Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Vogti ryte geriau? Gal niekas nematys...

Vogti ryte geriau? Gal niekas nematys...

Kai ku­rių žmo­nių įžū­lu­mui nė­ra ri­bų. Rug­pjū­čio 8-osios ry­te vie­na pus­am­žė mo­te­riš­kė, ve­di­na šu­niu­ku ir ne­ši­na ki­bi­ru, at­ėjo prie mies­to gė­ly­no prie­šais A. Ju­cio gat­vės 42-ąjį na­mą, pri­si­ro­vė gė­lių ir spar­čiu žings­niu pa­si­ša­li­no pro „Nor­fą“ link Kal­niš­kių gat­vės. To­kį vaiz­dą iš­vy­dęs vie­nas pi­lie­tiš­kas plun­giš­kis ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­to. Be­je, jis spė­jo pa­da­ry­ti ke­le­tą nuo­trau­kų, tad gal kas nors at­pa­žins mies­to gė­ly­nų „tvar­ky­to­ją“?

Tą ry­tą A. Ju­cio gat­vės 42-ojo na­mo gy­ven­to­jas sa­kė ruo­šę­sis vež­ti žmo­ną į dar­bą, kai jo dė­me­sį pa­trau­kė prie mies­to gė­ly­no be­si­su­ki­nė­jan­ti mo­te­riš­kė. Tuo me­tu bu­vo šiek tiek po pu­sės de­vy­nių.
Gra­ži įvai­rių au­ga­lų sa­le­lė yra su­for­muo­ta prie A. Ju­cio ir V. Lin­gio gat­vių san­kry­žos, su­kant link pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“. Bū­tent į tą vie­tą, ve­di­na bal­tu šu­niu­ku, bu­vo at­ėju­si pus­am­žė mo­te­ris, ku­ri el­gė­si la­bai jau įtar­ti­nai: pa­si­len­ku­si ro­vė gė­les ir dė­jo į di­do­ką plas­ti­ki­nį ki­bi­rą.
Pa­šne­ko­vas sa­kė ne kar­tą ma­tęs, kaip šį gė­ly­ną at­va­žiuo­ja tvar­ky­ti mies­to se­niū­ni­jos žmo­nės, ta­čiau šiuo at­ve­ju kaž­kas bu­vo ne taip. Tuo me­tu, kai jis iš­ėjo iš laip­ti­nės, mo­te­ris su šu­niu­ku ir au­ga­lų pil­nu ki­bi­ru spar­čiai žings­nia­vo ša­lin. Pa­ste­bė­jo, jog ji nu­ė­jo link „Nor­fos“ ir pa­su­ko į Kal­niš­kių gat­vę. Nu­ta­rė ją dar kiek pa­sek­ti, ta­čiau to­liau eis­mas bu­vo vien­pu­sis, tad ne­be­va­žia­vo. Dar ste­bė­jo­si, kad mo­te­riš­kė la­bai jau dai­rė­si į pri­va­čių na­mų kie­mus, vis pa­suk­da­ma į šo­ną.
Plun­giš­kis sa­kė ne­abe­jo­jan­tis, jog tai ne­bu­vo mies­to gė­ly­nus pri­žiū­rin­ti mo­te­ris. „Ži­no­te, va­gia ir nuo ka­pų – ne tik gė­les, bet ir tvo­re­les. Esu su tuo su­si­dū­ręs. O čia – gra­ži vie­ta, pri­žiū­ri­ma, pui­kios gė­lės, tad kaž­kas pa­gal­vo­jo, kad ne­rei­kia nė pirk­ti – at­eis ir iš­si­raus. La­bai gai­la, kad žmo­nės ši­taip el­gia­si“, – ap­gai­les­ta­vo vy­riš­kis.
Ži­no­ma, pi­lie­tiš­kas plun­giš­kis pa­skam­bi­no į po­li­ci­ją, ta­čiau iš po­kal­bio su pa­rei­gū­nu sa­kė su­pra­tęs, kad jiems tai ne­la­bai įdo­mu. Esą da­bar ne­tu­ri lai­ko at­va­žiuo­ti, gal vė­liau at­siųs ką nors pa­si­žiū­rė­ti... Tie­sa, ki­tą die­ną jis su­lau­kė skam­bu­čio iš po­li­ci­jos – jo pra­šė, kad at­siųs­tų nuo­trau­kas.
Rug­pjū­čio 10 die­ną kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­riau­siasis ty­rė­jas Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas sa­kė, kol nė­ra pa­reiš­ki­mo apie pa­da­ry­tą ža­lą, nė­ra ir ty­ri­mo. Kam gė­ly­nas pri­klau­so, tas ir tu­rė­tų pra­neš­ti, kas blo­go ten pa­da­ry­ta. O kaip vie­šas in­te­re­sas? Toks ty­ri­mas per pro­ku­ra­tū­rą, pa­sak pa­rei­gū­no, bū­tų pra­de­da­mas tik esant di­de­lei ža­lai, o šiuo at­ve­ju ma­ty­ti, kad nuos­to­liai ma­ža­reikš­miai, tad plun­giš­kei su šu­niu­ku bū­tų ga­li­ma su­ra­šy­ti tik ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lą ir skir­ti ke­lias­de­šim­ties eu­rų bau­dą už smul­kią va­gys­tę. Nuo­trau­kas ty­rė­jas pa­tvir­ti­no ga­vęs ir, jei se­niū­ni­ja kreip­sis, ieš­kos tos „gė­ly­nų tvar­ky­to­jos“. Anks­čiau, pa­sak pa­rei­gū­no, ši mo­te­riš­kė į po­li­ci­jos aki­ra­tį lyg ir ne­bu­vo pa­te­ku­si, jam ji ne­ma­ty­ta.
Plun­gės mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­ja Lai­ma Lai­vie­nė rug­pjū­čio 10-osios po­pie­tę apie ga­li­mą gė­lių va­gys­tę dar nie­ko ne­ži­no­jo, ta­čiau pa­tvir­ti­no, jog mo­te­ris, pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą tvar­kan­ti mies­to gė­ly­nus, tą ant­ra­die­nio ry­tą tik­rai ten ne­si­dar­ba­vo. „Nu­va­žiuo­si­me ir pa­si­žiū­rė­si­me, ži­no­me, kiek ir ko­kių au­ga­lų bu­vo pa­so­din­ta. Jei vo­gė, tai grei­čiau­siai bal­tas be­go­ni­jas, jos „ei­na­miau­sios“. Bū­tų la­bai liūd­na, jei tai pa­si­tvir­tin­tų“, – ket­vir­ta­die­nį sa­kė L. Lai­vie­nė.
De­ja, liūd­no­sios prog­no­zės pa­si­tvir­ti­no – penk­ta­die­nio ry­tą se­niū­no pa­va­duo­to­ja jau ži­no­jo, jog tik­rai iš gė­ly­no pa­vog­tos bal­tos be­go­ni­jos. Iš vi­so iš­rau­ti sep­ty­ni krū­me­liai žy­din­čių gė­lių. „Pa­ra­šė­me po­li­ci­jai pa­reiš­ki­mą, sa­kė, jog ty­ri­mas bus pra­dė­tas“, – kal­bė­jo L. Lai­vie­nė.
Tai, kad ši­taip švie­siu pa­ros me­tu pa­si­el­gė kol kas ne­nu­sta­ty­ta mo­te­ris, se­niū­no pa­va­duo­to­ja pa­va­di­no tie­siog aki­brokš­tu. Pas­ta­ruo­ju me­tu mies­to gė­ly­nai nie­kam ne­be­už­kliū­da­vo – žmo­nės iš­mo­ko džiaug­tis gra­žiais mies­to kam­pe­liais ir ver­tin­ti ki­tų dar­bą. Prieš ko­kius 7 ar 8 me­tus, kaip pri­si­mi­nė L. Lai­vie­nė, mies­to gė­ly­nai po nak­ties daž­nai bū­da­vo „iš­ra­vė­ti“, ypač prie Sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau da­bar plun­giš­kiai ši­taip nebe­si­el­gia, jų po­žiū­ris į vie­šą­sias erd­ves pa­si­kei­tė – vi­siems ma­lo­nu ma­ty­ti gra­žią, žy­din­čią, su­tvar­ky­tą ap­lin­ką. Sma­gu, kad at­si­ran­da ir pi­lie­tiš­kų žmo­nių, ku­rie ne­abe­jin­gi ne­ge­riems dar­bams.
Be abe­jo, iš­rau­tų be­go­ni­jų vie­to­je se­niū­ni­jos žmo­nės pa­so­dins ki­tas. Gal­būt mo­te­ris su bal­tu šu­niu­ku dau­giau ne­be­drįs va­gi­liau­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama