Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Per vie­ną die­ną dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus nu­baus­ti trys vai­ruo­to­jai

Per vie­ną die­ną dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus nu­baus­ti trys vai­ruo­to­jai

Nei teis­tu­mas, nei bau­dos, nei vai­ruo­to­jo tei­sės at­ėmi­mas – nie­kas ne­at­bai­do ne­at­sa­kin­gų pi­lie­čių nuo di­de­lio no­ro vai­ruo­ti iš­gė­rus. Štai Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me per vie­ną die­ną – gruo­džio 19-ąją – vie­šuo­se po­sė­džiuo­se iš­nag­ri­nė­tos net trys bau­džia­mo­sios by­los pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 7 da­lį ir pa­skelb­ti nuosp­ren­džiai trims vy­rams, ku­rie vai­ra­vo ge­ro­kai ap­svai­gę: Da­riui Gu­žaus­kui (gim. 1981 m.), Ta­dui Bal­čiū­nui (gim. 1983 m.) ir Aud­riui Kai­riui (gim. 1970 m.).

Di­džiau­sias pro­mi­lių skai­čius bu­vo nu­sta­ty­tas D. Gu­žaus­kui: 2017 m. rug­sė­jo 16-ąją, apie 15 va­lan­dą, Plun­gė­je, Že­mai­tės gat­vė­je, jis vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „VW Golf“, kai krau­jy­je bu­vo 3,31 pro­mi­lės eti­lo al­ko­ho­lio. Be to, vai­ra­vo iš­vis ne­tu­rė­da­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Vy­riš­kis kal­tę pri­pa­ži­no ir pa­pa­sa­ko­jo, jog tą­dien, bū­da­mas gir­tas, sa­va­va­liš­kai pa­si­ė­mė drau­go V. D. au­to­mo­bi­lį, ku­ria­me bu­vo pa­lik­ti už­ve­di­mo rak­te­liai ir su­si­ruo­šė va­žiuo­ti pas bro­lį į Tel­šius, ta­čiau ne­to­li pa­va­žia­vęs ap­si­su­kęs grį­žo ir ta­da įkliu­vo po­li­ci­jai.
D. Gu­žaus­kas anks­čiau ne­bu­vo teis­tas, ta­čiau nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė tu­rė­da­mas ga­lio­jan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą už ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mus. Teis­mas jam sky­rė 45 pa­rų areš­to baus­mę, ku­rią su­ma­ži­no treč­da­liu, tad areš­ti­nė­je vy­riš­kiui teks pra­leis­ti 30 pa­rų. Taip pat jam už­draus­ta vai­ruo­ti ke­lių trans­por­to prie­mo­nes 3 me­tus bei kon­fis­kuo­ja­ma 540 eu­rų – tiek, kiek ver­tas au­to­mo­bi­lis „VW Golf“.
T. Bal­čiū­nas pa­gal pro­mi­lių skai­čių ir­gi ne­daug at­si­li­ko: jis įkliu­vo 2017 m. spa­lio 20 d., apie pu­sę vie­nuo­lik­tos ry­to, Plun­gės ra­jo­ne, ke­lio Šiauliai–Palanga 63-ia­ja­me ki­lo­met­re, vai­ruo­da­mas „Opel Fron­te­ra“. Al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je bu­vo 3,03 pro­mi­lės. Jis kal­tę taip pat pri­pa­ži­no ir nu­ro­dė, jog tą­dien, bū­da­mas ne­blai­vus, iš dar­bo va­žia­vo į na­mus drau­go žmo­nos au­to­mo­bi­liu. Jį ap­len­kė au­to­bu­siu­kas, įjun­gė ava­ri­nį žen­klą ir ėmė stab­dy­ti. Abu su­sto­jo, ta­da iš au­to­bu­siu­ko iš­li­pęs vy­riš­kis pri­ėjo, iš­trau­kė rak­te­lius ir pa­sa­kė, jog iš­kvie­tė pa­rei­gū­nus, ku­rie ne­tru­kus ir at­va­žia­vo. Be­je, T. Bal­čiū­nas iš­vis ne­tu­rė­jo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, bu­vo baus­tas už KET pa­žei­di­mus.
Teis­mas T. Bal­čiū­nui sky­rė 6 mė­ne­sių lais­vės at­rė­mi­mo baus­mę, ją su­ma­ži­no treč­da­liu, tad li­ko 4 mė­ne­siai. Tie­sa, baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas me­tams, vy­ras įpa­rei­go­tas per 3 mė­ne­sius pra­dė­ti dirb­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti dar­bo bir­žo­je, taip pat tris mė­ne­sius jam už­draus­ta var­to­ti svai­ga­lus ir tre­jus me­tus vai­ruo­ti. Dar iš nu­teis­to­jo kon­fis­kuo­ta 1760 eu­rų – tiek, kiek ver­tas au­to­mo­bi­lis „Opel Fron­te­ra“.
Tre­čia­sis vy­riš­kis, ku­ris gruo­džio 19-ąją taip pat iš­gir­do nuosp­ren­dį dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus – A. Kai­rys, ku­ris siau­tė­jo ne su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu, o su trak­to­riu­mi: 2017 m. rug­sė­jo 19-osios po­pie­tę, apie pu­sę tri­jų, Tve­ruo­se vai­ra­vo trak­to­rių „T-40M“ su ne­įre­gist­ruo­ta prie­ka­ba ir įva­žia­vo į tve­riš­kės V. S. tvo­rą. A. Kai­rio krau­jy­je bu­vo 2,92 prom. al­ko­ho­lio.
Tei­sia­ma­sis kal­tę pri­pa­ži­no ir pri­si­mi­nė, jog tą­dien iš ūki­nin­ko P. B. pa­si­sko­lin­tu trak­to­riu­mi iš na­mų ve­žė mal­kas se­se­riai. Dirb­da­mas su drau­gu V. J., pa­si­vai­ši­no alu­mi – dvie­se iš­mau­kė vi­są pa­kuo­tę šio gė­ri­mo, po to trak­to­riu­mi va­žia­vo į na­mus, bet Tve­rų mies­te­ly­je, Lau­ku­vos gat­vė­je, ne­iš­su­ko po­sū­kio, nu­va­žia­vo į grio­vį ir rė­žė­si į so­dy­bos tvo­rą, tad bu­vo iš­kvies­ta po­li­ci­ja. Be­je, po­li­ci­jos al­ko­ho­lio ma­tuok­liu jam bu­vo nu­sta­ty­tas kiek di­des­nis gir­tu­mas – 3,01 prom.
A. Kai­rys anks­čiau ne­teis­tas, ne­tu­ri ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų. Teis­mas sky­rė 45 pa­rų areš­to baus­mę, ku­rią su­ma­ži­no treč­da­liu, tad tve­riš­kiui areš­ti­nė­je teks pa­bū­ti 30 pa­rų. Taip pat vy­riš­kis dve­jus me­tus ne­ga­lės vai­ruo­ti, iš jo kon­fis­kuo­ta 150 eu­rų – tiek, kiek įver­tin­tas trak­to­rius.
Vi­si nuosp­ren­džiai per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama