Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Dėl dė­dės nu­žu­dy­mo Pran­cū­zi­jo­je pra­si­slaps­čiu­sį plun­giš­kį siū­lo­ma įka­lin­ti 11 me­tų

Dėl dė­dės nu­žu­dy­mo Pran­cū­zi­jo­je pra­si­slaps­čiu­sį plun­giš­kį siū­lo­ma įka­lin­ti 11 me­tų

Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Min­dau­gas Ga­dei­kis (gim. 1977 m.) ju­bi­lie­ji­nį – 40-ąjį – gim­ta­die­nį pa­si­ti­ko už gro­tų. Net 17 me­tų šis plun­giš­kis sėk­min­gai gy­ve­no Pran­cū­zi­jo­je kaip Rus­la­nas Ru­gi­nis. Vis dėl­to tie­sa iš­aiš­kė­jo, ir dė­dę nu­žu­džiu­sį vy­rą tei­sė­sau­gi­nin­kai par­ga­be­no į Lie­tu­vą. Sau­sio 22 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas šio vy­ro at­žvil­giu bai­gė nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą ir kiek dau­giau nei po mė­ne­sio pla­nuo­ja pa­skelb­ti nuosp­ren­dį.

Nu­žu­dy­ta­jam su­duo­ta ne ma­žiau kaip 40 smū­gių
De­vy­nias kla­ses bai­gęs plun­giš­kis M.Ga­dei­kis kal­tin­tas sun­kiu nu­si­kal­ti­mu – ty­či­niu nu­žu­dy­mu sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis: bū­da­mas gir­tas, 2000 me­tų rug­pjū­čio 20 die­ną, su­duo­da­mas smū­gius į įvai­rias kū­no vie­tas, nu­žu­dė sa­vo dė­dę – 47 me­tų Vy­gan­tą Pa­kal­niš­kį. Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas Plun­gė­je, jo mo­čiu­tės bu­te, iš­ger­tu­vių me­tu. Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai su­skai­čia­vo, kad au­kai su­duo­ta ne ma­žiau kaip 40 smū­gių, dau­gu­ma jų – į gal­vą.
Spru­ko į už­sie­nį
Nors 2000 me­tų gruo­dį nu­žu­dy­mo by­la nu­ke­lia­vo į teis­mą, 2001 m. va­sa­rį plun­giš­kis, ku­riam bu­vo pa­skir­tas na­mų areš­tas, po ke­lių pa­si­ro­dy­mų teis­me į po­sė­dį ne­be­at­vy­ko. Pa­skelb­ta jo pa­ieš­ka, vė­liau iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris. M. Ga­dei­kis sėk­min­gai au­to­bu­su nu­ke­lia­vo į Pran­cū­zi­ją ir ap­si­gy­ve­no Ka­ho­ro mies­te su ki­to lie­tu­vio, pa­me­tu­sio sa­vo do­ku­men­tus, pa­var­de. Ti­ki­no, jog sve­ti­mą pa­są bu­vo ra­dęs Lie­tu­vo­je dar prieš iš­vy­ki­mą. Pran­cū­zi­jo­je dau­giau­sia dir­bo ne­le­ga­liai, gy­ve­no su pran­cū­ze mo­te­ri­mi, iš­mo­ko šios ša­lies kal­bą.
Par­ga­ben­tas be­veik po 17 me­tų
Il­gą lai­ką apie M. Ga­dei­kio bu­vi­mo vie­tą tei­sė­sau­gi­nin­kams ne­bu­vo ži­no­ma. Ga­liau­siai, pra­ėjus kone 17 me­tų, ben­dra­dar­biau­jant Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­kos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, pa­vy­ko nu­sta­ty­ti tiks­lią as­mens slaps­ty­mo­si vie­tą. Pa­gal Eu­ro­pos areš­to or­de­rį plun­giš­kis bu­vo iš­duo­tas ir lap­kri­čio 2 die­ną kon­vo­juo­tas į Lie­tu­vą. Lap­kri­čio 3-iąją Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas lei­do M. Ga­dei­kį su­im­ti – sky­rė jam mak­si­ma­lų 3 mė­ne­sių su­ėmi­mo ter­mi­ną.
By­la at­vers­ta gruo­dį
Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti M. Ga­dei­kio by­lą. Teis­mo po­sė­dy­je kal­ti­na­ma­sis iš­ta­rė, jog jam gai­la, kad ne­pa­vy­ko ty­liai ir ra­miai iš­gy­ven­ti sve­ti­mo­je ša­ly­je dar ke­le­rius me­tus, ir bū­tų su­ka­ku­si se­na­tis, ku­ri pa­pras­tai tai­ko­ma pra­ėjus 20 me­tų nuo nu­si­kal­ti­mo. Tie­sa, jo gy­nė­jo Gin­ta­ro Pe­tu­kaus­ko tei­gi­mu, vis­kas pri­klau­sys nuo teis­mo – se­na­tis pa­gal nu­si­kal­ti­mo po­bū­dį ga­lė­tų bū­ti pri­tai­ky­ta jau po 15 me­tų.
Gė­rė, mu­šė, pa­li­ko nu­mir­ti...
Teis­me bu­vo pa­gar­sin­ti plun­giš­kio liu­di­nin­ko Gin­ta­ro Gu­žaus­ko pa­ro­dy­mai. Pa­aiš­kė­jo, jog 2000 me­tų va­sa­rą jis su bi­čiu­liu M. Ga­dei­kiu su­si­ti­ko ka­vi­nė­je Plun­gė­je, iš­gė­rė alaus, pas­kui nu­ė­jo į jo mo­čiu­tės, kur tuo me­tu M. Ga­dei­kis gy­ve­no, bu­tą. Dar iš­gė­rė, nu­ė­jo mie­go­ti. Par­ėjo dė­dė V. Pa­kal­niš­kis, lie­pė kel­tis, tem­pė iš lo­vos. Vė­liau vy­rai gė­rė kar­tu, dė­dė už­si­mi­nė sū­nė­nui, jog šis tu­rė­tų iš­si­kraus­ty­ti. Ki­lo kon­flik­tas. Esą V. Pa­kal­niš­kis smo­gė sū­nė­nui kumš­čiu į vei­dą, o ta­da M. Ga­dei­kis jį spar­dė į gal­vą bei tal­žė kumš­čiais. Pas­kui pa­li­ko V. Pa­kal­niš­kį kru­vi­ną, dar kvė­puo­jan­tį, ir iš­ėjo. Ki­tą die­ną su­muš­ta­sis vy­ras mi­rė.
Iš­si­gan­do baus­mės ir pa­bė­go
Tuo­met 22-ejų M. Ga­dei­kis ne­bu­vo su­im­tas – teis­mo jis lau­kė lais­vė­je. Su­pra­tęs, kas gre­sia, iš­si­gan­do ga­li­mos baus­mės ir spru­ko į už­sie­nį. „Iš­si­gan­dau ir pa­bė­gau“, – teis­me sa­kė il­gai Pran­cū­zi­jo­je iš­bu­vęs plun­giš­kis. Ad­vo­ka­tas G. Pe­tu­kaus­kas ak­cen­ta­vo, jog M. Ga­dei­kis bu­vo pui­kiai cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas, prieš pa­da­ry­da­mas nu­si­kal­ti­mą bu­vo ak­ty­vus jau­nuo­lis, spor­ta­vo, tu­rė­jo daug pa­gy­ri­mų, ne­bu­vo teis­tas. Vis­kas įvy­ko dėl per gau­saus al­ko­ho­lio kie­kio. M. Ga­dei­kis iš­kart po įvy­kio kal­tę pri­pa­ži­no, mi­nė­jo, jog gai­li­si.
Pran­cū­zi­jo­je rim­tai „ne­pri­si­dir­bo“, tad ne­įkliu­vo
Gy­ven­da­mas Pran­cū­zi­jo­je su sve­ti­mo žmo­gaus pa­su, M. Ga­dei­kis dau­giau ne­nu­si­kal­to, po­li­ci­jos įskai­to­je ne­at­si­dū­rė. Tie­sa, prieš sep­ty­ne­rius me­tus plun­giš­kis pa­te­ko į ava­ri­ją ir gu­lė­jo li­go­ni­nė­je, ta­čiau ir tą­kart jam pa­vy­ko iš­si­suk­ti. Dar kar­tą bėg­liui te­ko ben­drau­ti su pa­rei­gū­nais dėl ap­spar­dy­tų kai­my­no du­rų, bet ir ta­da leng­vai „pra­sly­do“ – bu­vo tik įpa­rei­go­tas nu­ken­tė­ju­sie­siems at­ly­gin­ti nuos­to­lius.

Pa­siū­lė 11 me­tų ne­lais­vės
Sau­sio 22 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas bai­gė nag­ri­nė­ti šią bau­džia­mą­ją by­lą ir nuosp­ren­dį M. Ga­dei­kiui pa­skelbs ko­vo 8 die­ną. Pro­ku­ro­rė Dia­na Bal­trū­nai­tė-Pet­ke­vi­čie­nė už ty­či­nį dė­dės nu­žu­dy­mą plun­giš­kiui siū­lė skir­ti 11 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Ieš­ki­nys dėl mo­ra­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo kal­ti­na­ma­jam ne­bu­vo pa­reikš­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama