Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Nak­ti­nis jau­ni­mo pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si su­si­dū­ri­mu ir smū­giu į stul­pą

Nak­ti­nis jau­ni­mo pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si su­si­dū­ri­mu ir smū­giu į stul­pą

Kai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas jau ki­še­nė­je, taip ir no­ri­si pa­spaus­ti grei­čio pe­da­lą. De­ja, pa­tir­ties sto­ka ir jau­nat­viš­kas mak­si­ma­liz­mas ga­li tu­rė­ti la­bai skau­džių pa­sek­mių. Taip nu­ti­ko 18-me­čiui plun­giš­kiui V. U., ku­ris ant­ra­die­nio va­ka­re, lakstydamas su „To­y­o­ta“, kliu­dė ki­tą au­to­mo­bi­lį, „nu­sky­nė“ elek­tros stul­pą ir nu­lė­kė į grio­vį.

Pra­ne­ši­mą, jog į stul­pą įsi­rė­žė au­to­mo­bi­lis ir ga­li bū­ti pri­spaus­tų žmo­nių, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo vė­lų rug­pjū­čio 22-osios va­ka­rą, prieš pat vi­dur­nak­tį. Nu­ro­dy­ta, jog pa­gal­ba rei­ka­lin­ga Plun­gė­je, prie Rie­ta­vo gat­vės 69-ojo na­mo, kur įvy­ko ava­ri­ja.

At­vy­kus gel­bė­to­jams, leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta Cam­ry“ bu­vo nu­va­žia­vęs į grio­vį, o ant ke­lio gu­lė­jo nu­vir­tęs elek­tros stul­pas. Pri­spaus­tų žmo­nių ne­bu­vo.
Ug­nia­ge­siai at­jun­gė au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių ir, pa­nau­do­ję buk­sy­ra­vi­mo ly­ną, iš­trau­kė ap­lam­dy­tą ma­ši­ną iš grio­vio. Taip pat pa­trau­kė stul­pą nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies, nu­šla­vė nuo ke­lio dan­gos du­že­nas.
Pa­aiš­kė­jo, jog mi­nė­tu au­to­mo­bi­liu pri­si­laks­tė plun­giš­kis V. U. (gim. 1999 m.). Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, jis bu­vo blai­vus.
Jau­nuo­lis ne­leis­ti­no­je vie­to­je, t. y. Rie­ta­vo ir Lais­vės gat­vių san­kry­žo­je, len­kė ki­to jau­no plun­giš­kio – V. V. (gim. 1998 m.) vai­ruo­ja­mą „Au­di A4“. Ma­nev­ras bu­vo ne­sėk­min­gas. Vai­ki­nas kliu­dė len­kia­mą trans­por­to prie­mo­nę, o po smū­gio 18-me­čiui ma­ši­nos su­val­dy­ti iš­vis ne­be­si­se­kė – „To­y­o­ta“ nu­lė­kė į pa­ke­lę, „nu­sky­nė“ elek­tros stul­pą ir „nu­tū­pė“ grio­vy­je. Ste­bė­ti­na, kad per šią eis­mo ne­lai­mę nie­kas rim­čiau ne­nu­ken­tė­jo, nors au­to­mo­bi­liuo­se bu­vo ir ke­lei­vių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama