Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Dėl sū­naus nu­si­kal­ti­mų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja ty­rė­jai siū­lė bu­tą, au­to­mo­bi­lį, ke­lio­nę...

Dėl sū­naus nu­si­kal­ti­mų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja ty­rė­jai siū­lė bu­tą, au­to­mo­bi­lį, ke­lio­nę...

Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja Re­gi­na Ta­mo­šaus­kie­nė (47 m.), mė­gi­nu­si įpirš­ti dar ne­re­gė­tą ky­šį Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (KAVPK) ty­rė­jams už tai, kad šie at­lai­džiau ver­tin­tų už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą su­im­to jos sū­naus pra­žan­gas, įklim­po – by­la dėl ban­dy­mo pa­pirk­ti pa­rei­gū­nę jau per­duo­ta teis­mui.

Per­nai Klai­pė­do­je bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo. Tai su­kė­lė di­de­lį ne­ri­mą kai ku­riems su­im­tie­siems. Su­pra­tę, kad už nu­si­kals­ta­mą veik­lą gre­sia ne­men­kos baus­mės, įta­ria­mie­ji pra­dė­jo ieš­ko­ti ke­lių, kaip iš­si­suk­ti ar bent pa­leng­vin­ti sa­vo da­lią.
KAVPK Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mų val­dy­bos sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­sa Bru­žie­nė su­lau­kė kvai­ša­lų pla­ti­ni­mu įta­ria­mų as­me­nų tar­pi­nin­kų pra­šy­mų už tam tik­rą at­ly­gį at­lik­ti veiks­mus, ku­rie su­švel­nin­tų jiems gre­sian­čias baus­mes, o gal net pa­dė­tų iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.
Plun­giš­kė R. Ta­mo­šaus­kie­nė ir jo sū­naus žmo­na I. B. iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čią R. Bru­žie­nę mė­gi­no su­gun­dy­ti ne­tra­di­ci­niu ky­šiu – už įta­ria­mų­jų nau­dai at­lik­tus ne­tei­sė­tus veiks­mus siū­lė pa­rei­gū­nei nuo­sa­vy­bės tei­se per­leis­ti bu­tą vie­na­me Že­mai­ti­jos mies­te­ly­je ir au­to­mo­bi­lį BMV. Pa­rei­gū­nė ky­šiu ne­su­si­gun­dė, bet R. Ta­mo­šaus­kie­nė vis­ką su­pra­to ki­taip – pra­dė­jo kal­bė­ti, kad už pa­lan­ku­mą R. Bru­žie­nė ga­lin­ti su­lauk­ti dar vie­nos do­va­nos – ap­mo­kė­to skry­džio į Tur­ki­ją ir po­il­sio ge­ra­me vieš­bu­ty­je.
Iš­pra­šy­ta iš ka­bi­ne­to Plun­gės gy­ven­to­ja ne­nu­ri­mo – ir to­liau įky­riai skam­bi­nė­jo R. Bru­žie­nei tar­ny­bi­niu te­le­fo­nu, kal­bė­jo apie do­va­nas. Tuo­met pa­rei­gū­nė apie jai bru­ka­mą ky­šį pra­ne­šė po­li­ci­jos Imu­ni­te­to sky­riui.
Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­sta­ty­ta, kad R. Ta­mo­šaus­kie­nė iš tik­rų­jų siū­lė ma­te­ria­li­nių gė­ry­bių pa­rei­gū­nei už tai, kad ši, pa­si­nau­do­da­ma sa­vo pa­rei­go­mis ir įta­ka, R. Ta­mo­šaus­kie­nės sū­naus by­lą pa­suk­tų jam pa­lan­kia lin­kme. Už­fik­suo­ti fak­tai ir ap­lin­ky­bės su­gu­lė į kal­ti­ni­mo ak­tą. Abiem mo­te­rims įteik­ti pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus dėl pa­pir­ki­mo, skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas be po­li­ci­jos lei­di­mo nie­kur ne­iš­vyk­ti.
„By­la jau per­duo­ta teis­mui. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nės pa­pir­ki­mu kal­ti­na­ma Plun­gės gy­ven­to­ja R.Ta­mo­šaus­kie­nė“, – kal­bė­jo vals­ty­bės kal­ti­ni­mą reiš­kian­tis klai­pė­die­tis pro­ku­ro­ras Li­nas Kiau­ra­kis. Plun­giš­kę į R. Bru­žie­nės ka­bi­ne­tą at­ly­dė­ju­si jos mar­ti, pa­sak L. Kiau­ra­kio, el­gė­si san­tū­riau, nie­ko ne­siū­lė, o tik klau­sė, ką šne­ka uoš­vie­nė, to­dėl kal­ti­ni­mų dėl nu­si­kals­ta­mos veik­los iš­ven­gė.
Pa­rei­gū­nei pirš­tas 30 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šis įvar­di­ja­mas kaip vie­nas di­džiau­sių ša­lies po­li­ci­jos is­to­ri­jo­je. R. Ta­mo­šaus­kie­nei gre­sia ne­lais­vė iki sep­ty­ne­rių me­tų. Jei­gu mo­te­ris teis­me iš­kart pri­pa­žin­tų sa­vo kal­tę, baus­mė jai ga­li bū­ti su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Pa­rei­gū­nė R. Bru­žie­nė sa­vo po­el­gio ne­su­reikš­mi­no: „Pa­da­riau tai, ką to­kiais at­ve­jais pri­va­lo da­ry­ti kiek­vie­nas po­li­ci­nin­kas. Po to iš­kart nu­si­ša­li­nau nuo kvai­ša­lų pre­kei­vių by­los ty­ri­mo“. Ty­rė­ja pri­si­mi­nė, jog jos ka­bi­ne­to du­ris pra­vė­ru­si mo­te­ris įky­riai siū­lė ne­tei­sė­tą at­ly­gį net ta­da, kai bu­vo ve­ja­ma lauk. Su to­kia in­te­re­san­te ji su­si­dū­rė pir­mą kar­tą.
„Keis­ta, kad R. Ta­mo­šaus­kie­nė, pa­ti įta­ria­ma pri­si­dė­ju­si prie nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo, taip nė­rė­si iš kai­lio. At­ro­do, jai tą­kart la­biau rū­pė­jo sū­naus li­ki­mas“, – ste­bė­jo­si R. Bru­žie­nė. Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas tei­gė, jog svar­biau­sia ne tai, koks at­ly­gis siū­ly­tas R. Bru­žie­nei, o tai, kad ji pa­si­el­gė prin­ci­pin­gai. Aki­sta­to­je su ky­šio siū­ly­to­ja pa­rei­gū­nė ne­dve­jo­jo – iš­kart už­kir­to ke­lią nu­si­kals­ta­mai veik­lai pra­ne­šu­si apie įta­ria­mų­jų už­ma­čias ją pa­pirk­ti per tar­pi­nin­kus“, – pa­žy­mė­jo A. Mo­tu­zas.
Be­je, da­bar net ir sal­dai­nių dė­žę ar­ba vis­kio bu­te­lį tar­dy­to­jo ka­bi­ne­te pa­li­kę žmo­nės ga­li su­lauk­ti ne­ma­lo­nu­mų – to­kie veiks­mai ir­gi ver­ti­na­mi kaip mė­gi­ni­mas pa­pirk­ti pa­rei­gū­nus. Vi­si pa­rei­gū­nai pri­va­lo in­for­muo­ti Imu­ni­te­to tar­ny­bą apie bet ko­kius ban­dy­mus juos pa­pirk­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama