­kū­nas, dir­bęs Plun­gės ir Skuo­do gru­pė­je. Da­bar jo vie­tą už­ėmė 39 m. plun­giš­kis pro­ku­ro­ras Bro­nis­lo­vas Raz­ma.

Po­li­ci­jos su­stab­dy­tas plun­giš­kis įpū­tė 3 pro­mi­les

Klai­pė­dos ke­lių pa­tru­lių kuo­pos pa­rei­gū­nai kar­tu su Pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nais rug­sė­jo 7 die­ną or­ga­ni­za­vo di­džiu­lį po­li­ci­jos rei­dą Že­mai­ti­jo­je. Pa­žei­dė­jų įkliu­vo ir Rie­ta­ve, ir Plun­gė­je.

Plun­giš­kės Ie­vos nu­žu­dy­mu įta­ria­miems as­me­nims pra­šo­ma tęs­ti su­ėmi­mą

Šių me­tų ko­vo 5-ąją ke­ly­je link Vil­niaus pa­grob­tos ir žiau­riai už­muš­tos 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Staz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mu įta­ria­mi as­me­nys tre­čia­die­nį bu­vo at­ves­ti į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą. Tai Kė­dai­nių či­go­nų gau­jos na­riai, trys pus­bro­liai: 26 me­tų Le­o­nas Bie­liaus­kas, 24 me­tų Man­tas Bie­liaus­kas ir 23 me­tų Ka­ro­lis Bie­liaus­kas. Spren­džia­mas klau­si­mas dėl jų su­ėmi­mo pra­tę­si­mo.

Ilgapirščiai įsisuko į ke­ba­bi­nę...

Ne­ži­nia, ar la­biau al­kio ve­da­mi, ar siek­da­mi pra­lob­ti, ant­ra­die­nio nak­tį il­ga­pirš­čiai įsi­su­ko į ke­ba­bi­nę, esan­čią Tel­šių g. 2. Din­go ir pi­ni­gai, ir kep­ta mė­sy­tė...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama