Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Pe­da­lus su­mai­šiu­si vai­ruo­to­ja ap­dau­žė ke­tu­ris au­to­mo­bi­lius

Pe­da­lus su­mai­šiu­si vai­ruo­to­ja ap­dau­žė ke­tu­ris au­to­mo­bi­lius

Vi­dur­va­sa­ris mū­sų ke­liuo­se ne itin sėk­min­gas bu­vo mo­te­rims: vie­nai vai­ruo­to­jai sun­kiai se­kė­si par­kuo­tis at­bu­li­ne ei­ga – tran­kė ki­tus au­to­mo­bi­lius; į ki­tos au­to­mo­bi­lį, su­sto­jus prie per­ėjos, taip rė­žė­si vi­su­rei­gis, kad pri­rei­kė me­di­kų; tre­čia ne­at­sa­kin­gai iš ša­lu­ti­nio ke­lio įva­žia­vo į pa­grin­di­nį dvi­ra­čiu – ją nu­bloš­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis. Au­kų iš­veng­ta, at­si­pirk­ta su­ža­lo­ji­mais.

Plun­giš­kės „vi­ra­žai“
Lie­pos 17-osios va­ka­re, apie pu­sę sep­ty­nių, „To­y­o­ta Cam­ry“ vai­ra­vu­si plun­giš­kė R. M. (gim. 1958 m.) „pri­si­vai­ra­vo“ A. Ju­cio skers­gat­vy­je: prie 6-ojo na­mo ji ban­dė par­kuo­tis at­bu­li­ne ei­ga, ta­čiau su­mai­šė pe­da­lus ir kaip rei­kiant „pa­spau­dė ga­zą“ – suk­da­ma­si jos ma­ši­na tren­kė­si į vie­ną, an­trą, tre­čią ir ket­vir­tą au­to­mo­bi­lius... Ap­dau­žy­ti sto­vin­tys „Peu­ge­ot“, „Au­di“, „Opel“ ir „Hy­un­dai“ mar­kės leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Mo­te­ris bu­vo blai­vi, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.
Ne­be­iš­vai­ra­vo iš žie­di­nės san­kry­žos
Lie­pos 19 die­ną, prieš pat 15 va­lan­dą, gir­tas plun­giš­kis A. V. (gim. 1953 m.) ke­lio­nę au­to­mo­bi­liu bai­gė ban­dy­da­mas iš­va­žiuo­ti iš žie­di­nės san­kry­žos Trui­kių kai­me. Ma­tyt, su­kant ra­tu, gal­va vi­sai ap­si­su­ko – ne­be­su­val­dęs ma­ši­nos, tren­kė­si į sto­vintį klai­pė­diš­kio V. K. (gim. 1960 m.) „Hy­un­dai“ automobilį, ku­ris lau­kė, kol ga­lės įva­žiuo­ti į žie­di­nę san­kry­žą. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos nie­kam ne­pri­rei­kė, o kal­ti­nin­kas „įpū­tė“ 2,28 pro­mi­lių.
Nu­ken­tė­jo dvi­ra­ti­nin­kė
Lie­pos 23-io­sios po­pie­tę, ne­tru­kus po 15 va­lan­dos, 45-aja­me ke­lio Skuodas–Plungė ki­lo­met­re iš ša­lu­ti­nio ke­liu­ko į pa­grin­di­nį dvi­ra­čiu stai­ga įlė­kė Jo­dė­nų kai­mo gy­ven­to­ja I. S. (gim. 1944 m.) ir pa­puo­lė po tel­šiš­kio K. U. (gim. 1962 m.) vai­ruo­ja­mu „Hy­un­dai“ mar­kės au­to­mo­bi­liu. Tiek vai­ruo­to­jas, tiek dvi­ra­ti­nin­kė bu­vo blai­vūs. Nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl ran­kos ir ko­jos su­ža­lo­ji­mų iš­vež­ta į li­go­ni­nę.
Ava­ri­ja prie pės­čių­jų per­ėjos
Lie­pos 26-osios ry­tą, apie 9 va­lan­dą, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba lė­kė į Vy­tau­to gat­vę – tie­siai prieš Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, prie pės­čių­jų per­ėjos ties 9B pa­sta­tu, nu­ken­tė­jo pės­čių­jų pra­leis­ti su­sto­ju­si vai­ruo­to­ja – plun­giš­kė A. Ž. (gim. 1974 m.). Į mo­ters „VW Pas­sat“ ga­lą įsi­rė­žė plun­giš­kio L. J. (gim. 1978 m.) vai­ruo­ja­mas vi­su­rei­gis „Nis­san X-Trail“. Smū­gio me­tu vai­ruo­to­ja pa­ju­to skaus­mą gal­vos bei kak­lo sri­ty­je. Pri­ėmi­mo sky­riu­je mo­te­riai nu­sta­ty­tas kak­lo rau­me­nų pa­tem­pi­mas, ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas bu­vo blai­vus.
Kri­to stir­nos
Lie­pos 20-osios va­ka­re 90-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re stir­ną nu­tren­kė „Au­di Q7“ vai­ra­vęs pa­ne­vė­žie­tis R. D. (gim. 1965 m.); lie­pos 24 die­ną to pa­ties ke­lio 101-aja­me ki­lo­met­re – „Opel In­sig­nia“ vai­ra­vęs ro­kiš­kė­nas D. R. (gim. 1979 m.); lie­pos 26 die­ną 8-aja­me ke­lio Plungė–Žlibinai–Žarėnai ki­lo­met­re – „Crys­ler Vo­y­a­ger“ vai­ra­vęs klai­pė­diš­kis A. K. (gim. 1982 m.).
Skai­čiai
Lie­pos mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se už­re­gist­ruo­ta 10 eis­mo įvy­kių, du iš jų bu­vo įskai­ti­niai. Iš vi­so nu­sta­ty­ti 179 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai: grei­tį vir­ši­jo 24 vai­ruo­to­jai, 5 as­me­nys vai­ra­vo ap­svai­gę, 7 – ne­tu­rė­da­mi tei­sės vai­ruo­ti, 11-ika ne­pri­si­se­gė sau­gos dir­žų, 5 pa­žei­dė tai­syk­les lenk­da­mi san­kry­žo­se ar­ba kirs­da­mi iš­ti­si­nę li­ni­ją ir kt. Taip pat pa­rei­gū­nams įkliu­vo 8 įkau­šę dvi­ra­ti­nin­kai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama